Bátorová, Mária

Varianty jmen:

Bátorová, Mária (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 10 z celkového počtu 10.

Článek
Bátorová, Mária. Die Kämpfer unter der weissen Fahne : (Bertha von Suttner und die slowakischen Tolstoisten in Oberungarn). Opera Slavica. 2008, roč. 18, č. 1, s. 12–18.

Článek
Bátorová, Mária. [Gertrude Zand: Bátorová, M. J.C. Hronský a moderna. Mýtus a mytológia v literatúre]. Opera Slavica. 2003, roč. 13, č. 3, s. 45–46.

Článek
Bátorová, Mária. Hommage na Henry H. Remaka (keď je komparatistika zmysluplnou vedou). Slavica litteraria. 2015, roč. 18, č. 1, s. 53–71.

Článek
Bátorová, Mária. Reflexia v poezii, poézia v reflexii : (tvorba ako rezistencia, spósob prežitia, pestovanie trvania existencie). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2005, roč. 54, č. X8, s. 77–84.

Kapitola
Bátorová, Mária. Relativistické a materialistické nazeranie na človeka : (postmoderna a dielo Dominika Tatarku). In: Postmodernismus : smysl, funkce a výklad : (jazyk, literatura, kultura, politika). 2012, s. 5–12.

Kapitola
Bátorová, Mária. Skrývanie kultury a krajiny : (akceptácia heterogenity kultúr ako zachovanie identít). In: Třináct let po = Trinásť rokov po. 2006, s. 7–11.

Článek
Bátorová, Mária. Súčasná rýmovaná poézia a báseň – kronika. Retro? : (E. Ondrejička, V. Křivánek, M. Richter). Slavica litteraria. 2015, roč. 18, č. 2, s. 75–80.

Kapitola
Bátorová, Mária. "Vnútorná emigrácia" a občianske slobody a práva : (Dominik Tatarka a český disent). In: Česko-slovenské reflexe: 1968 : (jazyk - literatura - kultura). 2009, s. 23–41.

Článek
Bátorová, Mária. Voda: počiatok a koniec : (motív vody v diele Dominika Tatarku). Новая русистика. 2012, roč. 5, č. Supplementum, s. 23–31.

Článek
Bátorová, Mária. Z hľadiska mýtu dualitný typ spisovateľa : (Dominik Tatarka: stavanie a deštrukcia mýtov). Slavica litteraria. 2016, roč. 19, č. 1, s. 17–28.