Literární směry v slovanských literaturách a jedna případová studie : (utváření naturalismu v ruské literatuře)

Title: Literární směry v slovanských literaturách a jedna případová studie : (utváření naturalismu v ruské literatuře)
Variant title:
  • Literary currents in Slavonic literatures and a case study : (the formation of naturalism in Russian literature)
Author: Pospíšil, Ivo
Source document: Slavica litteraria. 2023, vol. 26, iss. 1, pp. 7-28
Extent
7-28
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Article
Language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Autor se ve svém příspěvku jako úvodu k tematickému souboru studí Slovanské literatury – Dějiny a teorie (koncepce, periodizace, syntéza) zabývá specifickými rysy paradigmatu a trajektorie literárních směrů v slovanských literaturách a na jejich pozadí utvářením a podobami naturalismu nebo poetik jemu blízkých nebo se s ním prolínajících v slovanských literaturách, a zvláště v ruské literatuře 19. a první poloviny 20. století. Ukazuje na etymologii termínu a jeho různé vývojové etapy i na to, kterak různě se v rámci národních literatur identifikují všeliké světové literární směry, jež se někde ani nepojmenovávají nebo se subsumují pod jiné jevy nebo "nálepky" (labels); jinak řečeno: každá národní literatura má svoje vlastní evoluční paradigma, které se jen zčásti podobá paradigmatům jiných národních literatur. Naturalismus prochází jako spodní proud světovou literaturou a v Rusku hraje centrální roli ve vývoji realismu v širokém slova smyslu: není tedy jen finální fází realismu a úvodem k moderně, ale integrální součástí realismu jako literárního směru, jeho vnitřní podstatou a stínovým průvodcem jeho evolucí.
The author of the present contribution as an introduction to the thematic body of studies Slavonic Literatures – History and Theory (Conceptions, Periodization, Synthesis) deals with specific features of the paradigm and trajectory of literary currents in Slavonic literatures, and at their background with the formation and the structures of naturalism or the poetics close to or permeating with it in Slavonic literatures and especially in Russian 19th-century and the beginning of the 20th-century literature. He manifests the etymology of the term and its various evolutionary stages and, moreover, the ways how the identification of different literary currents in the framework of national literatures, the currents which have no names or are subsumed under other phenomena and "labels"; in other words, each national literature has its own evolutionary paradigm which only partially resembles the paradigms of other national literatures. Naturalism as an undercurrent goes through world literature, and in Russia plays the key role in the development of realism in its widest sense; therefore it does not represent just the final stage of realism and the introduction to modernism, but an integral part of realism as a literary current, its intrinsic substance and a shadow companion to its evolution.
Note
Text vznikl v rámci projektu specifického výzkumu na vysoké škole MUNI/A/1349/2022 Ideologie ve slovanských literaturách a kulturách.
References
[1] ČIŽEVSKIJ, Dmitrij: Štúrova filozofia života. Kapitola z dejín slovenskej filozofie. Bratislava: Kníhtlačiarsky účastinársky spolok, 1941.

[2] ČYŽEVŚKYJ, Dmytro: Kuĺturno-istorični epochy. Augsburg, 1948.

[3] FOWLER, Alastair: Kinds of Literature. An Introduction to the Theory of Genres and Modes. Oxford: Oxford University Press, 1982.

[4] GWÓŹDŹ-SZEWCZENKO, Ilona: Futuryzm w czeskim pejzażu literackim. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009.

[5] HAUBELT, Josef: České osvícenství. Praha: Svoboda, 1986.

[6] HORYNA, Břetislav: Dějiny rané romantiky. Fichte, Schlegel, Novalis. Praha: Vyšehrad, 2005.

[7] JIRÁT, Vojtěch: Erben čili majestát zákona. Literárně-teoretická stať o K. J. Erbenovi a jeho díle. Praha: Jaroslav Podroužek, 1944.

[8] Karel Matěj Čapek-Chod: Proceedings of a Symposium Held at the School of Slavonic and East European Studies 18-20 September 1984. Ed. by Robert Pynsent. London: School of Slavonic and East European Studies, 1985.

[9] KŘIVÁNEK, Vladimír: Býti básníkem v Čechách. Studie a eseje o české poezii od Mácha po dnešek. Praha: Univerzita Karlova, 1999.

[10] KŘIVÁNEK, Vladimír: Karel Hynek Mácha. Praha: Horizont, 1986.

[11] KULEŠOV, Vasilij Ivanovič: Naturaľnaja škola v russkoj literature XIX veka. Moskva: Prosveščenije, 1965.

[12] LIGHTBODY, Brian: The Problem of Naturalism: Analytic Perspectives, Continental Virtues. Lanham: Lexington Books, 2013.

[13] MACURA, Vladimír: Znamení zrodu. České národní obrození jako kulturní typ. Praha: Československý spisovatel, 1983; 2. vyd. H & H, Jinočany 1995

[14] MACURA, Vladimír: Znamení zrodu a české sny. Praha: Academia, 2015.

[15] MANN, Jurij: Gogoľ. Kniga pervaja. Načalo. 1809–1835. Moskva: Rossijskij gosudarstvennyj gumanitarnyj universitet, 2012.

[16] MANN, Jurij: Gogoľ. Kniga vtoraja. 1835–1845. Moskva: Rossijskij gosudarstvennyj gumanitarnyj universitet, 2012.

[17] MATHAUSEROVÁ, Světla: Cestami staletí: systémové vztahy v dějinách ruské literatury. Praha: Univerzita Karlova, 1988.

[18] MATHAUSEROVÁ, Světla: Drevnerusskije teorii iskusstva slova. Praha: Univerzita Karlova, 1976.

[19] MĚŠŤAN, Antonín: Česká literatura mezi Němci a Slovany. Praha: Academia, 2002.

[20] Naslediuje Dmitrija Čiževskogo i problémy jego izučenija. Problematika badań nad spóścizną Dmytra Czyżewskiego. Red. Roman Mnich – Justyna Urban. Siedlce: Litteraria Sedlcensia, volumen I. Colloquia, Studia Minora Akademia Podlaska, 2009.

[21] PASSAGE, Charles E.: The Russian Hoffmannists. The Hague: Mouton, 1963.

[22] PIZER, Donald: American Naturalism and the Jews. Urbana: University of Illinois Press, 2008.

[23] POSPÍŠIL, Ivo – ZELENKA, Miloš: René Wellek a meziválečné Československo. Ke kořenům strukturální estetiky. Brno: Masarykova univerzita, 1996.

[24] POSPÍŠIL, Ivo: Novela: metodologie, terminologie, evoluce a případ české protektorátní novely. In: Premena poetiky novely 20. storočia v európskom kontexte. Eds. Mária Bátorová –Renáta Bojničanová – Eva Faithová. Bratislava: Kabinet Dionýze Ďurišina Ústavu filologických studií Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě 2014, s. 27–44.

[25] POSPÍŠIL, Ivo: Singularity and the Czech Interwar Essay among the Currents: František Xaver Šalda, Karel Čapek, and Jaroslav Durych. Primerjalna književnost 33, 2010, č. 1, s. 131–142.

[26] POSPÍŠIL, Ivo: Barokní literatura z pohledu komparativně genologické slavistiky. K barokologickým studiím Milana Kopeckého. Slavia 67, 1998, č. 3, s. 349–356.

[27] POSPÍŠIL, Ivo: Baroko jako historicky vymezený fenomén a jako kulturní typ (Barokový slavismus Milana Kopeckého a publicistika Jaroslava Durycha). In: Pons Strigoniensis. Studia. Nové interpretace českého baroka. A Cseh barokk új interpretrációi. Sborník z mezinárodní konference, Piliscsaba, 12.–13. 5. 2003. Esztergom – Piliscsaba: Pázmány Péter Katolikus Egyetem, 2004, s. 11–24.

[28] POSPÍŠIL, Ivo: Baroko jako vývojový problém literatury (Problém slovanských literatur). In: Slovenský literárny barok. Venované 340. výročiu smrti Petra Benického. Bratislava: Univerzita Komenského, 2005, s. 180–188.

[29] POSPÍŠIL, Ivo: Česká literatura a její mezinárodní souvislosti (K českému vydání knihy Hany Voisine-Jechové Dějiny české literatury). Slavica litteraria 11, 2008, č. 1, s. 107–114.

[30] POSPÍŠIL, Ivo: Češko-slovenski projekti s področja zgodovine slavistike in teorije literature (Matija Murko kot povezovalna osebnost češko-slovenske in evropske literarne vede v medvojnem obdobju). Spoluautor: Miloš Zelenka. In: Matija Murko – slovanski filolog v najširšem promenu besede. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Razred za filološke in literarne vede, Razprave XXIV, 2020, s. 64–80.

[31] POSPÍŠIL, Ivo: Důkladná revize, srovnání a rehabilitace jako záloha pro budoucnost (Roman Jakobson a Dmytro Čyževskyj). (O. Blashkiv – R. Mnich: Dmitrij Čiževskij versus Roman Jakobson. Redakcja tomu Roman Bobryk. Siedlce: Opuscula Slavica Sedlcensia, tom VI, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Humanistyczny, Instytut Neofilologii i Badań Interdyscyplynarnych, Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego, 2016). Novaja rusistika 10, 2017, č. 1, s. 98–103.

[32] POSPÍŠIL, Ivo: Frank Wollman i jego polemiki o panslavizmie. In: Panslawizm wczoraj, dziś, jutro. Red. Zofia Chyra-Rolicz – Tomasz Rokosz. Siedlce: Wydział Humanistyczny – Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa – Instytut Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej – Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, 2016, s. 147–160.

[33] POSPÍŠIL, Ivo: Frank Wollman a střední Evropa. In: Střední Evropa včera a dnes: proměny koncepcí III. Ed. Ivo Pospíšil. Brno: Středoevropské centrum slovanských studií – Jan Sojnek, 2022, s. 139–154.

[34] POSPÍŠIL, Ivo: Fundamentální práce o klíčovém literárním vědci 20. století: badatelské rozpětí Dmytra Čyževs'kého (Roman Mnich: „Receptivnaja estetika“ Dmitrija Čiževskogo. Siedlce: Instytut kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego we współpracy z Deutsche Comenius-Gesellschaft, 2021). Novaja rusistika 15, 2022, č. 1, s. 84–90.

[35] POSPÍŠIL, Ivo: Hořkosladký úděl zprostředkovatelů. Slavica litteraria, X 6, 2003, s.177–179.

[36] POSPÍŠIL, Ivo: Hrabákovo Čtení o románu a souvislosti románové teorie. SPFFBU, Slavica litteraria, X 6, 2003, s. 109–120.

[37] POSPÍŠIL, Ivo: Ještě k metodologii Murkovy literárněvědné práce (Problém německého vlivu na český romantismus a první kroky ruského románu). In: Sto let slovenistiky na Univerzitě Karlově v Praze. Pedagogové ve stínu dějin. Eds. Alenka Jensterle-Doležalová – Jasna Honzak Jahić – Andrej Šurla. Praha: Práce UK, 2014.

[38] POSPÍŠIL, Ivo: K voprosu ob otnošenii T. G. Masarika k russkoj literature. In: T. G. Masarik i Rossija. Razvernutyje tezisy dokladov meždunarodnoj naučnoj konferencii. Institut „Otkrytoje obščestvo“, Obščestvo brat'jev Čapek v Sankt-Peterburge, Sankt-Peterburg: Sankt-Peterburgskaja Associacija meždunarodnogo sotrudničestva, Sankt-Peterburgskaja Associacija druzej Čechii i Slovakii, 1997.

[39] POSPÍŠIL, Ivo: K tradicii brnenskogo stichovedenija i speficifike russkoj poezii. Novaja rusistika 2, 2009,č. 1, s. 55–65.

[40] POSPÍŠIL, Ivo: Kánon světové literatury, světová literatura a světové literatury jako hodnotový diktát, syntéza nebo nástroj unifikace? Proudy 2022, č. 2. https://www.phil.muni.cz/journal/proudy/filologie/studie/2022/2/pospisil_kanon_svetove_literatury.php#articleBegin.

[41] POSPÍŠIL, Ivo: Kapitoly z ruské klasické literatury. Nástin vývoje, klíčové problémy a diskuse. Brno: Masarykova univerzita, 2014.

[42] POSPÍŠIL, Ivo: Karel Hynek Mácha a typologie evropského romantismu. In: Česko-polské kulturně vzdělávací partnerství. Czesko-polskie partnerstwo kulturowo-dydaktyczne. Olomouc: Univerzita Palackého, 2010.

[43] POSPÍŠIL, Ivo: Leskov i teorija romana. In: N. S. Leskov i tradicija russkogo romana v mirovom kontekste. Ed. Ivo Pospíšil. Ústav slavistiky FF MU. Vychází péčí Ústavu slavistiky FF MU ve spolupráci s Českou asociací slavistů a Slavistickou společností Franka Wollmana. Brno: Jan Sojnek, 2020, s. 149–157.

[44] POSPÍŠIL, Ivo: Literární komparatistika, areálová/kulturní studia, teorie literárních dějin a problém hodnoty v současné literárněvědné praxi. Opera Slavica 19, 2009, č. 1, s. 20–33.

[45] POSPÍŠIL, Ivo: Literární komparatistika, středoevropský kulturní prostor a teorie literárních dějin. Slavica litteraria 12, 2009, č. 1, s. 117–126.

[46] POSPÍŠIL, Ivo: Literární směry a žánry tváří v tvář osobnosti: dvě cesty ruské literatury. In: Realizmus a antirealizmus v literatúre. Zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého seminára Realizmus a antirealizmus v literatúre, ktorý sa uskutočnil 26. 11. 2003 na Katedre cudzích jazykov [CD-ROM]. Eds. Silvia Pokrivčáková – Anton Pokrivčák – John R. Leo – Lucia Rákayová Nitra: Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2004.

[47] POSPÍŠIL, Ivo: Literaturnyje napravlenija i nacionaľnaja literatura. In: Esemény és költészet. Az irodalomértés kortárs horizontjai a magyr és nemzetközi tudományosságban. Tanulmányok Kovács Arpád hetvenedik születés napjára (čes. Události a poezie. Chápání literatury – současné obzory maďarské a mezinárodní vědecké reality. Studie k 70. narozeninám Arpáda Kovácse). Veszprém: Pannon Egyetem, 2014, s. 186–194.

[48] POSPÍŠIL, Ivo: Literaturnyje napravlenija v Rossii i romantizm. In: Slovanský romantizmus. Banská Bystrica: Filologická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Katedra slovanských jazykov, 1999, s. 27–37.

[49] POSPÍŠIL, Ivo: Matija Murko a vybrané problémy literární vědy. In: Matija Murko v myšlenkovém kontextu evropské slavistiky. Sborník studií. Eds. Ivo Pospíšil – Miloš Zelenka. Brno – Ljubljana: Slavistická společnost Franka Wollmana se sídlem v Brně – Ústav slavistiky FF MU v Brně – Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU, 2005, s. 46–53.

[50] POSPÍŠIL, Ivo: Michail Bachtin a takzvaný výchovný román. In: Bachtinovské inšpirácie. Bratislava: Ústav umeleckej kritiky a divadelnej dokumentácie, 1989, s. 75–86.

[51] POSPÍŠIL, Ivo: Na výspě Evropy. Skici a meditace k 200. výročí narození A. S. Puškina. Brno: Masarykova univerzita, 1999.

[52] POSPÍŠIL, Ivo: Národní obrození a literární směry (Několik úvah). Slavica litteraria X 16, 2013, č. 1–2, s. 59–68.

[53] POSPÍŠIL, Ivo: Nasuščnyje voprosy leskovovedenija, Leskov v češskoj srede. In: Zlomová období ruské kultury z pohledu literatury (Karamzin, Leskov, Merežkovskij, Babel). Kolektivní monografie. Ed. Josef Dohnal. Brno: Česká asociace slavistů – Ústav slavistiky FF MU – Tribun EU, 2017, s. 87–97.

[54] POSPÍŠIL, Ivo: Nekaj razmišljanj o filoloških konceptih Matije Murka: trajnost in minljivost. Primerjalna književnost 35, 2012, č. 3, s. 179–191 (dr. Darku Dolinarju ob sedemdesetletnici).

[55] POSPÍŠIL, Ivo: Novaja mifizacija/idolatrizacija i demifizacija/deidolatrizacija – T. G. Masarik i Jan Masarik. In: Nacionaľnyje mify v literature i kuľture. Monografija pod redakciej Evy Kozak i Petra-Pavla Repčinskogo. Jestestvenno-gumanitarnyj universitet v g. Sedľce. Siedlce: Institut neofilologii i meždisciplinarnych issledovanij – Poznanskoje obščestvo druzej nauki – Filosofskij fakuľtet Universiteta Mateja Bela v Banskoj Bystrice, 2017, s. 23–33.

[56] POSPÍŠIL, Ivo: Rusko a ruská literatura jako katalyzátor politického myšlení T. G. Masaryka a několik souvislostí. In: Europa Masaryka – Jevropa Masarika – Evropa Masarykova. Sankt Peterburg – Siedlce: Litteraria Sedlcensia. Colloquia. Studia minora, volumen VII, tom monograficzny. Eds. Irina Poročkina – Roman Mnich. Sankt Peterburg – Siedlce, 2014, s. 11–22.

[57] POSPÍŠIL, Ivo: Paradoxes of Genre Evolution: the 19th-Century Russian Novel. Zagadnienia rodzajów literackich XLII, 1999, č. 1–2 (83–84), s. 25–47.

[58] POSPÍŠIL, Ivo: Pavol Strauss a hrst českých souvislostí. In: Pavol Strauss a katolícka moderna. Ed. Ján Gallik. Nitra: Ústav stredoeurópskych jazykov a kultúr, Fakulta stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa, 2014, s. 91–109.

[59] POSPÍŠIL, Ivo: Poznámky k žánrovým a narativním aspektům Murkových Pamětí. In: Murkova epocha slovanské filologie. Slavia 72, 2003, č. 1, s. 80–84.

[60] POSPÍŠIL, Ivo: Problém literárního kánonu obecně a ruského zvláště: estetická kvalita, nebo víceméně náhodný/vkusový shluk tzv. interpretací? (Igoŕ Suchich: Russkij kanon. Knigi ХХ veka. Moskva: „Vremja“ 2013). Opera Slavica 24, 2014, č. 1, s. 39–45.

[61] POSPÍŠIL, Ivo: Problém literárního kánonu. In: Kontexty literární vědy V. Eds. Ivo Pospíšil – Miloš Zelenka. Brno: Literárněvědná společnost při AV ČR – Tribun EU, 2015, s. 9–20.

[62] POSPÍŠIL, Ivo: Problém narativní básně. In: Slovanský romantismus – estetično genologických kategórií. Banská Bystrica: Katedra slovanských jazyků Filologické fakulty UMB, 2003, s. 26–36.

[63] POSPÍŠIL, Ivo: Problém teorie literárních dějin a jeho interdisciplinární souvislosti. In: Filozoficko-estetické reflexie posthistorického umenia. Ed. Jana Sošková. Prešov: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis, Studia Aesthetica, 2008, s. 88–102.

[64] POSPÍŠIL, Ivo: Problema literaturnych napravlenij i mežvoennaja češskaja literatura: politika i poetika. In: Kultura i oświata w europejskim międzywojniu (1918–1939). Red. Renata Bryzek – Justyna Urban. Siedlce: Uniwersytet Przyrodniczo-humanistyczny w Siedlcach, 2010, s. 71–80.

[65] POSPÍŠIL, Ivo: Problema literaturnych napravlenij v sovremennoj russkoj literature (metodologičeskije i terminologičeskije predposylki). In: Abstracts. VI ICCEES World Congress, Tampere, Finland, 29 July – 3 August 2000, s. 339–340.

[66] POSPÍŠIL, Ivo: Problematika literaturnych napravlenij i konec veka. In: Rossica Olomucensia XXXVIII, 1. část, Olomouc 2000, s. 107–115.

[67] POSPÍŠIL, Ivo: Proti proudu (Studie o N. S. Leskovovi). Brno: Sprint Print, 1992.

[68] POSPÍŠIL, Ivo: Reformacja, kontrreformacja i barok w literaturach Europy zachodniej i wschodniej/Reformation, Countereformation and Baroque in European Literatures of the West and the East. In: Kultura reformacji i reformowanie w kulturze. Eds. Jarosław Płuciennik – Karolina Sidowska – Michał Rozmysł. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2022, s. 15–30.

[69] POSPÍŠIL, Ivo: Ruský román v silokřivkách romantismu. The Russian Novel in the Lines of Force of Romanticism. Stil (Beograd) 5, 2006, s. 293–302.

[70] POSPÍŠIL, Ivo: Singularity and the Czech Interwar Essay among the Currents: František Xaver Šalda, Karel Čapek, and Jaroslav Durych. Primerjalna književnost 33, 2010, č. 1, s. 131–142.

[71] POSPÍŠIL, Ivo: Srovnávací studie (Komparatistika, slavistika, rusistika a česko-slovenské souvislosti). Trnava: UCM, 2008.

[72] POSPÍŠIL, Ivo: Studie o literárních směrech a žánrech. Katedra slovanských jazykov, Filologická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica 2004.

[73] POSPÍŠIL, Ivo: Světová literatura, tzv. kánon a slovanské literatury. In: Velká válka a areálové souvislosti: Kultura, literatura a kulturní historie slovanských národů. Brněnské texty z filologicko-areálových studií, sv. 5. Ed. série Ivo Pospíšil. Edice Brno – Bělehrad, sv. 1. Ed. edice Václav Štěpánek. Brno: Masarykova univerzita 2014, s. 191–212.

[74] POSPÍŠIL, Ivo: T. G. Masaryk a literárnost ruské revoluce. In: Tomáš Garrigue Masaryk a ruské revoluce. Sborník příspěvků z V. ročníku semináře Masarykova muzea v Hodoníně, 19. 11. 1997. Hodonín: Masarykovo muzeum v Hodoníně, 1998, s. 5–13.

[75] POSPÍŠIL, Ivo: T. G. Masaryk jako rusista. In: Tomáš Garrigue Masaryk a věda. Sborník příspěvků ze VII. ročníku semináře Masarykova muzea v Hodoníně 10. 11. 1999. Hodonín: Masarykovo muzeum v Hodoníně, 2000, s. 88–99.

[76] POSPÍŠIL, Ivo: Teorie literárních dějin jako projev dialogu kultur [CD-ROM]. In: Dialog kultur V. Eds. Oldřich Richterek – Miroslav Půža. Hradec Králové: Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, 2009.

[77] POSPÍŠIL, Ivo: Teorie literárních dějin, literární komparatistika a identita národních literatur (problém východoslovanského areálu). In: Ukrajinistika: minulost, přítomnost, budoucnost. Sborník vědeckých prací. Eds. Halyna Myronova – Oxana Gazdošová – Petr Kalina – Olga Lytvynyuk – Jitka Micháliková – Libor Pavlíček. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav slavistiky, 2009, s. 463–474.

[78] POSPÍŠIL, Ivo: Ve znamení Ľudovíta Štúra: pohled zvnějšku. České komentáře k některým knihám štúrovského roku. In: Poetika prózy v česko-slovenských souvislostech. Ed. Ivo Pospíšil. Vychází péčí České asociace slavistů ve spolupráci s Ústavem slavistiky FF MU, Slavistickou společností Franka Wollmana, Středoevropským centrem slovanských studií a ve spolupráci a s finanční podporou Literárního informačního centra v Bratislavě. Brno: Jan Sojnek – Galium, 2016, s. 233–242.

[79] POSPÍŠIL, Ivo: Významová disperznost pojmu „romantismus“ jako klíč k jeho podstatě. In: Literárny romantizmus. Eds. Miloš Zelenka – Zuzana Vargová. Nitra: Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre, Katedra areálových kultúr, 2011, s. 9–23.

[80] POSPÍŠIL, Ivo: Wollmanova studie Duch a celistvost slovanské slovesnosti: jen retro, nebo živá koncepce? In: Česká a slovenská slavistická komparatistika a wollmanovská tradice. Ed. Ivo Pospíšil. Brno: Česká asociace slavistů – Jan Sojnek–Galium, 2022, s. 167–178.

[81] POSPÍŠIL, Ivo: Zamečanija po povodu istoriko-literaturnych koncepcij Dmitrija Čiževskogo. In: Dmitrij Čiževskij i jevropejskaja kuľtura. Dmytro Čyževs'kyj i jevropejs'ka kuľtura. Red. Roman Mnich – Justyna Urban. Drohobyč – Siedlce: Colloquia Litteraria Sedlcensia, Akademia Litteraria Sedlcensia, 2010, s. 131–140.

[82] PYNSENT, Robert: Julius Zeyer. The Path to Decadence. The Hague: Mouton, 1973.

[83] PYNSENT, Robert: K morfologii české dekadence ve výboru Ďáblové, ženy a národ. Praha: Karolinum, 2008.

[84] ROTHE, Hans: N. M. Karamzins europäische Reise: der Beginn des russischen Romans. Bad Homburg, Berlin und Zürich: Verlag Gehlen, 1968.

[85] RUBÁŠ, Stanislav Rubáš: Levého máchovské studie Máje. Acta Universitatis Carolinae, Philologica 2, 2018, s. 81–89.

[86] SAMMONS, Jeffrey L.: The Mystery of the Missing Bildungsroman, or: What Happened to Wilhelm Meister's Legacy? Genre XIV, 1981, č. 2, s. 229–246.

[87] TERRAS, Victor: The Young Dostoevsky. A Critical Study. The Hague: Mouton, 1969.

[88] The Blackwell Companion tu Naturalism. Ed. By Kelly James Clark. Chichester: Wiley Blackwell, 2016.

[89] THOMAS, Alfred: Čechy královny Anny: česká literatura a společnost v letech 1310–1420. Brno: HOST, 2005.

[90] TSCHIŽEWSKIJ, Dmitrij: Russische Literaturgeschichte des 19. Jahrhunderts. I. Die Romantik. Eidos Verlag, München 1964; II. Der Realismus, München: Wilhelm Fink Verlag, 1967.

[91] TUREČEK, Dalibor – ZAJAC, Peter: Český a slovenský literární klasicismus. Synopticko-pulzační model kulturního jevu. Brno: HOST, 2017.

[92] VAŠÁK, Pavel: Česká pouť K. H. Máchy. Praha: Karolinum, 1999.

[93] VAŠÁK, Pavel: Literární pouť K. H. Máchy. Ohlas Máchova díla v letech 1836–1858. Praha: Odeon, 1981; 2. vyd. Praha: Academia, 2004.

[94] VAŠÁK, Pavel: Šifrovaný deník K. H. Máchy. Praha: Akropolis, 2007.

[95] VINOGRADOV, Viktor: Gogoľ i naturaľnaja škola. Leningrad: Obrazovanije, 1925.

[96] VOISINE-JECHOVÁ, Hana: Dějiny české literatury. Z franc. orig. Histoire de la littérature tchèque, Fayard 2001, přel. a rejstříky sestavil Aleš Haman. Praha: H & H, 2005.

[97] WELLEK, René: The Theory of Literary History, Travaux du Cercle Linguistique de Prague 6, Praha 1936, s. 173–191.

[98] ZELENKA, Miloš: Wellkova teorie literárních dějin v kontextu české školy literární komparatistiky. Slavia 64, 1995, č. 1–2, s. 207–216.