Zapomenutý průkopnický čin: Senekova tragédie Agamemnon v překladu Václava Renče

Název: Zapomenutý průkopnický čin: Senekova tragédie Agamemnon v překladu Václava Renče
Variantní název:
  • A forgotten pioneering act: Seneca's tragedy Agamemnon translated by Václav Renč
Zdrojový dokument: Theatralia. 2024, roč. 27, č. 1, Supplementum, s. 9-44
Rozsah
9-44
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Článek
Jazyk
Přístupová práva
otevřený přístup
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Studie se zabývá prvním českým překladem Senekovy tragédie - je to neznámý a dosud nepublikovaný překlad tragédie Agamemnon od Václava Renče, který vznikl roku 1965. Autorka postupně čtenáře seznamuje s Renčovou překladatelskou činností pro divadlo, poté se soustřeďuje na jeho překlady antických dramat a po odbočce o české recepci Senekových tragédií se věnuje podrobné analýze samotného překladu Agamemnona a Renčova překladatelského přístupu. Nakonec se pokouší objasnit okolnosti vzniku tohoto překladu a přibližuje kontext jeho plánovaného vydání ve výboru antických dramat v nakladatelství Orbis.
The study deals with the first Czech translation of Seneca's tragedy - it is an unknown and so far unpublished translation of the tragedy Agamemnon by Václav Renč, which was written in 1965. The author gradually introduces the reader to Renč's translation activities for the theatre, then focuses on his translations of ancient dramas, and after a digression on the Czech reception of Seneca's tragedies, she devotes herself to a detailed analysis of the translation of Agamemnon itself and Renč's translation approach. Finally, she attempts to explain the circumstances of the translation's creation and the context of its planned publication in a collection of ancient dramas published by Orbis publishing house.
Reference
[1] Aischylos. Prométheus [Prometheus]. Překl. Ferdinand Stiebitz. Praha: Orbis, 1969.

[2] Aischylos, Sofokles a Euripides. 1970. Antické tragédie [Ancient Tragedies]. Překl. Ferdinand Stiebitz a Rudolf Mertlík. Praha: Odeon, 1970.

[3] Aischylos, Sofokles a Euripides. 1976. Řecká dramata [Greek Dramas]. Překl. Vladimír Šrámek a Ferdinand Stiebitz. Praha: Mladá fronta, 1976.

[4] Aristofanes. Mír [Peace]. Z aristofanovských motivů napsal Václav Renč. Praha: ČDLJ, b.r.

[5] Aristofanes a Renč, Václav. 1947. Mír [program k inscenaci] [Peace. Programme notes]. Praha, 1947. Nestránkováno.

[6] Bažil, Martin. 2011. Drama v jezuitské škole jako literární dílo [Drama in the Jesuit School as a Literary Work]. In Petr Polehla a Jan Hojda (eds.). Náboženské divadlo v raném novověku [Religous Theatre in Early Modern Times]. Ústí nad Orlicí: Biskupství královéhradecké, 2011: 9-18.

[7] Bobková-Valentová, Kateřina. 2006. Každodenní život učitele a žáka jezuitského gymnázia [Everyday Life of a Teacher and Student of a Jesuit Grammar School]. Praha: Karolinum, 2006.

[8] Borecký, Bořivoj. 1969. Doslov [Afterword]. In Aischylos. Prométheus [Prometheus]. Překl. Ferdinand Stiebitz. Praha: Orbis, 1969: 99-103.

[9] Boyle, A. J. (ed.). 2019. Agamemnon [by] Seneca. Edited with Introduction, Translation and Commentary by A. J. Boyle. Oxford: Oxford University Press, 2019.

[10] Citti, Francesco. 2016. Nineteenth- and Early Twentieth-Century Receptions of Seneca Tragicus. In Eric Dodson-Robinson (ed.). Brill's Companion to the Reception of Senecan Tragedy: Scholarly, Theatrical and Literary Receptions. Leiden - Boston, 2016: 255-281.

[11] Čadková, Daniela. 2020. Oslněni hellénským sluncem: Recepce antiky v české literatuře v letech 1880-1918 [Dazzled by the Hellenic Sun. The Reception of Classical Antiquity in Czech Literature 1880-1918]. Praha: Filosofia, 2020.

[12] Čadková, Daniela. 2021. Bibliografie překladů antických dramat [Bibliography of Czech Translations of Ancient Dramas]. Interní materiál Kabinetu pro klasická studia FLÚ AV ČR, v. v. i., Praha: KKS FLÚ AV ČR, 2021. Dostupné také online na https://www.ics.cas.cz/pro-verejnost/ke-stazeni [citováno dne 1.8.2023].

[13] Černý, Jindřich. 1965. Antigony promlouvají [Antigones Speak]. In Sofokles. Antigona [Antigone]. Překl. Václav Renč. Praha: Orbis, 1965: 57-65.

[14] Černý, Jindřich. 2007. Osudy českého divadla po druhé světové válce. Divadlo a společnost 1945-1955 [The Fate of Czech Theatre after the World War II. Theatre and Society 1945-1955]. Praha: Academia, 2007.

[15] Drábek, Pavel. 2012. České pokusy o Shakespeara [Czech Attempts at Shakespeare]. Brno: Větrné mlýny, 2012.

[16] Dupont, Florence. 1985. L'acteur-roi ou Le théâtre dans la Rome antique. Paris: Les Belles Lettres, 1985.

[17] Dvořáková, Zora. 2002. Navzdory nenávisti a mstě. Z politických procesů 1952 až 1953 [Despite Hatred and Revenge. On Political Processes 1952 and 1953]. Třebíč: TEMPO, 2002.

[18] Ediční plán českých nakladatelství [Editorial Plan of Czech Publishing Houses]. 1970. Praha: Knižní velkoobchod, 1970.

[19] Euripides. 1958. Medeia [Medea]. Překl. Ferdinand Stiebitz. Praha: Dilia, 1958.

[20] Euripides. 1965. Médea [Medea]. Překl. a úpr. Václav Renč. Praha: Dilia, 1965.

[21] Förster, Josef. 2022. Translation despite stereotypes. On the first poetic translation of Seneca's tragedies into German. Wiener Studien. Zeitschrift für Klassische Philologie, Patristik und lateinische Tradition 135 (2022): 225-253.

[22] Hanuš, Jan. 1965. Antické zpěvy, op. 65. Cyklus mužských sborů na básně Václava Renče ze Sofoklovy Antigony [Ancient Chants. Cycle of Male Choirs Based on Poems by Václav Renč from Sophocles' Antigone]. Praha: Státní hudební nakladatelství, 1965.

[23] Holzknecht, Václav. 1976. Iša Krejčí. Praha: Panton, 1976.

[24] Hořínek, Zdeněk. 1999. Jindřich Černý. In Pavel Janoušek (ed.). Slovník české literatury od roku 1945 [Dictionary of Post-1945 Czech Literature], díl 1. Praha: Brána, ÚČL AV ČR, Euromedia Group, Knižní klub, 1999: 108.

[25] Hošek, Radislav. 1995. Život a dílo Ferdinanda Stiebitze [Life and Work of Ferdinand Stiebitz]. Listy filologické 118 (1995): 1-2: 129-140.

[26] Inscenace antického dramatu v českých zemích [Staging of Greek and Roman Drama on Czech Scenes]. 2023. Databáze Olympos, Kabinet pro klasická studia Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i., 2023. [citováno dne 1.8.2023]. Dostupné online na http://dramata.olympos.cz/.

[27] Jacková, Magdaléna. 2016. Nejmírnější Pallas. Hry určené gramatikálním třídám jezuitských gymnázií [The Most Tender Pallas. Plays Intended for Grammer Classes of Jesuit Colleges]. Praha: Academia, 2016.

[28] Jangl, Karel. 1967. Tvorba nevzniká až na papíře: Rozhovor s básníkem, dramatikem a překladatelem Václavem Renčem [A Work of Art Does Not Only Emerge on Paper: Interview with Poet, Playwright and Translator Václav Renč]. Lidová demokracie 23: 215 (6. 8. 1967): 5.

[29] JTV. 1947. Mír v zrcadle švandy [Peace in the Mirror of Laughter]. Práce 3: 138 (14. 6. 1947): 4.

[30] KM. Jan Hanuš. 1990. Praha: Hudební informační středisko ČHF, 1990.

[31] Konůpek, Jiří. 1965. Včerejšek a dnešek našeho překladu [Yesterday and Today of Czech Translation]. Knižní kultura 2 (1965): 2: 83-84.

[32] Konůpek, Jiří. 2015. Studie a stati o francouzské literatuře [Studies and Articles on French Literature]. Praha: Pulchra, 2015.

[33] Kotačková, Kateřina. 2006. Václav Renč, life, translations of Shakespeare and the translatological heritage of Otokar Fischer. Bakalářská diplomová práce. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 2006.

[34] Kratochvíl, Antonín. 1990. Via Dolorosa Zdeňka Rotrekla, Václava Renče, Josefa Palivce [Via Dolorosa of Zdeněk Rotrekl, Václav Renč, and Josef Palivec]. Brno: Petrov, 1990.

[35] Krá1, Jaroslav. 1965. Nejtragičtější básník. Na okraj inscenace Euripidovy Médei ve Státním divadle v Ostravě [The Most Tragic Poet. In the Margin of Production of Euripides' Medea at the State Theatre in Ostrava]. Divadlo 16 (1965): 5: 55-62.

[36] Kroča, David. 2019. Česká problémová dramatika šedesátých let 20. století [Czech Problem Drama of the 1960s]. Brno: Masarykova univerzita, 2019.

[37] Kubelka, V. [Václav]. 1927. Římské realie a literatura [Roman Life and Literature]. Prostějov: vlastním nákladem, 1927.

[38] Kudlová, Klára. 2013. 'Blankvers je pro mne dejchání'. Tušivá rozpomnění Václava Renče ['Blank Verse is Like Breathing for Me'. The Shadowy Recollections of Václav Renč]. Svět literatury 23 (2013): 48: 115-126.

[39] Lessing, Gotthold Ephraim. 1980. Láokoón [Laocoon]. Překl. Alena Šimečková. In Gotthold Ephraim Lessing. Hamburská dramaturgie. Láokoón. Stati [Hamburg Dramaturgy. Laocoon. Studies]. Praha: Odeon, 1980; 279-386.

[40] Ludvíkovský, Jaroslav. 1969. Překladatelský odkaz Ferdinanda Stiebitze [Translation Legacy of Ferdinand Stiebitz]. In Sborník prací Filosofické fakulty Brněnské university, E 14. Brno: 1969, 19-32.

[41] Med, Jaroslav. 2000. Václav Renč. In Jiří Opelík (ed.). Lexikon české literatury [Lexicon of Czech Literature] 3/II. Praha: Academia, 2000: 1232-1234.

[42] Miller, Frank Justus. 1927. Introduction. In Seneca's Tragedies in Two Volumes. I. With an English Translation by Frank Justus Miller. London, New York: William Heinemann, G. P. Putnam's Sons, 1927: vii-xii.

[43] Mikulová, Iva. 2017. Divadelní režisér Karel Novák (1916-1968) [Stage Director Karel Novák (1916-1968)]. Brno: Masarykova univerzita, 2017.

[44] Neradová, Květoslava. 1994. Doslov [Afterword]. In Václav Renč. Podoben větru. Výbor z básnického díla [Similar to the Wind. Selected Poems]. Praha: Zvon, 1994: 131-136.

[45] Novák, Otakar. 1969. Za Jiřím Konůpkem [Obituary of Jiří Konůpek]. In XI. ročenka Kruhu moderních filologů při Československé akademii věd za rok 1967 a 1968 [Yearbook XI of Modern Philologists Association at the Czechoslovak Academy of Sciences for the Years 1967 and 1968]. Praha: Kruh moderních filologů při Československé akademii věd, 1969: 3-5.

[46] Novák, Jaroslav a Luisa Nováková. 2000. Komentář, ediční poznámka a vysvětlivky [Commentary, Editorial and Explanatory Notes]. In Václav Renč. S anděly si nelze připíjet. Vybrané spisy Václava Renče [One Cannot Have a Drink with the Angels. Selected Works of Václav Renč], sv. 2. Svitavy a Řím: Trinitas a Křesťanská akademie, 2000: 616-637.

[47] Nováková, Julie. 1953. Devět kapitol o tak zvaném stříbrném věku římské slovesnosti [Nine Chapters on the So Called Silver Age of Roman Literature]. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1953.

[48] Online archiv Národního divadla [Online National Theatre Archives]. 2020. Národní divadlo Praha, 2020. [citováno dne 1.8.2023]. Dostupné online na http://archiv.narodni-divadlo.cz/.

[49] Orbis. 1966. Léto 1966 [ediční plán nakladatelství Orbis] [Summer 1966. Editorial plan of Orbis publishing house]. Praha: Orbis, 1966.

[50] Ovidius, Publius Naso. 1958. Proměny [Metamorphoses]. Překl. Ferdinand Stiebitz. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1958.

[51] Pásek, Milan. 1963. Antigona ve dvou podobách [Antigone in Two Appearences]. In Antigona [program k inscenaci] [Antigone. Programme notes]. Hradec Králové, 1963. Nestránkováno.

[52] Pelán, Jiří. 2015. Hrobaříkům české romanistiky navzdory: Úvodem ke studiím a statím Jiřího Konůpka [Despite the Gravediggers of Czech Romance Studies: Introduction to Studies and Articles of Jiří Konůpek]. In Jiří Konůpek. Studie a stati o francouzské literatuře [Studies and Articles on French Literature]. Praha: Pulchra, 2015: 7-37.

[53] [Pilka, Josef]. 1978. Antické motivy v české hudbě [Ancient Motifs in Czech Music]. In Ladislav Varcl (ed.). Antika a česká kultura [Classical Antiquity and Czech Culture]. Praha: Academia, 1978: 445-452.

[54] Poláčková, Eliška. 2016. Stereotypy v českých překladech her Tita Maccia Plauta [Stereotypes in the Czech Translations of Plautus' Plays]. In Jakub Čechvala a Eliška Poláčková (eds.). Ve stínu hellénského slunce. Obrazy antiky v moderní české kultuře [In the Shade of the Hellenic Sun. Images of the Classical Antiquity in Modern Czech Culture]. Praha: Filosofický ústav, 2016: 243-315.

[55] Popelková, Eva. 2019. Les tragédies de Sénèque et leur réception dans le théâtre jésuite scolaire de la province tchèque aux XVIIe et XVIIIe siècles (1623-1773). Disertační práce. Praha: Filozofická fakulta UK, 2019.

[56] Putna, Martin C. 2010. Česká katolická literatura v kontextech 1918-1945 [Czech Catholic Literature in Contexts 1918-1945]. Praha: Torst, 2010.

[57] Remshardt, Ralf. 2016. Seneca Our Contemporary: The Modern Theatrical Reception of Senecan Tragedy. In Eric Dodson-Robinson (ed.). Brill's Companion to the Reception of Senecan Tragedy: Scholarly, Theatrical and Literary Receptions. Leiden - Boston, 2016: 282-302.

[58] Renč, Václav. 1963. K překladu Antigony [On the Translation of Antigone]. In Antigona [program k inscenaci] [Antigone. Programme notes]. Hradec Králové, 1963. Nestránkováno.

[59] Renč, Václav. 2024. Závěrečná poznámka [Concluding Note]. In: Theatralia Supplementum 27 (2024): 1: 89-91.

[60] Rieger, Dr. Frant. Lad. [František Ladislav]. 1870. Slovník naučný [Encyclopaedia]. Díl osmý S - Szyttler. Praha: I. L. Kober, 1870.

[61] Rotrekl, Zdeněk. 2005. Skrytá tvář české literatury nejenom krásné [The Hidden Face of Czech Literature]. In Zdeněk Rotrekl. Skryté tváře [Hidden Faces]. Brno: Atlantis, 2005: 11-209.

[62] Seneca, [Lucius Annaeus]. 1929. Seneca's Tragedies in Two Volumes. II. With an English Translation by Frank Justus Miller. London, New York: William Heinemann, G. P. Putnam's Sons, 1929.

[63] Seneca, [Lucius Annaeus]. 1977. … aneb Faidra [program k inscenaci] [… or Phaedra. Programme notes]. Praha, 1977. Nestránkováno.

[64] Seneca, [Lucius Annaeus]. 2017. Tragédie I. Thyestes; Oidipus; Octavia [Tragedies I. Thyestes; Oedipus; Octavia]. Překl. Eva Stehlíková a Daniela Čadková. Brno: Větrné mlýny, 2017.

[65] Seneca, [Lucius Annaeus]. 2018. Tragédie II. Faidra; Šílený Herkules; Foiničanky aneb Thebais [Tragedies II. Phaedra; Mad Hercules; Phoenician Women]. Překl. Eva Stehlíková a Daniela Čadková. Brno: Větrné mlýny, 2018.

[66] Seneca, [Lucius Annaeus]. 2024. Agamemnon. Překl. Václav Renč. Theatralia Supplementum 27 (2024): 1: 49-88.

[67] Skřejpek, Michal. 2010. Vladimír Šrámek a jeho Ilias [Vladimír Šrámek and His Iliad]. In Homér. Ilias [Iliad]. Překl. Vladimír Šrámek. Praha: Academia, 2010: 5-21.

[68] Skřejpek, Michal. 2023. E-mailová korespondence s autorkou [email correspondence with the author] (31.3.2023).

[69] Slaney, Helen. 2015. Schlegel, Shelley and the "Death" of Seneca. In George W. M. Harrison (ed.). Brill's Companion to Roman Tragedy. Leiden - Boston: Brill, 2015: 311-329.

[70] Stehlíková, Eva. 1978. Zdena Hadrbolcová - Seneca - a ti druzí … aneb Faidra [Zdena Hadrbolcová, Seneca and the Others … or Phaedra]. Dialog 2 (1978): 4: 16.

[71] Stehlíková, Eva. 1994. Ferdinand Stiebitz - překladatel antického divadla [Ferdinand Stiebitz as a Translator of Ancient Drama]. Divadelní revue 5 (1994): 4: 53-60.

[72] Stehlíková, Eva. 2005. Divadlo za časů Nerona a Seneky [Theatre in the Days of Nero and Seneca]. Praha: Divadelní ústav, 2005.

[73] Stehlíková, Eva. 2012. Co je nám po Hekubě [What's Hecuba to Us]. Praha: Brkola, 2012.

[74] Stiebitz, Ferd. [Ferdinand]. 1938. Stručné dějiny římské literatury pro střední školy [Short History of Roman Literature for High Schools]. Praha: Jednota českých filologů, 1938.

[75] Stříbrný, Zdeněk. 2010. Tušivá rozpomnění. Jezerní básníci [Shadowy Recollections. The Lake Poets]. Překl. Václav Renč. K vydání připravil Zdeněk Beran. Praha: Jitro, 2010.

[76] Schwarz, Josef. 2015. Úvod [Introduction]. In Jiří Konůpek. Studie a stati o francouzské literatuře [Studies and Articles on French Literature]. Praha: Pulchra, 2015: 397-403.

[77] Šámal, Petr. 2015. 1949-1989. V zájmu pracujícího lidu. Literární cenzura v době centrálního plánování a paralelních oběhů [1949-1989. In the Interest of the Working People. Literary Censorship under Central Planning and Parallel Circulation]. In Michael Wögerbauer et al. V obecném zájmu. Cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře 1749-2014 [In the Public Interest. Censorship and Social Regulation of Literature in the Modern Czech Culture 1749-2014]. Svazek II./1938-2014. Praha: Academia a Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., 2015: 1097-1223.

[78] Šubrt, Jiří. 2005. Římská literatura [Roman Literature]. Praha: OIKOYMENH, 2005.

[79] Šuran, Gabriel. 1908. Přehled dějin literatury římské: se zvláštním zřetelem k žákům středních škol [Overview of History of Roman Literature with Special References to High School Students]. Praha: J. Otto, 1908.

[80] Trávníček, Mojmír. 1995. Dílo a odkaz Václava Renče [Work and Legacy od Václav Renč]. In Chtěl jsem ti vyprávět růži (památce Václava Renče) [I Wanted to Tell You a Rose (To the Memory of Václav Renč)]. Zlín a Fryšták: Okresní knihovna ve Zlíně a Městská knihovna ve Fryštáku, 1995: 11-19.

[81] Tronskij, I. M. [Iosif Moisejevič]. 1956. Dějiny antické literatury II. Římská literatura [History of Ancient Literature II. Roman Literature]. Překl. Věra Novotná s odbornou pomocí F. [Františka] Novotného. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1956.

[82] Valenta, Jiří. 1963. Škola vlády - zkouška svědomí [School of the Government - A Test of Conscience]. Pochodeň (24. 2. 1963): 48: 4.

[83] Vergilius, [Publius Maro]. 1941. Aenéis [Aeneid]. Překl. Otmar Vaňorný. Praha: Jan Laichter, 1941.

[84] Vergilius, Publius Maro. 1970. Aeneis [Aeneid]. Překl. Otmar Vaňorný. Praha: Svoboda, 1970.

[85] Virtuální studovna [Virtual Study]. 2023a. Databáze a online služby Divadelního ústavu, katalog Knihovny Divadelního ústavu [Database and On-line Services of the Theatre Institute, Library Catalog]. Institut umění - Divadelní ústav, 2023. [citováno dne 1.8.2023]. Dostupné online na https://vis.idu.cz/Libros.aspx.

[86] Virtuální studovna [Virtual Study]. 2023b. Databáze a online služby Divadelního ústavu, Inscenace [Database and On-line Services of the Theatre Institute, Productions]. Institut umění - Divadelní ústav, 2023. [citováno dne 19.10.2023]. Dostupné online na https://vis.idu.cz/Productions.aspx.

[87] Wiendl, Jan. 2019. Psát okem na zeď cely… Črta k vězeňské lyrice Václava Renče [Writing with an Eye on the Cell Wall… An Essay on the Prison Poems of Václav Renč]. Slovo a smysl 16 (2019): 31: 132-146.

[88] Winckelmann, Johann Joachim. 1986. Dějiny umění starověku: Stati [History of the Art of Antiquity. Studies]. Překl. Jiří Stromšík. Praha: Odeon, 1986.

[89] Winston, Jessica. 2016. Early 'English Seneca': From 'Coterie' Translation to the Popular Stage. In Eric Dodson-Robinson (ed.). Brill's Companion to the Reception of Senecan Tragedy: Scholarly, Theatrical and Literary Receptions. Leiden - Boston, 2016: 174-202.

[90] Zach, Aleš. 2008. Nakladatelství [Publishing Houses]. In Pavel Janoušek (ed.). Dějiny české literatury 1945-1989 [History of Czech Literature 1945-1989]. Sv. III. 1958-1969. Praha: Academia, 2008: 54-63.

[91] Institut umění - Divadelní ústav (IDU), Knihovna Divadelního ústavu. Seneca, [Lucius Annaeus]. Agamemnon. Překl. Václav Renč. B. r. [1965]. Strojopis v Knihovně Divadelního ústavu, sign. P 14161.

[92] Institut umění - Divadelní ústav (IDU), Oddělení sbírek a archivu, fond Jindřich Černý, kart. 18, sign. O 859 007/2022, dopisy Václava Renče Jindřichu Černému z let 1965, 1966 a 1969.

[93] Rodinný archiv Václava Renče (RAVR). Seneca, [Lucius Annaeus]. Agamemnon. 1965. Překl. Václav Renč. Strojopis v rodinné pozůstalosti Václava Renče.

[94] Státní oblastní archiv v Praze (SOAvP), fond nakladatelství Odeon, kart. 501, č. 1243, Lektorské průvodky k jednotlivým dílům (charakteristika, lektorský posudek, vyjádření k rukopisu, průvodka do sazby, tiráž), písmeno "A".

[95] Zdeněk Sklenář Foundation Praha (ZSF), archiv děl Zdeňka Sklenáře, kart. 41, Řecká dramata, č. 1321-1338.