Hygiena ve středověkém a raně novověkém Hradci Králové

Název: Hygiena ve středověkém a raně novověkém Hradci Králové
Variantní název:
  • Hygiene in medieval and early modern-age Hradec Králové
  • Hygiene im mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Hradec Králové
Autor: Bláha, Radek
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2023, roč. 48, č. 2, s. 319-342
Rozsah
319-342
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Článek shrnuje dosavadní poznatky o dokladech hygieny ve středověkém a raně novověkém Hradci Králové. Předmětem zájmu jsou úpravy veřejných prostranství, odstraňování odpadu i zásobování vodou. S komunální hygienou souvisejí masné krámy, špitály a lázně. Zatím nevelký soubor tvoří movité nálezy se vztahem k hygieně (hřebeny, nůžky, akvamanile atd.).
This article summarizes the existing information about the evidence of hygiene in the medieval and early modern-age town of Hradec Králové. The subject of interest is the improvement of public spaces, waste disposal and water supply. The communal hygiene also involved meat shops, hospitals and baths. Finds from Hradec Králové connected with hygiene (combs, scissors, aquamaniles, etc.) make up a small collection.
Reference
[1] ANONYM, 1893: Čeho v Hradci nutně potřeba, Ratibor X, č. 9, 100.

[2] ANONYM, 1899: Nálezy při kladení vodovodu, Ratibor XVI, č. 44, 4. 11. 1899, 657.

[3] ANONYM, 1903: Jako na vesnici, Ratibor XX, 1903, č. 42, 17. 10. 1903, 652.

[4] ANONYM, 1903a: Postarejme se o nápravu, Ratibor XX, 1903, č. 27, 4. 7. 1903, 417.

[5] ANONYM, 1908: Nalezená kostra, Ratibor XXV, č. 19, 9. 5. 1908, 8.

[6] ANONYM, 1911: Nález koster, Ratibor XXVIII, č. 26, 5.

[7] ANONYM, 1911a: Další nález koster, Ratibor XXVIII, č. 28, 4.

[8] ANONYM, 1911b: Nález koster, Ratibor XXVIII, č. 39, s. 6.

[9] ANONYM, 1913: Naše vodní otázka, Ratibor XXX, č. 34, 23. 8. 1913, 6–7; č. 35, 30. 8. 1913, 5–6

[10] ANONYM, 1922: Pitná voda, Kraj Královéhradecký XIII, č. 3, 11. 1. 1922, 3.

[11] ANONYM, 1928. Dřevěné roury vodovodní, Osvěta lidu XXXI, č. 33, 28. 4. 1928, 6.

[12] ANONYM, 1932: Nález lidských koster, Osvěta lidu XXXV, č. 32, 23. 4. 1932, 4.

[13] ANONYM, 1937: Vyvážení popela a smetí, Osvěta lidu XL, č. 10, 3. 2. 1937, 3.

[14] ANONYM, 1958: Starý Hradec vydává nová tajemství, Pochodeň, č. 7, 21. 1. 1958, 2.

[15] BÁRTÍK, P., 2022: Městské vodní stavby a mlýny v Hradci Králové od 16. století do stavby královéhradecké pevnosti – Hydraulic Structures and Mills in Hradec Králové from 16th Century until Establishment of the Fortress City, Královéhradecko 13, 9–14, 189.

[16] BĚLINA, P., 1973: Ze správní a hospodářské agendy města Hradce Králové ve 14. a na počátku 15. století – Aдминиcмрaтивные ихозяиственные дела города Градец Кралове в 14– начале 15 веков – Aus der Verwaltungs- und Wirtschaftsagenda der Stadt Königgrätz im 14. und am Anfang des 15. Jahrhunderts, Sborník archívních prací XXIII, 156–191.

[17] BIENENBERG, BIENER, K. J. von, 1780: Geschichte der Stadt Königgrätz. Prag.

[18] BLÁHA, R., 2008: Archeologické výzkumy v Hradci Králové v roce 2007, Archeologické výzkumy v Čechách 2007. Zprávy České archeologické společnosti – Supplément 71, 34–35.

[19] BLÁHA, R., 2009: Archeologický výzkum při stavbě horkovodu na Velkém náměstí v Hradci Králové, Archeologické výzkumy v Čechách 2008. Zprávy České archeologické společnosti – Supplément 75, 39–40.

[20] BLÁHA, R., 2010: Hradec Králové, okr. Hradec Králové, Výzkumy v Čechách 2007, 76–77, č. 527.

[21] BLÁHA, R., 2011: Archeologický výzkum Velkého náměstí v roce 2010, Archeologické výzkumy v Čechách 2010. Zprávy České archeologické společnosti – Supplément 81, 39–40.

[22] BLÁHA, R., 2011a: Putování po hradeckých středověkých kostelech a klášterech. Hradec Králové.

[23] BLÁHA, R., 2022: Mořic Lüssner a jeho archeologické nálezy z Hradce Králové – Mořic Lüssner and his Archaeological Findings in Hradec Králové, Královéhradecko 13, 15–42, 189.

[24] BLÁHA, R.–SIGL, J., 2005: Změny osídlení v okolí Hradce Králové v době hradištní – Vëränderungen der Besiedlung in der Umgebung von Hradec Králové in der Burgwallzeit. In: Archeologie doby hradištní v Čechách (Metlička, M., ed.), 7–28. Plzeň.

[25] BLÁHA, R.–SIGL, J., 2010: Středověká a raně novověká polévaná keramika ve sbírkách královéhradeckého muzea (Několik poznámek k problematice) – Mittelalterliche und frühneuzeitliche glasierte Keramik in den Sammlungen des Ostböhmen-Museums Hradec Králové (Königgrätz) (Einige Anmerkungen zur Problematik), AH 35, 233–251.

[26] BLÁHA, R.–SEHNOUTKOVÁ, P., 2020: Výtvarná keramika z archeologických nálezů východních Čech. In: Uprostřed Koruny české. Kolektivní monografie NAKI II (Hlobil, I.–Dospěl, M., edd.), 153‒164. Prostějov.

[27] BLÁHA, R.–SLAVÍK, J., 2020: Hrad v Hradci Králové. Hradec Králové.

[28] BLÁHA, R. a kol., 2017: Bláha, R.–Grulich, P.–Horký, R.–Košek, J.–Landsmann, M.–Lenderová, M.–Němečková, V.–Pavlík, J.–Pokorný, R.–Polehla, P.–Pospíšilová, J.–Slavík, J.–Šůla, J.–Vojtíšková, J.–Zikmund-Lender, L., Hradec Králové. Historie, kultura, lidé. Praha.

[29] CIM II: Codex juris municipalis regni bohemiae. Tomus II. – Privilegia regalium civitatum provincialium annorum 1225‒1419. Sbírka pramenů práva městského království českého. Díl II. Privilegia královských měst venkovských z let 1225‒1419 (Čelakovský, J., ed). Praha 1895.

[30] CIM III: Codex juris municipalis regni bohemiae. Tomus III. – Privilegia regalium civitatum provincialium annorum 1420‒1526. Sbírka pramenů práva městského království českého. Díl III. Privilegia královských měst venkovských z let 1420‒1526 (Čelakovský, J.‒Fridrich, G., edd.). Praha 1948.

[31] DOMEČKA, L., 1933: Lázně v Hradci Král., Osvěta lidu XXXVI, 1933, č. 29 – příloha, 5. 4. 1933, 2–4.

[32] DOUBRAVA, A., 1971: Hradec Králové v obraze tří století. Hradec Králové.

[33] EBEL, M.–KOBĚRSKÁ, L., 1991, Hradec Králové čp. 101–103, bývalá věznice. Stavebněhistorický průzkum. Praha.

[34] FROLÍK, J.–SIGL, J., 1998: Chrudim v pravěku a středověku. Obrázky každodenního života. Chrudim.

[35] HORNÍČKOVÁ, K., 2013: Městská architektura jako prostor vymezení identit. Studie ke konfesionalitě urbánního prostoru. In: In puncto religionis. Konfesní dimenze předbělohorské kultury Čech a Moravy (Horníčková, K.‒Šroněk, M., edd.), 189–204. Praha.

[36] JÁSEK, J. a kol. 2000: Vodárenství v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha.

[37] JAWORSKI, K., 1995: Pozdně středověká hřebenářská dílna ve Vratislavi – Spätmittelalterliche Kammacherwerkstatt in Wroclaw (Breslau), AH 20, 601–614.

[38] JEŽEK, M., 2000: Výzkum v místě kašny na Malém náměstí v Hradci Králové – Excavations at the site of a public font at the Malé-náměstí (Small Square) at Hradec-Králové, ZMVČ 26, 107–131.

[39] KOBETIČ, P.–PAVLÍK, T.–ŠULC, I., 2005: Chrudim. Vlastivědná encyklopedie. Praha.

[40] LANDR, P., 2022, Příspěvek ke studiu cen měšťanských domů v historickém centru Hradce Králové po třicetileté válce – Contribution to the Research of Housing Costs in the Historical Center of Hradec Králové after the Thirty Years War, Královéhradecko 22, 85–116, 191.

[41] MEZULIÁNÍKOVÁ, A., 2015: Hřebeny ve středověku: archeologicko-kulturně-historická studie. Diplomová práce, ulož. v Ústavu pro archeologii FF UK, Praha.

[42] MIKULKA, J., 1994: Dějiny Hradce Králové II/1. Hradec Králové.

[43] MIKULKA, J., 1996. Dějiny Hradce Králové I/1. Hradec Králové.

[44] ORNA, J.–DUDKOVÁ, V., 2013: Osobní hygiena v plzeňských domácnostech na sklonku středověku – Die persönliche Hygiene in Pilsener Haushalten zur Neige des Mittelalters, AH 38, 557–568.

[45] PDČ NŘ III: Prameny dějin českých, nová řada III, Staré letopisy české (Východočeská větev a některé související texty), 2. sv. (Černá, A. M.–Čornej, P.–Klosová, M., edd.). Praha 2018.

[46] RICHTER, M.–SEMOTANOVÁ, E., 1998: Historický atlas měst České republiky. Sv. 5 – Hradec Králové. Praha.

[47] RICHTER, M.–VOKOLEK, V., 1995. Hradec Králové. Slovanské hradiště a počátky středověkého města. Hradec Králové – Praha.

[48] RUIZOVÁ, L., 2013: Očista ducha i těla. Tělesná hygiena v kulturní historii. Praha.

[49] SIGL, J., 1978: Drobné záchranné výzkumy a průzkumy na území Hradce Králové v letech 1970–1976, Zpravodaj Krajského muzea východních Čech V, č. 1, 55–65.

[50] SIGL, J.–VOKOLEK, V., 1992: Výzkum Velkého náměstí v Hradci Králové – Erforschung des Großen Marktes in Hradec Králové, AH 17, 83–90.

[51] SKLENÁŘ, K., 1974: Učenci a pohané. Praha.

[52] SLAVÍK, J., 2005: Kropáčka a Kozinka. K zásobování Hradce Králové vodou ve středověku a raném novověku – Kropáčka und Kozinka. Zur Wasserversorgung von Hradec Králové im Mittelalter und der frühen Neuzeit, Královéhradecko 2, 75–88.

[53] SMITHOVÁ, V., 2011: Dějiny čistoty a osobní hygieny. Praha.

[54] ŠRÁMEK, J., 2020: "Domus S. Jacobi preurbii Grecensis cruciferorum de domo theutonico ordinis S. Marie" aneb Po stopách královéhradecké komendy německých rytířů ve středověku. In: Pro pana profesora Libora Jana k životnímu jubileu (Chocholáč, B.–Malíř, J.–Reitinger, L.–Wihoda, M., edd.), 621–633. Brno.

[55] THEIN, P.–PALEČEK, J., 2022: Pardubice: průvodce po městské památkové rezervaci. Staré město – město – město v ohradě. Pardubice.

[56] ŠVENDA, F., 1799: První zlatý a stříbrný obraz města Králové Hradce nad Labem. Hradec Králové.

[57] ŠVENDA, F., 1800: Druhý železný obraz města Králové Hradce nad Labem. Rozdíl I., do roku 1500. Hradec Králové.

[58] ŠVENDA, F., 1802: Druhý železný obraz města Králové Hradce nad Labem. Rozdíl II., od roku 1500 do roku 1540. Hradec Králové.

[59] ŠVENDA, F., 1803: Druhý železný obraz města Králové Hradce nad Labem. Rozdíl III., od roku 1541 do roku 1576. Hradec Králové.

[60] ŠVENDA, F., 1804: Druhý železný obraz města Králové Hradce nad Labem. Rozdíl IV., od roku 1577 do roku 1595. Hradec Králové.

[61] ŠVENDA, F., 1804a: Druhý železný obraz města Králové Hradce nad Labem. Rozdíl IV., od roku 1596 do roku 1618. Hradec Králové.

[62] VALIGURSKÁ, V., 2016: Královéhradecké masné krámy v letech 1560–1620 ve světle dochovaných pramenů. Bakalářská práce, ulož. na Katedře pomocných věd historických a archivnictví, FF UHK, Hradec Králové.

[63] VÍŠKOVÁ, M., 2011: Výsledky antropologického zpracování kosterního materiálu ze hřbitova kolem katedrály sv. Ducha v Hradci Králové, Královéhradecko 8, 209–220.

[64] VOJTÍŠKOVÁ, J., 2015: Městští zaměstnanci zajišťující provoz obecního majetku (Případová studie z předbělohorského "Hradce nad Labem") – Städtische Beamte als Verwalter von kommunalem Eigentum (Fallstudie über "Hradec nad Labem" (Königgratz) aus der Zeit vor der Schlacht am Weißen Berg), Sborník archivních prací 65, 388–460.

[65] VOJTÍŠKOVÁ, J., 2019: Věž Kropáčka. Případová studie k zaniklým objektům bývalého královského věnného města Hradce Králové – Kropáčka Tower. Case study of the defunct facilities of former dowry town Hradec Králové, Královéhradecko 10, 355–363.

[66] VOJTÍŠKOVÁ, J., 2021: Morová epidemie v Hradci Králové roku 1599. Případová studie k raně novověkým morovým ranám v českých zemích – The Hradec Králové Plague Epidemic of 1599. A case study of early modern plague epidemics in Bohemia, Královéhradecko 12, 163–172, 196–197.

[67] VOJTÍŠKOVÁ, J.–BLÁHA, R., 2021: Středověký kostel a špitál sv. Antonína na Mýtském předměstí (Případová studie k zaniklým objektům bývalého královského věnného města Hradce Králové) – Die mittelalterliche Kirche und das Antoniusspital in der Mauther Vorstadt (Fallstudie der eingegangenen Gebäude in der ehemaligen königlichen Leibgedingestadt Hradec Králové), Sborník prací východočeských archivů 17, 27–46.

[68] ZOUBEK, F. J., 1869: Z Hradce Králové, Památky archaeologické a místopisné VIII, 475.