Periodization of art and literature : a historical perspective

Název: Periodization of art and literature : a historical perspective
Variantní název:
  • Periodizace umění a literatury : historická perspektiva
Autor: Pavera, Libor
Zdrojový dokument: Slavica litteraria. 2023, roč. 26, č. 1, s. 55-63
Rozsah
55-63
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Článek
Jazyk
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The author of the paper deals with a basic question – what is the history of literature? As a rule, the history of literature belongs to the basic books of the field, they are the starting point for the study of the younger generations of literary scholars, and they are used by the general public to teach and get ideas about the history in the field of literature and folklore. How is the material periodized? How is history interpreted? Is it all about concepts and opinions? He asks questions and tries to find answers. He also notes the division of history into smaller sections, the so-called periodization of history. From this perspective, literary history is a period in which literature is divided based on social, cultural, and artistic changes. The periodization of literary history differs according to geographical location and historical period, but also according to the type of thinking (such as Chinese cyclical repetition of the Yin-Yang pattern of Taoist philosophy) or according to a specific genre (such as Japanese classification based on the development of the haiku genre).
Autor příspěvku se zabývá základní otázkou, co jsou dějiny literatury. Dějiny literatury patří zpravidla k základním knihám oboru, jsou východiskem studia mladších generací literárních vědců, využívá jich široká veřejnost k poučení a získávání představ o dějích v oblasti literatury a folkloru. Jak je materiál periodizován? Jak je historie vykládána? Jde o pojetí a názory správné? Klade si spíše otázky a snaží se najít odpovědi. Všímá si rovněž členění dějin na menší úseky, tzv. periodizace dějin. Dějiny literatury z tohoto hlediska jsou potom období, do kterých se dělí literatura na základě společenských, kulturních a uměleckých změn. Periodizace dějin literatury se liší podle zeměpisného prostoru a historického období, ale i podle typu myšlení (čínské opakování cyklicky se opakujícího vzoru taoistické filozofie yin-yang) nebo podle určitého žánru (japonské členění podle vývoje žánru haiku).