Przewóz Andrzeja Stasiuka w kontekście zwrotu ludowego w humanistyce

Název: Przewóz Andrzeja Stasiuka w kontekście zwrotu ludowego w humanistyce
Variantní název:
  • Andrzej Stasiuk's Carriage in the context of the folk turn in the humanities
Zdrojový dokument: Slavica litteraria. 2022, roč. 25, č. 2, s. 7-19
Rozsah
7-19
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Článek
Jazyk
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Celem artykułu jest pokazanie, w jaki sposób Andrzej Stasiuk, jeden z najwyraźniejszych autorów współczesnej polskiej literatury, przedstawia wieś w najnowszej powieści Przewóz (2021). W artykule poruszane są kwestie wpływu tzw. zwrotu ludowego na najnowszą polską prozę, rozważane są kwestie chłopskiej tożsamości, rewizji mitu polskiej wsi jako miejsca sielankowego oraz stosunku do Holokaustu. Jest mu bliska chłopska mentalność, dostrzega różne nakładające się na siebie konteksty i potrafi oddać złożoność polskiej wsi. Poprzez konkretne sceny, często wzbogacone o wymiar symboliczny, stara się przybliżyć całe imaginarium związane ze wsią. Stasiuk w swojej najnowszej powieści podąża śladem zwrotu ludowego, inspiruje się wyznaczonymi przezeń nowymi nurtami w myśleniu, ale nie podąża ślepo, dokonuje rewizji mitu chłopskiego biorąc pod uwagę swoją filozofie życiową i prezentuje tym samym oryginalne, nowatorskie spojrzenie na fenomen plebejskości.
The aim of the article is to depict how Andrzej Stasiuk, one of the most prominent authors of contemporary Polish literature, presents the countryside and its inhabitants in his latest novel Carriage (2021). The article deals with the impact of so-called folk turn to the latest Polish prose, the issues of peasant identity, revision of the myth of the Polish countryside as an idyllic place and attitude to the Holocaust. He is close to the peasant mentality, he sees various overlapping contexts and he is able to reflect the complexity peasant traditions and heritage. Through specific scenes, often enriched with a symbolic dimension, he tries to present the entire imaginary connected with this topic. In his latest novel, Stasiuk follows the footsteps of the folk turn, he is inspired by the new trends in thinking about this issue, but he does not follow it blindly. Taking into account his own philosophy of life, he revises the peasant myth and thus he presents an original, innovative view of the phenomenon of plebeianness.