Toponyma v české, chorvatské a bulharské frazeologii

Title: Toponyma v české, chorvatské a bulharské frazeologii
Variant title:
  • Toponyms in Czech, Croatian and Bulgarian phraseology
Author: Krejčí, Pavel
Edition
Vydání první
Place of publication
Brno
Publisher
Masarykova univerzita
Year of publication
2022
Extent
253 stran
Series
  • Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity = Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae, ISSN 1211-3034; 520
ISBN
978-80-280-0133-9
978-80-280-0134-6 (online ; pdf)
Language
Czech
Bulgarian
Croatian (hrv)
Link to MU library catalogue: 6514731
Description
  • Publikace kontrastivního charakteru se věnuje frazeologii češtiny, chorvatštiny a bulharštiny (v teoretické rovině pak i slovenštiny). Je zaměřena na frazémy, jež ve své struktuře obsahují toponymický komponent. Tyto frazémy jsou analyzovány a v rámci analýz rovněž konfrontovány z hlediska formálního, sémantického, motivačního, typologického i z hlediska původu. Současně publikace zahrnuje v potřebné míře teorii vlastního jména. Nedílnou součást knihy tvoří též kapitoly představující zásadní české, slovenské, chorvatské a bulharské frazeologické teorie a také ucelený přehled česko-slovenské a jihoslovanské (tj. bulharské a [post]jugoslávské) frazeologické literatury.
  • The publication has a contrastive character and focuses on the phraseology of Czech, Croatian and Bulgarian languages (in theoretical terms also Slovak). It focuses on phrasemes that contain a toponymic component in their structure. The phrasemes are analysed and confronted in terms of form, semantics, motivation, typology and origin. At the same time, the book deals to the necessary extent with the theory of proper names. The publication includes chapters presenting the fundamental Czech, Slovak, Croatian and Bulgarian phraseological theories, as well as a comprehensive review of the Czech-Slovak and South Slavic (i.e. Bulgarian and [post-]Yugoslav) phraseological literature.
License: Not specified license
Rights holder
Masarykova univerzita
Rights access
open access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

hidden-section Úvod
Chapter number Title Custom text
1 | Úvod | 9–12
Krejčí, Pavel
PDF
hidden-section Teorie frazeologie
Chapter number Title Custom text
2 | Teorie frazeologie | 54–79
Krejčí, Pavel
PDF
Chapter number Title Custom text
3 | Vlastní jména (onyma, propria) | 80–102
Krejčí, Pavel
PDF
Chapter number Title Custom text
4 | Analýza českých, chorvatských a bulharských frazémů s toponymickými komponenty | 103–209
Krejčí, Pavel
PDF
hidden-section Závěr
Chapter number Title Custom text
5 | Závěr | 210–211
Krejčí, Pavel
PDF
Chapter number Title Custom text
Toponyms in Czech, Croatian and Bulgarian phraseology : summary | 212–220
Krejčí, Pavel
PDF
hidden-section Bibliografie
Chapter number Title Custom text
Bibliografie | 221–244
Krejčí, Pavel
PDF
Chapter number Title Custom text
Seznam zkratek a značek | 245–249
Krejčí, Pavel
PDF
Chapter number Title Custom text
Seznam tabulek a grafů | 250–251
Krejčí, Pavel
PDF