The mystery of art history : Patočka and Ingarden

Název: The mystery of art history : Patočka and Ingarden
Variantní název:
  • Tajemství dějin umění : Patočka a Ingarden
Autor: Josl, Jan
Zdrojový dokument: Bohemica litteraria. 2020, roč. 23, č. 2, s. 117-131
Rozsah
117-131
  • ISSN
    1213-2144 (print)
    2336-4394 (online)
Type: Článek
Jazyk
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
To come up with a satisfactory explanation for the gradual shifts between artistic styles and eras in art and architecture would be like finding the holy grail of art history. Winckelmann, Riegl, Wölfflin, and Semper, for example, attempted to go beyond simple description of composition and theme in art, suggesting, instead, that changes in style could be explained by means of general principles. This step transformed art history from simple expertise into genuine scholarship. In his articles from the 1960s Jan Patočka sketched his own phenomenological conception of art history. He did so by frequent reference to Hegel and Heidegger. Nevertheless, Patočka's categorisation of art into periods of imitation and periods of style seems incompatible with his other categorisation of art history into the artistic and the aesthetic era. Moreover, his essays leave one question unanswered – namely, whether the difference between any two periods originates exclusively from various interpretations and cultural contexts or rather from more profound ontological reasons. In this article, I suggest that the critical reception of Ingarden's aesthetics in Patočka's essays from the 1970s deals with some of the problems of his previous conceptions of artistic styles and eras.
Winckelmannova snaha vysvětlit změny stylu v umění proměnila odbornou znalost v samostatnou vědeckou disciplínu. Jeho následovníci se na tomto nově otevřeném poli dějin umění pokoušeli překročit pouhý popis změn k vysvětlení pomocí hlubších, často filozofických příčin. Ve svých textech z šedesátých let se o svůj vlastní fenomenologicky založený výklad dějin umění pokusil i Jan Patočka. I on se odvolává, přestože kriticky, na Winckelmanna a některé další významné teoretiky dějiny umění, jmenovitě na Riegla, Wölfflina, a Sempera. Filozoficky se pak Patočkův pokus rýsuje na pozadí Hegelovy Estetiky a Heideggerovy fenomenologické koncepce uměleckého díla. Patočkův vlastní pokus z šedesátých let nicméně trpí řadou nedostatků. Patočkovo rozdělení dějin umění na období umělecké a estetické nevykazuje na první pohled žádnou souvislost s druhým dělením, které Patočka zavádí, s dělením na období stylu a imitace. Patočka rovněž nechává nedostatečně zodpovězenou otázku, zda přechody mezi jednotlivými érami pramení pouze z rozdílného kulturně společenského kontextu, či jsou podle způsobeny hlubšími příčinami ontologického rázu. Ontologický charakter uměleckého díla pak nechává pouze naznačen. Cílem tohoto článku je ukázat, jak Patočkova kritická recepce některých momentů Ingardenovy estetiky pomohla vyjasnit a zodpovědět některé problémy jeho vlastní koncepce.
Reference
[1] ADORNO, Theodor W. 1970. "Negative dialektik", in Theodor Adorno: Gesammelte Schriften, VI, ed. Rolf Tiedemann (Frankfurt am Main: Suhrkamp)

[2] BENJAMIN, Walter. 2007. Illuminations, transl. Harry Zohn (New York: Schocken Books)

[3] DANTO, Arthur C. 1984. "The End of Art", in Arthur Danto: The Philosophical Disenfranchisement of Art (New York: Columbia University Press), pp. 81–116

[4] GADAMER, Hans-Georg. 2013. Truth and Method, transl. Joel Weinsheimer and Donald G. Marshall (London Bloomsbury)

[5] PANOFSKY, Erwin. 1982. Meaning in the Visual Arts (Chicago: Chicago University Press)

[6] PATOČKA, Jan. 2004a [1972]. "K Ingardenově filosofii malířského díla", in Jan Patočka: Umění a čas I. Sebrané spisy Jana Patočky. Vol. 4, eds. Daniel Vojtěch, Ivan Chvatík (Prague: Oikoymenh – Filosofia), pp. 489–500

[7] PATOČKA, Jan. 2004b. "Winckelmannovo pojetí stylu", in Jan Patočka: Umění a čas II. Sebrané spisy Jana Patočky. Vol. 5, eds. Daniel Vojtěch, Ivan Chvatík (Prague: Oikoymenh – Filosofia), pp. 256–264

[8] PATOČKA, Jan. 2004c [1965]. "Učení o minulém rázu umění", in Jan Patočka: Umění a čas I. Sebrané spisy Jana Patočky. Vol. 4., eds. Daniel Vojtěch, Ivan Chvatík (Prague: Oikoymenh – Filosofia), pp. 319–347

[9] PATOČKA, Jan. 2004d [1965]. "K vývoji Hegelových estetických názorů", in Jan Patočka: Umění a čas I. Sebrané spisy Jana Patočky. Vol. 4., eds. Daniel Vojtěch, Ivan Chvatík (Prague: Oikoymenh – Filosofia), pp. 216–226

[10] PATOČKA, Jan. 2004e [1972]. "K Ingardenově ontologii malířského díla", in Jan Patočka: Umění a čas I. Sebrané spisy Jana Patočky. Vol. 4., eds. Daniel Vojtěch, Ivan Chvatík (Prague: Oikoymenh – Filosofia), pp. 501–509

[11] PATOČKA, Jan. 2004f [2001]. "Problematika filosofie dějin umění u Václava Richtera", in Jan Patočka: Umění a čas II. Sebrané spisy Jana Patočky. Vol. 5, eds. Daniel Vojtěch, Ivan Chvatík (Prague: Oikoymenh – Filosofia), pp. 72–104

[12] PATOČKA, Jan. 2004g. "Ad 'Umění a čas'", in Jan Patočka: Umění a čas II. Sebrané spisy Jana Patočky. Vol. 5, eds. Daniel Vojtěch, Ivan Chvatík (Prague: Oikoymenh – Filosofia), pp. 214–215

[13] PATOČKA, Jan. 2004h [1997]. "Poznámky k polyperspektivě u Picassa od W. Biemela", in Jan Patočka: Umění a čas II. Sebrané spisy Jana Patočky. Vol. 5, eds. Daniel Vojtěch, Ivan Chvatík (Prague: Oikoymenh – Filosofia), pp. 30–35

[14] PATOČKA, Jan. 2004i. "Rieglovo pojetí antického umění", in Jan Patočka: Umění a čas II. Sebrané spisy Jana Patočky. Vol. 5, eds. Daniel Vojtěch, Ivan Chvatík (Prague: Oikoymenh – Filosofia), pp. 265–281

[15] PATOČKA, Jan. 2004j [1967]. "Roman Ingarden: Pokus charakteristiky filosofické osobnosti a díla", in Jan Patočka: Umění a čas I. Sebrané spisy Jana Patočky. Vol. 4., eds. Daniel Vojtěch, Ivan Chvatík (Prague: Oikoymenh – Filosofia), pp. 401–415

[16] PATOČKA, Jan. 2004k [1991]. "Roman Ingarden", in Jan Patočka: Umění a čas II. Sebrané spisy Jana Patočky. Vol. 5, eds. Daniel Vojtěch, Ivan Chvatík (Prague: Oikoymenh – Filosofia), pp. 45–48

[17] PATOČKA, Jan. 2004l. "Zu Roman Ingardens Philosophie des malerischen Kunstwerks", in Jan Patočka: Umění a čas II. Sebrané spisy Jana Patočky. Vol. 5, eds. Daniel Vojtěch, Ivan Chvatík (Prague: Oikoymenh – Filosofia), pp. 291–313

[18] PATOČKA, Jan. 2004m. "Zu Roman Ingardens Ontologie des malerischen Kunstwerks", in Jan Patočka: Umění a čas II. Sebrané spisy Jana Patočky. Vol. 5, eds. Daniel Vojtěch, Ivan Chvatík (Prague: Oikoymenh – Filosofia), pp. 304–313

[19] PATOČKA, Jan. 2015 [1966]. "Art and Time", transl. Derek and Marzia Paton, Estetika: The Central European Journal of Aesthetics 52, No. 1, pp. 99–113

[20] RIEGL, Alois. 2004. Historical Grammar of the Visual Arts, transl. Jacqueline E. Jung (New York: Yone Books)

[21] WINCKELMANN, Johann Joachim. 2006. History of the Art of Antiquity, transl. Harry F. Mallgrave (Los Angeles: Getty Research Institute)

[22] WÖLFFLIN, Heinrich. 1932. Principles of Art History: The Problem of the Development of Style in Later Art, transl. Marie Donald Mackie Hottinger (New York: Dover Publications)

[23] WORRINGER, Wilhelm. 1948. Abstraction and Empathy: A Contribution to the Psychology of Style. translated Michael Bullock (London: Routledge and Kegan Paul)

[24] BLECHA, Ivan. 2018. "Hegelova Estetika a role výtvarného umění u Jana Patočky", in Ivan Blecha: Prostory zjevnosti (Zlín: Archa), pp. 101–121

[25] ŠEVČÍK, Miloš. 2014. Umění jako vyjádření smyslu: Filosofie umění Jana Patočky (Červený Kostelec: Pavel Mervart)

[26] ŠEVČÍK, Miloš. 2015. "Patočka's Interpretations of Hegel's Thesis on the Past Character of Art", Estetika: The Central European Journal of Aesthetics 52, No. 1, pp. 78–96

[27] TUGENDHAT, Ernst. 1998. "Heidegger's Idea of Truth", in Richard Wolin (ed.): The Heidegger Controversy: A Critical Reader (London: The MIT Press), pp. 245–271