Mezigenerační učení v rámci programů a kurzů neformálního vzdělávání pro děti, rodiče a prarodiče

Název: Mezigenerační učení v rámci programů a kurzů neformálního vzdělávání pro děti, rodiče a prarodiče
Variantní název:
  • Cross-generational learning in programmes and courses of non-formal education for children, parents and grandparents
Zdrojový dokument: Studia paedagogica. 2009, roč. 14, č. 2, s. [131]-153
Rozsah
[131]-153
  • ISSN
    1803-7437 (print)
    2336-4521 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Příspěvek nejprve ve stručnosti představuje koncept mezigeneračního učení a dále je zaměřen na mapování nabídky kurzů a programů neformálního vzdělávání, které mohou představovat pro členy rodin různých generací příležitost vzájemně se učit. Vytvořený přehled je odrazovým můstkem k dalšímu detailnějšímu zkoumání toho, do jaké míry, jakým způsobem a kým jsou tyto kurzy využívány, jakou mají účastníci těchto kurzů motivaci k účasti, jak účastníci těchto kurzů hodnotí jejich přínos a zda vůbec vnímají tyto aktivity jako součást svého učení. Tento detailnější vhled je založen na zúčastněném pozorování a dotazování uskutečněném ve vybraných kurzech, jež bude sloužit k následné realizaci dotazníkového šetření mezi účastníky kurzů a programů neformálního vzdělávání.
The paper is one of the first outputs of a research project called "Cross-generational Learning: Children, Parents and Grandparents in Non-formal Education and Informal Learning". It opens with a brief account of the concept of cross-generational learning and then moves on to map the offer of courses and programmes of non-formal learning presenting an opportunity for members of families belonging to different generations to learn from one another. This outline is used as a starting point for further analysis of to which extent, in which ways and by whom these courses are attended, which is the participants' motivation for enrolment, how they view their benefits and whether at all they perceive these activities as a part of their learning. These more detailed insights are based on participant observation and questioning undertaken in selected courses to be used for subsequent implementation of a questionnaire survey among participants of courses and programmes of non-formal education.
Reference
[1] Čáp, J. Psychologie pro učitele. Praha: Portál, 2001. 655 s. ISBN 80-7178-463-X.

[2] Čáp, J. Psychologie výchovy a vyučování. Praha: Karolinum, 1993. 415 s. ISBN 80-7066-534-3 108.00.

[3] FISCHER, T. (ed.) Intergenerational learning in Europe – policies, programes, practical guidance. Final report. [online]. Erlangen: University of Elangen-Nuremberg, 2008. 40 s.[cit. 2009-15-04]. Dostupné z: http://www.eagle-project.eu/welcome-to-eagle/final-report.pdf/view

[4] HATTON-YEO, A. The Eeagle toolkit for intergnerational acitivities. Erlangen: University of Elangen-Nuremberg, 2008. [cit. 2009-19-04]. Dostupné z: http://www.eagle-project.eu/welcome-toeagle/out-now-eagle-toolkit-for-intergenerational-activities

[5] CHERRI, H. CH. Y. Intergenerational learning in Hong Kong: A narrative inquiry. [online]. Nottingham: University of Nottingham, 2008. 352 s. [cit. 2008-15-11]. Dostupné z: http://etheses.nottingham.ac.uk/486/1/Cherri_Ho_EdD_Thesis_2008.pdf

[6] KAMANOVÁ, L. Mezigenerační učení mezi matkou a dcerou. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 99 s. Diplomová práce.

[7] Knotová, D. Neformální zájmové vzdělávání dospělých ve volném čase. In Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, Studia Paedagogica, U 11, Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 67–78. ISSN 1211-6971.

[8] LOEWEN, J. Intergenerational learning: What if schools wer places, where adults and children learning together. [online]. New York: Columbia university. 1996, 45 s. [cit. 2009-07-04]. Dostupné z: http://www.eric.ed.gov/ERICDocs/data/ericdocs2sql/content_storage_01/0000019b/80/14/e4/59.pdf

[9] NAKONEČNÝ, M. Úvod do psychologie. Praha: Academia, 2003, 507 s. ISBN 80-200-0993-0.

[10] NEWMANOVÁ, S. Creating effective intergenerational programs. [online]. Pittsburgh: Pittsburgh university, 1993. 10 s. [cit. 2009-12-04]. Dostupné z: http://www.eric.ed.gov/ERICDocs/data/ericdocs2sql/content_storage_01/0000019b/80/16/b5/97.pdf

[11] NEWMANOVÁ, S., BRUMMEL, S. W. (eds.) Intergenerational programs: Imperatives, strategies, impacts,trends. [online]. New York: The Hartworth Press, 1989. 258 s. [cit. 2009-06-04]. Dostupné z: http://books.google.com/books?hl=cs&lr=&id=KZ4JUIvosiYC&oi=fnd&pg=PA1&dq=A+History+of+Intergenerational+Programs.&ots=eh0cKJ7J8B&sig=FHm-FvZx7DYtV-eX-QNo3MzWHNi8#PPA1,M1

[12] Novotný, P. Vzdělávání v institucích neformálního vzdělávání. Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál, 2009, s. 520–525. ISBN 978-80-7367-546-2.

[13] PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha: Portál, 2005. 481 s. ISBN 80-7367-047-X.

[14] Rabušicová, M., Rabušic, L. (eds.). Učíme se po celý život? O vzdělávání dospělých v České republice. Brno: Masarykova univerzita, 2008, 339 s. ISBN 978-80-210-4779-2.

[15] Sanchéz, M. Challenges to Intergenerational Studies. [online]. Journal of intergenerational studies, 2006, č. 2, s. 107–110. [cit. 2008-11-12]. Dostupné z: http://dx.doi.org/10.1300/J194v04n02_09 | DOI 10.1300/J194v04n02_09

[16] Zounek, J., Novotný, P., Knotová, D., Čiháček, V. Vzdělávací nabídka pro dospělé v České republice. Pedagogika, 2006, č. 2, s. 152–163, 12 s. ISSN 0031-3815.