Archeologický výzkum u kostela sv. Vavřince ve Vrčeni (okres Plzeň-jih)

Název: Archeologický výzkum u kostela sv. Vavřince ve Vrčeni (okres Plzeň-jih)
Variantní název:
  • Archaeological research at the Church of St. Lawrence in Vrčeň (Plzeň-South district)
  • Archäologische Grabung an der Laurentiuskirche in Vrčeň (Bezirk Pilsen-Süd)
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2022, roč. 47, č. 2, s. 687-717
Rozsah
687-717
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Příspěvek shrnuje poznatky ze záchranného archeologického výzkumu ve Vrčeni (okr. Plzeň-jih) v letech 2018 až 2019. Výzkum byl vyvolán přístavbou nových učeben k areálu stávající základní školy v těsné blízkosti kostela sv. Vavřince. Zjištěný relikt zaniklé barokní hřbitovní zdi dělí zkoumanou plochu na dvě části. Severní části dominuje objekt středověké vápenné jámy. V jižní části, na ploše raně novověké části zaniklého hřbitova, bylo zdokumentováno 38 pohřbů v anatomické poloze, celkem 27 dospělých a 11 nedospělých jedinců; odhadnuto šest mužů, sedm žen a jeden indiferentní jedinec. Z plochy zaniklého raně novověkého hřbitova byla rovněž získána pohřební výbava tvořená třinácti novověkými devocionáliemi (sedmi náboženskými medailkami a šesti latinskými křížky) a jedním oděvním doplňkem – knoflíkem. V kontextu hrobů číslo 5 a 30 se nalezl soubor 62 drobných mincí. Výzkum kromě zjištění intaktně dochovaných středověkých a raně novověkých situací může přispět k pochopení duchovního světa jedince v období baroka v malé vesnici na západě Čech.
This contribution summarizes the findings of rescue research in Vrčeň (Plzeň-South district) between 2018 and 2019. The research was triggered by the addition of new classrooms to the premises of a primary school in close proximity of the Church of St. Lawrence. The remains of the wall of a baroque churchyard divide the investigated area into two sections. The north section is dominated by a medieval lime pit. In the south section, in the area of the early modern-age part of the former churchyard, 38 burials were documented, a total of 27 adults and 11 juveniles; six males, seven females and one undetermined individual were estimated. Grave goods recovered from the area of the former early modern-age churchyard consisted of thirteen modern-age devotionalia (seven small religious medals and six Latin crosses) and one clothing accessory, a button. A series of 62 small coins was found in the context of graves 5 and 30. Apart from identifying intact surviving medieval and early modern-age contexts, the research might contribute to understanding the spiritual world of the individual in the baroque period in a small village in West Bohemia.