Die ersten Stadtformationen in der Welt der Slawen mit speziellem Augenmerk auf Großmähren

Název: Die ersten Stadtformationen in der Welt der Slawen mit speziellem Augenmerk auf Großmähren
Variantní název:
  • Prvotní městské formace ve slovanském světě se zřetelem k Velké Moravě
  • Great Moravia and primary urban structures in the Slavic world
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2012, roč. 37, č. 1, s. 7-58
Rozsah
7-58
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
V genezi měst se na Moravě setkáváme nejpozději od velkomoravského období s prvotními městy (protoměsty), jejichž vývoj byl však ukončen se zánikem Velké Moravy, a dále pokračuje během 11.–12. století u hradů údělných knížat a dalších hradských center mnohdy s přímou návazností nebo v blízkosti bývalých velkomoravských hradišť. Právě u největších sídlištních aglomerací se potom během první poloviny 13. století konstituují plně institucionální města vrcholného středověku a v rámci procesu urbanizace jsou lokována i města další. Pro počáteční fázi celého vývoje ve velkomoravském období lze jako prvotní město klasifikovat především mikulčicko-kopčanskou a dále staroměstsko-uherskohradišťskou aglomeraci.
The genesis of towns in Moravia is associated, from the Great Moravian period at the latest, with primary towns (proto-towns), the evolution of which ceased with the decline of Great Moravia. However, development was picked up, in the 11th and 12th centuries, in the castles of feudal princes and further centres based around castles, often directly related to Great Moravian fortified settlements or in close proximity to them. The first fully institutional towns of the high Middle Ages were established by the largest settlement agglomerations in the first half of the 13th century, and further towns have been identified within the urbanization process. The Mikulčice-Kopčany and Staré Město-Uherské Hradiště agglomerations may be classified as primary towns from the initial stage of development in the Great Moravian period.
Note
Článek vznikl s podporou grantového projektu Magnae Moraviae Fontes Historici I(GAP405/12/0625).