Periodization of art and literature : a historical perspective

Title: Periodization of art and literature : a historical perspective
Variant title:
  • Periodizace umění a literatury : historická perspektiva
Author: Pavera, Libor
Source document: Slavica litteraria. 2023, vol. 26, iss. 1, pp. 55-63
Extent
55-63
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Article
Language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
The author of the paper deals with a basic question – what is the history of literature? As a rule, the history of literature belongs to the basic books of the field, they are the starting point for the study of the younger generations of literary scholars, and they are used by the general public to teach and get ideas about the history in the field of literature and folklore. How is the material periodized? How is history interpreted? Is it all about concepts and opinions? He asks questions and tries to find answers. He also notes the division of history into smaller sections, the so-called periodization of history. From this perspective, literary history is a period in which literature is divided based on social, cultural, and artistic changes. The periodization of literary history differs according to geographical location and historical period, but also according to the type of thinking (such as Chinese cyclical repetition of the Yin-Yang pattern of Taoist philosophy) or according to a specific genre (such as Japanese classification based on the development of the haiku genre).
Autor příspěvku se zabývá základní otázkou, co jsou dějiny literatury. Dějiny literatury patří zpravidla k základním knihám oboru, jsou východiskem studia mladších generací literárních vědců, využívá jich široká veřejnost k poučení a získávání představ o dějích v oblasti literatury a folkloru. Jak je materiál periodizován? Jak je historie vykládána? Jde o pojetí a názory správné? Klade si spíše otázky a snaží se najít odpovědi. Všímá si rovněž členění dějin na menší úseky, tzv. periodizace dějin. Dějiny literatury z tohoto hlediska jsou potom období, do kterých se dělí literatura na základě společenských, kulturních a uměleckých změn. Periodizace dějin literatury se liší podle zeměpisného prostoru a historického období, ale i podle typu myšlení (čínské opakování cyklicky se opakujícího vzoru taoistické filozofie yin-yang) nebo podle určitého žánru (japonské členění podle vývoje žánru haiku).
References
[1] ABELLÁN, José Luis: Myšlienky pre XXI. storočie. Bratislava: Archa, 1997. 112 s.

[2] DARWIN, Charles: O vzniku druhů přírodním výběrem. Ed. Hana Marsault. Vyd. 3., v nakl. Academia 2., rev. Praha: Academia, 2007. 579 s.

[3] ĎURIŠIN, Dionýz: Čo je svetová literatúra? Bratislava: Obzor, 1992. 209 s.

[4] HLOBIL, Ivo – PETRŮ, Eduard: Humanismus a raná renesance na Moravě. Praha: Academia, 1992. 274 s.

[5] KALISTA, Zdeněk: Cesty historikova myšlení. Ed. Zdeněk Beneš. Praha: Garamond, 2002. 285 s.

[6] KOPECKÝ, Milan: Český humanismus. Praha: Melantrich, 1988. 282 s.

[7] KOPECKÝ, Milan: Daniel Adam z Veleslavína: studie s ukázkami z díla Veleslavínova. Praha: Svobodné slovo, 1962. 178 s.

[8] PAVERA, Libor: Kazatel Daniel Nitsch: kapitola z barokní homiletiky. Brno: Istenis, 2003. 231 s.

[9] PETRŮ, Eduard: Vzdálené hlasy: studie o starší české literatuře. Olomouc: Votobia, 1996. 443 s.

[10] POSPÍŠIL, Ivo et al.: Světové literatury 20. století v kostce: americká, britská, francouzská, italská, Latinské Ameriky, německá, ruská, španělská. Praha: Libri, 1999. 239 s.

[11] POSPÍŠIL, Ivo – ZELENKA Miloš: Pojem a koncepce světové literatury. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1996, roč. 44, č. D42, s. [103]–112.

[12] POSPÍŠIL, Ivo: Ke koncepcím dějin literatury: obecné a zvláštní. Slavica litteraria 13, 2010, č. 1–2, s. [33]–46.

[13] TEILHARD DE CHARDIN, Pierre: Chuť žít: (výbor studií a meditací). Ed. Jiří Němec. Praha: Vyšehrad, 1970. 243 s.

[14] TEILHARD DE CHARDIN, Pierre: Jak věřím. Překlad Věra Dvořáková a Jan Joneš. Praha: Vyšehrad, 1997. 164 s.

[15] WOLLMAN, Frank: Slované: kulturní obraz slovanského světa. Díl 2. Slovesnost Slovanů. Praha: Vesmír, 1928. 259 s.