Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná 2001, roč. 50, č. A49

Obrázek
Rok
2001
Rok vydání
2001
ISSN
0231-7567
ISBN
80-210-2600-6
Stati
Page Title
[5]-13 Na prahu 21. století Romportl, Simeon | pdficon
[15]-43 Indo-european prepositions and related words : internal analysis and external comparison Blažek, Václav | pdficon
[45]-86 Die Typologie des Litauischen und das Lettischen : (mit einem allgemeinen Ausblick zu den Perspektiven der Prager Typologie) Giger, Markus; Vykypěl, Bohumil | pdficon
[87]-105 К вопросу о сравнительно-типологическом исследовании славянских языков Myronova, Halyna | pdficon
[107]-118 Неизменяемые прилагательные иноязычного происхождения в современном русском языке Brandner, Aleš | pdficon
[119]-125 K výrazovým prostředkům ujišťování a přesvědčování v ruštině a v češtině Žaža, Stanislav | pdficon
[127]-135 Интернационализационные словообразовательные тенденции в современном русском и чешском языках Gazda, Jiří | pdficon
[137]-145 Deminutivum jako jazykové univerzálie Rusínová, Zdenka | pdficon
[147]-154 Personální deiktika v češtině Karlík, Petr | pdficon
[155]-165 Ke třem zdrojům lexikálních inovací : (na materiálu substantivních neologismů) Ziková, Markéta | pdficon
[167]-176 Podmínky zániku duálu v češtině Vykypělová, Taťána | pdficon
[177]-190 Syntaktická stavba pozdněhumanistické korespondence : dopisy Zuzany Černíhové z Harasova a jejího syna Humprechta Jana Černína z Chudenic Borovská, Hana | pdficon
[191]-196 Tvoření deminutiv ve východomoravských dialektech Hlubinková, Zuzana | pdficon
[197]-211 Personická motivace přenesených pojmenování v českých nářečích Hladká, Zdeňka | pdficon
Jubilea
Page Title
[213]-215 225 let bohemistiky na vídeňské univerzitě Šlosar, Dušan | pdficon
216-222 Edgar Charles Polomé (31.7.1920-11.3.2000) Blažek, Václav | pdficon
223-224 Za profesorem Sławským Havlová, Eva | pdficon
225-226 Odešel významný lingvista Žaža, Stanislav | pdficon
Recenze, referáty
Page Title
227-229 [Šrámek, Rudolf. Úvod do obecné onomastiky] Pleskalová, Jana | pdficon
229-233 [Pacnerová, Ludmila (ed.). Česká bible Hlaholská: (bible Vyšebrodská)] Pallasová, Eva | pdficon
234-238 [Lindseth, Martina. Null-subject properties of Slavic languages: with special reference to Russian, Czech, and Sorbian] Vondráček, Miloslav | pdficon
238-240 [Vidoeski, B. Dialektite na makedonskiot jazik. I-III] Fic, Karel | pdficon
240-242 [Stěpanova, Ludmila; Vychodilová, Zdeňka. Zeměpisné a politické reálie současného Ruska ; Stěpanova, Ludmila; Vychodilová, Zdeňka. Reálie ruské pravoslavné církve] Žaža, Stanislav | pdficon
242-244 [Blažek, Vladimír. Problematika staroruské substantivní paradigmatiky: popis paradigmatiky substantiv v novgorodském nářečí konce 13. a začátku 14. století] Brandner, Aleš | pdficon
245 [Ondruš, Šimon. Odtajnené trezory slov] Valčáková, Pavla | pdficon
246-247 [Bogoczová, Irena; Fic, Karel; Chloupek, Jan; Jandová, Eva; Krčmová, Marie; Müllerová, Olga. Tváře češtiny] Křístek, Michal | pdficon
247-251 [Janka, Wolfgang. Untersuchungen zu Aktionsart und Aspekt der mit s(e)-präfigierten Verben im Tschechischen] Vykypělová, Taťána | pdficon
251-254 [Hladká, Zdeňka. Přenesená pojmenování rostlin v českých dialektech: k sémantickému tvoření lexikálních jednotek v nářečích] Vojtová, Jarmila | pdficon
254-255 [Hrdlička, Milan. Předložky ve výuce češtiny jako cizího jazyka] Bumbálková, Jana | pdficon
255-257 [Olivová-Nezbedová, L.; Malenínská, J. Slovník pomístních jmen v Čechách: úvodní svazek] Pleskalová, Jana | pdficon