Bátorová, Mária

Name variants:

Bátorová, Mária (preferred)
Content type
Displaying 1 - 10 of 10.

Article
Bátorová, Mária. Die Kämpfer unter der weissen Fahne : (Bertha von Suttner und die slowakischen Tolstoisten in Oberungarn). Opera Slavica. 2008, vol. 18, iss. 1, pp. 12–18.

Article
Bátorová, Mária. [Gertrude Zand: Bátorová, M. J.C. Hronský a moderna. Mýtus a mytológia v literatúre]. Opera Slavica. 2003, vol. 13, iss. 3, pp. 45–46.

Article
Bátorová, Mária. Hommage na Henry H. Remaka (keď je komparatistika zmysluplnou vedou). Slavica litteraria. 2015, vol. 18, iss. 1, pp. 53–71.

Article
Bátorová, Mária. Reflexia v poezii, poézia v reflexii : (tvorba ako rezistencia, spósob prežitia, pestovanie trvania existencie). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2005, vol. 54, iss. X8, pp. 77–84.

Chapter
Bátorová, Mária. Relativistické a materialistické nazeranie na človeka : (postmoderna a dielo Dominika Tatarku). In: Postmodernismus : smysl, funkce a výklad : (jazyk, literatura, kultura, politika). 2012, pp. 5–12.

Chapter
Bátorová, Mária. Skrývanie kultury a krajiny : (akceptácia heterogenity kultúr ako zachovanie identít). In: Třináct let po = Trinásť rokov po. 2006, pp. 7–11.

Article
Bátorová, Mária. Súčasná rýmovaná poézia a báseň – kronika. Retro? : (E. Ondrejička, V. Křivánek, M. Richter). Slavica litteraria. 2015, vol. 18, iss. 2, pp. 75–80.

Chapter
Bátorová, Mária. "Vnútorná emigrácia" a občianske slobody a práva : (Dominik Tatarka a český disent). In: Česko-slovenské reflexe: 1968 : (jazyk - literatura - kultura). 2009, pp. 23–41.

Article
Bátorová, Mária. Voda: počiatok a koniec : (motív vody v diele Dominika Tatarku). Новая русистика. 2012, vol. 5, iss. Supplementum, pp. 23–31.

Article
Bátorová, Mária. Z hľadiska mýtu dualitný typ spisovateľa : (Dominik Tatarka: stavanie a deštrukcia mýtov). Slavica litteraria. 2016, vol. 19, iss. 1, pp. 17–28.