Dynamika šíření lexikálních inovací : identitární neologie a sociolektologie ve francouzském jazykovém kontextu

Obrázek
Variantní název
The dynamics of the diffusion of lexical innovations : identity, neologisms and sociolects in the French language context
Vydání
Vydání první
Místo vydání
Brno
Nakladatel
Masarykova univerzita
Rok vydání
2022
Rozsah
289 stran
Edice
  • Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity = Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae, ISSN 1211-3034; 517
ISBN
978-80-280-0031-8
978-80-280-0032-5 (online ; pdf)
Jazyk
česky
francouzsky
Anotace
  • Kniha představuje aktuální trendy i historický vývoj teoretických konceptů studia neologismů a sociolektismů, včetně paralel a paradoxů v jejich slovníkovém zpracování, tj. otázky vzájemného vztahu neografie a sociolektografie. Na francouzském jazykovém materiálu jsou nastíněny možnosti, jak optikou sociolexikologie přistupovat k neustále se proměňujícím projevům generační či skupinové soudržnosti. Takto definovaná sociolingvistika inovací zahrnuje především modelizaci difuze neologismů, tedy hledání důvodů a způsobů šíření nových slov ve společnosti. Případové studie mimo jiné poukazují na možnosti extrakce lexikálních inovací z generačně příznakových sociolektů a jejich testování pomocí časosběrné dotazníkové metody. Pozornost je věnována také textům rapových písní, které jsou unikátním zdrojem informací o sémantickém vývoji identitárních neologismů.
  • The book presents both recent trends and historical developments of theoretical concepts of the study of neologisms and sociolectisms, including the parallels and paradoxes in their dictionary treatment, including the issue of the relationship between neography and sociolectography. Using French language data, the book outlines ways to approach the constantly changing manifestations of generational or group cohesion through the lens of sociolexicology. The sociolinguistics of innovation defined here involves, primarily, the modelling of the diffusion of neologisms, i.e., finding out how and why new words spread in society. The case studies also deal with how lexical innovations can be extracted from generationally symptomatic sociolects and how they can be tested by means of longitudinal questionnaires and rap song lyrics, which are a unique source of information on the semantic development of identitary neologisms.
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Masarykova univerzita
Přístupová práva
otevřený přístup
hidden-section Úvod
Page Chapter number Title
9-11 1 | Úvod | pdf icon Polická, Alena
Page Chapter number Title
12-61 2 | Sociolexikologie a sociolingvistika inovací | pdf icon Polická, Alena
Page Chapter number Title
62-100 3 | Historie lexikálních inovací ve Francii | pdf icon Polická, Alena
Page Chapter number Title
101-231 4 | Kapitoly ze sociolexikologie | pdf icon Polická, Alena
hidden-section Závěr
Page Chapter number Title
232-236 5 | Závěr | pdf icon Polická, Alena
Page Chapter number Title
237-239 The dynamics of the diffusion of lexical innovations : identity, neologisms and sociolects in the French language context : summary | pdf icon Polická, Alena
hidden-section Bibliografie
Page Chapter number Title
240-268 Bibliografie | pdf icon Polická, Alena
Page Chapter number Title
269-270 Seznam grafů, diagramů, map, obrazků a schémat | pdf icon Polická, Alena
hidden-section Seznam tabulek
Page Chapter number Title
271-272 Seznam tabulek | pdf icon Polická, Alena
hidden-section Rejstřík jmenný
Page Chapter number Title
273-280 Rejstřík jmenný | pdf icon Polická, Alena
Page Chapter number Title
281-289 Rejstřík terminologicko-věcný | pdf icon Polická, Alena