Literární směry v slovanských literaturách a jedna případová studie : (utváření naturalismu v ruské literatuře)

Název: Literární směry v slovanských literaturách a jedna případová studie : (utváření naturalismu v ruské literatuře)
Variantní název:
  • Literary currents in Slavonic literatures and a case study : (the formation of naturalism in Russian literature)
Zdrojový dokument: Slavica litteraria. 2023, roč. 26, č. 1, s. 7-28
Rozsah
7-28
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Článek
Jazyk
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Autor se ve svém příspěvku jako úvodu k tematickému souboru studí Slovanské literatury – Dějiny a teorie (koncepce, periodizace, syntéza) zabývá specifickými rysy paradigmatu a trajektorie literárních směrů v slovanských literaturách a na jejich pozadí utvářením a podobami naturalismu nebo poetik jemu blízkých nebo se s ním prolínajících v slovanských literaturách, a zvláště v ruské literatuře 19. a první poloviny 20. století. Ukazuje na etymologii termínu a jeho různé vývojové etapy i na to, kterak různě se v rámci národních literatur identifikují všeliké světové literární směry, jež se někde ani nepojmenovávají nebo se subsumují pod jiné jevy nebo "nálepky" (labels); jinak řečeno: každá národní literatura má svoje vlastní evoluční paradigma, které se jen zčásti podobá paradigmatům jiných národních literatur. Naturalismus prochází jako spodní proud světovou literaturou a v Rusku hraje centrální roli ve vývoji realismu v širokém slova smyslu: není tedy jen finální fází realismu a úvodem k moderně, ale integrální součástí realismu jako literárního směru, jeho vnitřní podstatou a stínovým průvodcem jeho evolucí.
The author of the present contribution as an introduction to the thematic body of studies Slavonic Literatures – History and Theory (Conceptions, Periodization, Synthesis) deals with specific features of the paradigm and trajectory of literary currents in Slavonic literatures, and at their background with the formation and the structures of naturalism or the poetics close to or permeating with it in Slavonic literatures and especially in Russian 19th-century and the beginning of the 20th-century literature. He manifests the etymology of the term and its various evolutionary stages and, moreover, the ways how the identification of different literary currents in the framework of national literatures, the currents which have no names or are subsumed under other phenomena and "labels"; in other words, each national literature has its own evolutionary paradigm which only partially resembles the paradigms of other national literatures. Naturalism as an undercurrent goes through world literature, and in Russia plays the key role in the development of realism in its widest sense; therefore it does not represent just the final stage of realism and the introduction to modernism, but an integral part of realism as a literary current, its intrinsic substance and a shadow companion to its evolution.
Note
Text vznikl v rámci projektu specifického výzkumu na vysoké škole MUNI/A/1349/2022 Ideologie ve slovanských literaturách a kulturách.