Toponyma v české, chorvatské a bulharské frazeologii

Název: Toponyma v české, chorvatské a bulharské frazeologii
Variantní název:
  • Toponyms in Czech, Croatian and Bulgarian phraseology
Vydání
Vydání první
Místo vydání
Brno
Nakladatel
Masarykova univerzita
Rok vydání
2022
Rozsah
253 stran
Edice
  • Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity = Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae, ISSN 1211-3034; 520
ISBN
978-80-280-0133-9
978-80-280-0134-6 (online ; pdf)
Jazyk
česky
bulharsky
chorvatsky (hrv)
Odkaz do knihovního katalogu MU: 6514731
Anotace
  • Publikace kontrastivního charakteru se věnuje frazeologii češtiny, chorvatštiny a bulharštiny (v teoretické rovině pak i slovenštiny). Je zaměřena na frazémy, jež ve své struktuře obsahují toponymický komponent. Tyto frazémy jsou analyzovány a v rámci analýz rovněž konfrontovány z hlediska formálního, sémantického, motivačního, typologického i z hlediska původu. Současně publikace zahrnuje v potřebné míře teorii vlastního jména. Nedílnou součást knihy tvoří též kapitoly představující zásadní české, slovenské, chorvatské a bulharské frazeologické teorie a také ucelený přehled česko-slovenské a jihoslovanské (tj. bulharské a [post]jugoslávské) frazeologické literatury.
  • The publication has a contrastive character and focuses on the phraseology of Czech, Croatian and Bulgarian languages (in theoretical terms also Slovak). It focuses on phrasemes that contain a toponymic component in their structure. The phrasemes are analysed and confronted in terms of form, semantics, motivation, typology and origin. At the same time, the book deals to the necessary extent with the theory of proper names. The publication includes chapters presenting the fundamental Czech, Slovak, Croatian and Bulgarian phraseological theories, as well as a comprehensive review of the Czech-Slovak and South Slavic (i.e. Bulgarian and [post-]Yugoslav) phraseological literature.
Ústav FF MU
Obor
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Masarykova univerzita
Přístupová práva
otevřený přístup
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

hidden-section Úvod
Chapter number Title Custom text
1 | Úvod | 9–12
Krejčí, Pavel
PDF
hidden-section Teorie frazeologie
Chapter number Title Custom text
2 | Teorie frazeologie | 54–79
Krejčí, Pavel
PDF
Chapter number Title Custom text
3 | Vlastní jména (onyma, propria) | 80–102
Krejčí, Pavel
PDF
Chapter number Title Custom text
4 | Analýza českých, chorvatských a bulharských frazémů s toponymickými komponenty | 103–209
Krejčí, Pavel
PDF
hidden-section Závěr
Chapter number Title Custom text
5 | Závěr | 210–211
Krejčí, Pavel
PDF
Chapter number Title Custom text
Toponyms in Czech, Croatian and Bulgarian phraseology : summary | 212–220
Krejčí, Pavel
PDF
hidden-section Bibliografie
Chapter number Title Custom text
Bibliografie | 221–244
Krejčí, Pavel
PDF
Chapter number Title Custom text
Seznam zkratek a značek | 245–249
Krejčí, Pavel
PDF
Chapter number Title Custom text
Seznam tabulek a grafů | 250–251
Krejčí, Pavel
PDF