Múzejné exkurzie vo vyučovaní: minulosť a súčasný stav na Slovensku

Název: Múzejné exkurzie vo vyučovaní: minulosť a súčasný stav na Slovensku
Zdrojový dokument: Museologica Brunensia. 2013, roč. 2, č. 3 (Podzim 2013), s. 10-15
Rozsah
10-15
  • ISSN
    1805-4722 (print)
    2464-5362 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Přístupová práva
přístupné po uplynutí embarga
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Štruktúru návštevnosti múzeí tvoria individuálni a skupinoví návštevníci. Skupinové prehliadky si vyžadujú tempo prehliadky, ktoré vyhovuje všetkým návštevníkom, a osobitnú úlohu zohráva osobnosť lektora. V rámci organizovaných skupín tvoria významnú skupinu školské skupiny. Exkurzie do múzeí sú dôležitou súčasťou učebného procesu. Múzeá v súčasnosti pripravujú pre návštevníkov osobitné múzejné sprievodné programy pre verejnosť, ktoré dopĺňajú, resp. nadväzujú na výstavu/expozíciu. minimálnou požiadavkou pedagógov sú pracovné listy, ktoré umožňujú žiakom fixáciu poznatkov získaných počas návštevy múzea. Alternatívnou formou školskej exkurzie do múzea, ktorú je možné uskutočniť počas jednej vyučovacej hodiny, je virtuálna prehliadka múzea. Konanie školskej exkurzie musí zodpovedať školským predpisom, ktoré vydáva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.
The structure of visitors in museums is made up of group and individual visitors. Group tours require a pace that suits all the visitors, and also lector's personality plays a special role. Among the organised groups, school groups form a significant part. Excursions to museums are an important part of the learning process. At present, museums are preparing special accompanying programmes for visitors that supplement or even continue in the exhibition. Working sheets, that would enable the pupils to remember the knowledge gained during their visit to museum, are a minimal request of the teachers. An alternative form of a school excursion to museum, which is possible to realise during one lesson, is a virtual tour of museum. The school excursion has to correspond with a school resolution published by the Ministry of education, science, research and sport of SR.
Reference
[1] BRABCOVÁ, Alexandra. Brána muzea otevřená. Náchod: Nadace OSF Praha – nakladatelství JUKO, 2002.

[2] BENEŠ, Josef. Základy muzeologie. Opava: Ústav historie a muzeologie Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity, 1997, 179 s. ISBN 80-901974-3-4.

[3] Čo letí v múzejnej pedagogike. Vzdelávanie a výchova v múzeách na Slovensku. Zborník textov z konferencie. Marcela Lukáčová (ed.). Bratislava: SNM, 2010.

[4] Děti, mládež... a muzea? I – III. Brno: Moravské zemské muzeum 1995, 1999 a 2003.

[5] JŮVA, Vladimír. Dětské muzeum – edukační fenomén pro 21. století. Brno: Paido, 2004, 270 s. ISBN 80 -7315 -090 -5.

[6] PETRTYL, Josef. Zkušenosti ze spolupráce školy a muzea při vyučování dějepisu. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1962, 107 s.

[7] ŠOBÁŇOVÁ, Petra. Muzejní edukace. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012.

[8] ŠOBÁŇOVÁ, Petra. Edukační potenciál muzea. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012.

[9] BENEŠ, Josef. Současné úkoly muzeí v práci s mládeží. In: O problematice spolupráce muzea a školy. Sborník příspěvků přednesených na 5. semináři o spolupráci muzea a školy v Gottwaldově v dnech 2. – 4. 10.1974. Praha: Národní muzeum – Ústřední muzeologický kabinet, 1976, s. 64 – 80.

[10] BUNČÁK, Ján. Sociologické poznatky v marketingu a práci s verejnosťou. In: Múzeum v spoločnosti. Zborník príspevkov zo seminára Banská Bystrica 2002. Bratislava: Slovenské národné múzeum – Národné múzejné centrum, 2002. ISBN 80-8060-097-X, s. 7 – 28.

[11] ŠPÉT, Jiří. Spolupráce muzea a školy v letech 1959– 1974 (Zhodnocení a perspektivy). In: O problematice spolupráce muzea a školy. Praha: Národní muzeum – Ústřední muzeologický kabinet, 1976, s. 5 – 50.

[12] ŠTECHA, Stanislav. Vzdělávací programy mají umožnit poznání aneb Brána mysli otevřená. In: Brána muzea otevřená. A. Brabcová (ed.). Náchod: Nadace OSF Praha – nakladatelství JUKO, 2002, s. 66-85.

[13] VEREŠ, Karol. Dejepisná exkurzia a digitálne technológie. In: Využitie informačných a komunikačných technológií v predmete dejepis pre základné školy. Učebný materiál – modul 3. Košice: Elfa pre Ústav informácií a prognóz školstva, 2010. ISBN 978-80-8086-153-7, s. 219 - 232.

[14] BRABCOVÁ, Alexandra. Múzejní pedagogika nebo Výchova ke vztahu ke kulturně historickému dědictví? In: Múzeum. ISSN 0027-5263, 2009, roč. 55, č. 2, s. 11 – 13.

[15] BRABCOVÁ, Alexandra. Základní formy muzejního vzdělávaní. In: Múzeum. ISSN 0027-5263, 2009, roč. 55, č. 3, s. 13 – 16.

[16] LUKÁČOVÁ, Marcela. Vzdelávanie v múzeách a galériách. In: Múzeum. ISSN 0027-5263, 2009, roč. 55, č.1, s. 19 – 20. MARCINKOVÁ, Anna. Čo priniesol prieskum spolupráce múzeí so školami. In: Múzeum. ISSN 0027-5263, 1965, roč. 10, č. 3, s. 12 – 20.

[17] MEZEIOVÁ, Adelaida. Návšteva múzea v didaktike strednej školy (Pohľad stredoškolského učiteľa). In: Muzeológia a kultúrne dedičstvo, roč. 1, rok 2013, č. 1, s. 65-74.

[18] PAVLIKÁNOVÁ, Martina. Kontexty vzdelávania múzea/galérie a školy. In: Muzeológia a kultúrne dedičstvo, roč. 1, rok 2013, č. 1, s. 55-64.