Archeologický výzkum u kostela sv. Vavřince ve Vrčeni (okres Plzeň-jih)

Title: Archeologický výzkum u kostela sv. Vavřince ve Vrčeni (okres Plzeň-jih)
Variant title:
  • Archaeological research at the Church of St. Lawrence in Vrčeň (Plzeň-South district)
  • Archäologische Grabung an der Laurentiuskirche in Vrčeň (Bezirk Pilsen-Süd)
Source document: Archaeologia historica. 2022, vol. 47, iss. 2, pp. 687-717
Extent
687-717
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Příspěvek shrnuje poznatky ze záchranného archeologického výzkumu ve Vrčeni (okr. Plzeň-jih) v letech 2018 až 2019. Výzkum byl vyvolán přístavbou nových učeben k areálu stávající základní školy v těsné blízkosti kostela sv. Vavřince. Zjištěný relikt zaniklé barokní hřbitovní zdi dělí zkoumanou plochu na dvě části. Severní části dominuje objekt středověké vápenné jámy. V jižní části, na ploše raně novověké části zaniklého hřbitova, bylo zdokumentováno 38 pohřbů v anatomické poloze, celkem 27 dospělých a 11 nedospělých jedinců; odhadnuto šest mužů, sedm žen a jeden indiferentní jedinec. Z plochy zaniklého raně novověkého hřbitova byla rovněž získána pohřební výbava tvořená třinácti novověkými devocionáliemi (sedmi náboženskými medailkami a šesti latinskými křížky) a jedním oděvním doplňkem – knoflíkem. V kontextu hrobů číslo 5 a 30 se nalezl soubor 62 drobných mincí. Výzkum kromě zjištění intaktně dochovaných středověkých a raně novověkých situací může přispět k pochopení duchovního světa jedince v období baroka v malé vesnici na západě Čech.
This contribution summarizes the findings of rescue research in Vrčeň (Plzeň-South district) between 2018 and 2019. The research was triggered by the addition of new classrooms to the premises of a primary school in close proximity of the Church of St. Lawrence. The remains of the wall of a baroque churchyard divide the investigated area into two sections. The north section is dominated by a medieval lime pit. In the south section, in the area of the early modern-age part of the former churchyard, 38 burials were documented, a total of 27 adults and 11 juveniles; six males, seven females and one undetermined individual were estimated. Grave goods recovered from the area of the former early modern-age churchyard consisted of thirteen modern-age devotionalia (seven small religious medals and six Latin crosses) and one clothing accessory, a button. A series of 62 small coins was found in the context of graves 5 and 30. Apart from identifying intact surviving medieval and early modern-age contexts, the research might contribute to understanding the spiritual world of the individual in the baroque period in a small village in West Bohemia.
References
[1] BELLO, S. M. a kol., 2006: Bello, S. M.–Thomann, A.–Signoli M.–Dutour, O.–Andrews, P., Age and sex bias in the reconstruction of the past population structures, American Journal of Physical Anthropology 129, 24–38. https://doi.org/10.1002/ajpa.20243

[2] BERÁNEK, K.–UHLÍŘOVÁ, V.–SPRUŠILOVÁ, O., 1967: Náboženská bratrstva, ČG-NB (1341) 1784–1800, Praha. Inventář Národního archivu v Praze, č. pomůcky 640.

[3] BERNÍ RULA 2003: Berní rula. Svazek 25. Kraj Plzeňský. Díl III (Zahradníková, M.–Čadková, I., edd.). Praha.

[4] BÍNA, J.–DEMEK, J., 2012: Z nížin do hor. Geomorfologické jednotky České republiky. Praha.

[5] BRÁDLE, V., 2018: Oběživo v Čechách první poloviny 18. století ve světle hromadných nálezů mincí, Numismatický sborník 32, 253–274.

[6] BROOKS, S. T.–SUCHEY, J. M., 1990: Skeletal Age Determination Based on pubis: A Comparison of the Acsadi-Nemeskeri and Suchey-Brooks Methods, Human Evolution 5, 227–238. https://doi.org/10.1007/BF02437238

[7] BRUZEK, J., 2002: A Method for Visual Determination of Sex, Using the Human Hip Bone, American Journal of Physical Anthropology 117, 157–168. https://doi.org/10.1002/ajpa.10012 | DOI 10.1002/ajpa.10012

[8] BUCKBERRY, J. L.–CHAMBERLAIN, A. T., 2002: Age Estimation From the Auricular Surface of the Ilium: A Revised Method, American Journal of Physical Anthropology 119, 231–239. https://doi.org/10.1002/ajpa.10130 | DOI 10.1002/ajpa.10130

[9] CAPASSO, L.–KENNEDY, A. R.–WILCZAK, C. A ., 1999: Atlas of occupational markers on human remains. Edigrafital S.P.A. Teramo-Italy.

[10] ČERNÝ, M.–KOMENDA, S., 1980: Sexual diagnostic by the measurement of humerus and femur, Sborník prací pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci – Biologie 2, 147–167.

[11] ČECHURA, M., 2010: Pohřební ritus ve středověku a novověku ve světle archeologického a antropologického výzkumu – Der Begräbnisritus im Mittelalter und der Neuzeit im Lichte der archäologischen und antropologischen Forschung, AH 35, 111–120.

[12] DRĄŻKOVSKA, A., 2015: Kultura funeralna elit rzeczypospolitej od XVI do XVIII wieku na terenie korony i wielkiego księstwa litewskiego. Próba analizy interdisciplinarnej. Toruń. | DOI 10.12775/klio.2016.034

[13] FASSBINDER, S., 2003: Wallfahrt, Andacht und Magie. Religiöse Anhänger und Medaillen. Beiträge zur neuzeitlichen Frömmigkeitsgeschichte Südwestdeutshclands aus archäologischer Sicht. Bonn.

[14] FEREMBACH, D.–SCHWIDETZKY, I.–STLOUKAL, M., 1980: Recommendations for age and sex diagnoses of skeletons, Journal of Human Evolution 9, 517–549. https://doi.org/10.1016/0047-2484(80)90061-5

[15] FROLÍK, J. a kol., 2010: Frolík, J.–Musil, J.–Omelka, M.–Řebounová, O., Nález dvojice Benediktových křížů z Chrudimi-Hradební ulice, Chrudimský vlastivědný sborník 14, 193–208.

[16] GORDON, C. C.–BUIKSTRA, J. E., 1981: Soil pH, Bone Preservation, and Sampling Bias at Mortuary Sites, American Antiquity 46, No. 3, 566–571. https://doi.org/10.2307/280601 | DOI 10.2307/280601

[17] HILLSON, S., 2001: Recording Dental Caries in Archaeological Human Remains, International Journal of Osteoarchaeology 11, 249–289. https://doi.org/10.1002/oa.538 | DOI 10.1002/oa.538

[18] HORÁČKOVÁ, L.–STROUHAL, E.–VARGOVÁ, L., 2004: Základy paleopatologie. Panoráma biologické a sociokulturní antropologie 9 (Malina, J., ed.). Brno.

[19] CHARVÁTOVÁ, K., 2013: Dějiny cisterckého řádu v Čechách. 1142–1420. Praha.

[20] JAROŠOVÁ, I., 2016: An Investigation of Dental Health in the Migration Period: A Case Study from Prague-Zličín, Czech Republic, Interdisciplinaria Archaeologica VII, 33–54. https://doi.org/10.24916/iansa.2016.1.2 | DOI 10.24916/iansa.2016.1.2

[21] KAREL, T.–FOUD, K., 2000: Jižní Plzeňsko II. Domažlice.

[22] KELLER, P., ed., 2010: Glaube und Aberglaube: Amulette, Medaillen und Andachtsbildchen, Ausstellungskataloge des Dommuseums zu Salzburg. Salzburg.

[23] KRAUSE, CH. L.–MISHLER, C., 1993: First Edition of Standard Catalog of World Coins 1601–1700. Eighteenth Century, 54, 56, 63, 82, 93, 241, 291, 305, 417, 904, 910, 915. Iola (WI).

[24] KRAUSE, CH. L.–MISHLER, C., 1996: Standard Catalog of World Coins 1601–1700, 86, 111, 293, 499, 555, 601n, 689–690, 634–637, 702–703, 901, 973, 986–987. Iola (WI).

[25] KŘIŠŤAN, F., 1989: 800 let Vrčeně. 1189–1989. Vrčeň.

[26] KÜRZEDER, CH., 2005: Als die Dinge heilig waren. Gelebte Frömmigkeit im Zeitalter des Barock. Regensburg.

[27] LOVEJOY, C. O., 1985: Dental wear in the Libben population: Its pattern and role in the determination of adult skeletal age at death, American Journal of Physical Anthropology 68, 47–56. https://doi.org/10.1002/ajpa.1330680105 | DOI 10.1002/ajpa.1330680105

[28] MARESH, M. M., 1970: Measurements from roentgenograms. Human Growth and Development (McCammon, R. W., ed.). Springfield.

[29] MURAIL, P. a kol., 2005: Murail, P.–Bruzek, J.–Houët, F.–Cunha, E., DSP: A tool for probalistic sex diagnosis using worldwide variability in hip-bone measurements, Bulletins et mémoires de la Société d'Anthropologie de Paris 17(3–4), 167–176. https://doi.org/10.4000/bmsap.1157 | DOI 10.4000/bmsap.1157

[30] OMELKA, M., 2006: Nález neobvykle členěného medailonu s vyobrazením kříže svatého Benedikta a Zachariášova požehnání ze Šporkovy ulice čp. 332/III v Praze, Archeologica Pragensia 18, 144–152.

[31] OMELKA, M. a kol., 2018: Omelka, M.–Petřík, J.–Prokeš, J.–Řebounová, O.–Šlancarová, V., Soubor knoflíků ze zaniklého hřbitova při kostelu sv. Jana v Oboře (Praha – Malá Strana), ASČ 22, 709–744.

[32] OMELKA, M.–ŘEBOUNOVÁ, O., 2012: Soubor medailonů a feniků se symbolikou sv. Benedikta ze zaniklého hřbitova při kostelu sv. Jana v Oboře (Praha – Malá Strana), ASČ 16, 983–1019.

[33] OMELKA, M.–ŘEBOUNOVÁ, O., 2015: Rozbor hrobových nálezů duchovní povahy z novověkého pohřebiště u kostela sv. Máří Magdalény v Plzni. In: Od špitálu ke galerii, archeologické poznání vývoje lokality "U Zvonu" v Plzni (Dudková, V.–Orna, J., edd.), 78–99. Plzeň.

[34] OMELKA, M.–ŘEBOUNOVÁ, O., 2015a: Rozbor hrobových nálezů duchovní povahy z novověkého pohřebiště u kostela sv. Máří Magdalény v Plzni. In: Od špitálu ke galerii, archeologické poznání vývoje lokality "U Zvonu" v Plzni (Dudková, V.–Orna, J., edd.), 100–111. Plzeň.

[35] OMELKA, M.–ŘEBOUNOVÁ, O.–ŠLANCAROVÁ, V., 2010: Soubor křížků ze zaniklého hřbitova při kostelu sv. Jana v Oboře (Praha-Malá Strana). II. Speciální kříže, ASČ 14, 467–520.

[36] OMELKA, M.–ŠLANCAROVÁ, V., 2013: Nálezy šperků, devocionálií a součástí oděvů z kostela svatého Jakuba v Jihlavě, AVV 3, 75–132.

[37] ORTNER, D. J., 2003: Identification of pathological conditions in human skeletal remains. USA: Elsevier.

[38] ORTNER, D. J.–AUFDERHEIDE, A. C., 1991: Human Paleopathology, Current Syntheses and Future Options. USA: Smithsonian Institution.

[39] PROFOUS, A.–SVOBODA, J., 1957: Místní jména v Čechách, IV. Praha.

[40] PŘIBIL, B., 1938: Soupis československých svátostek, katolických medaili a jetonů. Praha.

[41] ROBERTS, Ch. A.–BUIKSTRA, J. E., 2003: Bioarchaeology of Tuberculosis. A Global View on a Reemerding Disease. University Press of Florida.

[42] SCHMITT, A., 2005: Une nouvelle méthode pour estimer l'âge au décès des adultes à partir de la surface sacro-pelvienne iliaque a new method to assess adult age at death from the iliac sacro-pelvic surface, Bulletins et Mémoires de la Société d'Anthropologie de Paris 17, 1–13. https://doi.org/10.4000/bmsap.943 | DOI 10.4000/bmsap.943

[43] SJØVOLD, T., 1990: Estimation of stature from long bones utilizing the line of organic correlation, Human Evolution 5, 431–447. https://doi.org/10.1007/BF02435593 | DOI 10.1007/bf02435593

[44] STROUHAL, E., 1964: Příspěvek k paleopatologii chrupu starší doby bronzové. In: Některé stomatologické problémy. Sborník k šedesátinám prof. Škalouda (Tesař, R., ed.), 49–83. Praha.

[45] ŠTAJNOCHR, V., 2010: Kult španělského kříže. Praha.

[46] UBELAKER, D. H., 1989: Human Skeletal Remains: Excavation, Analysis, Interpretation. Washington.

[47] VLČEK, E., 1980: Odhad stáří jedince stanovený na kosterním materiálu podle stupně osifikace chrupavky štítné, Soudní lékařství 25, 6–11.

[48] WALDRON, T., 2009: Paleopathology. Cambridge University Press.

[49] WALRATH, D. E.–TURNER, P.–BRŮŽEK, J., 2004: Reliability test of the Visual Assessment of Cranial Traits for sex Determination, American Journal of Physical Anthropology 125, 132–137. https://doi.org/10.1002/ajpa.10373 | DOI 10.1002/ajpa.10373