Svoboda, Karel

Varianty jmen:

Svoboda, Karel (preferováno)
Typ dokumentu