Mezigenerační učení : učit se mezi sebou v rodině

Název: Mezigenerační učení : učit se mezi sebou v rodině
Variantní název:
  • Intergenerational learning : to learn from each other in the family
Zdrojový dokument: Studia paedagogica. 2012, roč. 17, č. 1, s. [163]-182
Rozsah
[163]-182
  • ISSN
    1803-7437 (print)
    2336-4521 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Přístupová práva
přístupné po uplynutí embarga
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Příspěvek přináší některé z výsledků tříletého výzkumného projektu "Mezigenerační učení: děti, rodiče a prarodiče v neformálním vzdělávání a v informálním učení". Zaměřuje se na mezigenerační učení v rodině, a to v pohledu tří zúčastněných generací. Nejprve vyjasňuje argumenty, které stojí za zvýšenou pozorností věnovanou v posledních letech v mezinárodním kontextu mezigeneračnímu učení, jako jsou demografické okolnosti (stárnoucí společnost), proměny rodiny (variabilita ve struktuře a vztazích) a celoživotní učení (potřeba kontinuity na pozadí změny). Dále se zaměřuje na vybrané výsledky z empirického výzkumu metodologicky založeného na smíšeném designu, jimiž je identifikace rolí rodinných "edukátorů".
This paper presents another set of results of Intergenerational learning: children, parents and grandparents in non-formal education and informal learning, a three-year research project focusing on intergenerational learning in the family from the viewpoints of three participating generations. First, it clarifies the arguments behind the increased international attention that has recently been paid to intergenerational learning such as demographic factors (the ageing society), changes in the family (variability in family structures and relationships) and lifelong learning (need for change-based continuity). Then the study focuses on selected results of empirical research based on a mixed design methodology, identifying the roles of family educators.
Note
Příspěvek je jedním z výstupů výzkumného projektu "Mezigenerační učení: děti, rodiče a prarodiče v neformálním vzdělávání a informálním učení" č. 406/09/0427, jenž byl podporován Grantovou agenturou České republiky.
Reference
[1] ANTONUCCI, T. C., JACKSON, J. S., BIGGS, S. Intergenerational Relations: Theory, Research, and Policy Journal of Social Issues, 2007, roč. 63, č. 4, s. 679–693. ISSN 0022-4537. | DOI 10.1111/j.1540-4560.2007.00530.x

[2] BARROW, R., KEENEY, P. Lifelong Learning and Personal Fulfilment. In ASPIN, D., CHAPMAN, J., HATTON, M., SAWAHO, J. (Eds.). International Handbook of Lifelong Learning. Part one. Dordrecht – Boston – London: Kluwer Academic Publisher, 2001, s. 53–60. ISBN 0-7923-6815-0.

[3] BENGTSON, V. L., LOWENSTEIN, A. (Eds.). Global Aging and Challenges to Families. New York: Aldine de Gruyter, 2003. ISBN 0-202-30687-9.

[4] BENOKRAITIS, N. V. Marriages and families: changes, choices, and constraints. New Jersey: Prentice – Hall, 2002. ISBN 978-0-131-30516-8.

[5] CIBULEC, J. Soužití tří generací. Praha: Práce, 1980. De Si ngly, F. Sociologie současné rodiny. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-249-1.

[6] DYTRYCH, Z., MATĚJČEK, Z. Radosti a strasti prarodičů, aneb Když máme vnoučata. 1. vyd. Praha: Grada, 1997. ISBN 80-7169-455-X.

[7] FISCHER, T. (Ed.). Intergenerational learning in Europe – policies, programes, practical guidance. Final report. [online]. Erlangen: University of Erlangen-Nuremberg, 2008. [cit. 2009-15-04]. Dostupné z: http://www.eagle-project.eu/welcome-to-eagle/final-report.pdf/view.

[8] HAGESTAD, G., HERLOFSON, K. Micro and macro perspectives on intergenerational relations and transfers in Europe. [online]. 2006. [cit. 2009-09-03] Dostupné z: http://www.un.org/esa/population/meetings/Proceedings_EGM_Mex_2005/hagestad.pdf.

[9] HARPER, S., SMITH, P. K., HAGESTAD, G. O. Editorial and Introduction Journal of Intergenerational Repationships. Special Issue: Grandparenting in Europe, 2010, roč. 8, č. 3, s. 207–218. ISSN 1535-0770. | DOI 10.1080/15350770.2010.498735

[10] HATTON-YEO, A. The Eagle toolkit for intergenerational activities. Erlangen: University of Erlangen-Nuremberg, 2008. [cit. 2009-19-04]. Dostupné z: http://www.eagle-project.eu/welcome-to-eagle/out-now-eagle-toolkit-for-intergenerational-activities.

[11] CHERRI, H. CH. Y. Intergenerational learning in Hong Kong: A narrative inquiry. [online]. Nottingham: University of Nottingham, 2008. [cit. 2008-15-11]. Dostupné z: http://etheses.nottingham.ac.uk/486/1/Cherri_Ho_EdD_Thesis_2008.pdf.

[12] JANE, B., ROBBINS, J. Intergenerational learning: grandparents teaching everyday concepts in science and technology. [online]. Victoria: Monash University, 2007. [cit. 2011-06-11]. Dostupné z: http://www.ied.edu.hk/apfslt/download/v8_issue1_files/jane.pdf.

[13] JESSEL, J. Family structures and intergenerational transfers of learning: changes and challenges. [online]. London: University of London Goldsmiths College, 2009. [cit. 2011-11-12]. Dostupné z: http://www.beyondcurrenthorizons.org.uk/family-structures-and-intergenerationaltransfers-of-learning-changes-and-challenges/.

[14] KAMANOVÁ, L. Mezigenerační učení mezi matkou a dcerou. Diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, 2009.

[15] KOHLI, M. Intergenerational Transfers and Inheritance: A Comparative View. Annual Review of Gerontology & Geriatrics, 2004, roč. 24, s. 266–289. Dostupné z: http://www.eui.eu/Documents/DepartmentsCentres/SPS/Profiles/Kohli/IntergenerationalTransfersInheritance.pdf.

[16] KREJČÍ, A. Mezigenerační učení (děti, rodiče a prarodiče) v rodině. Diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, 2011.

[17] MANNHEIM, K. Problém generací. Sociální studia, 2007, č. 1–2, s. 11–44. ISSN 1214-813X.

[18] MATĚJČEK, Z. Dítě a rodina v psychologickém poradenství. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992. ISBN 80-04-25236-2.

[19] MOŽNÝ, I. Rodina a společnost. Praha: Sociologické nakladatelství, 2006. ISBN 80-86429-58-X.

[20] NAKONEČNÝ, M. Úvod do psychologie. Praha: Academia, 2003. ISBN 80-200-0993-0.

[21] Národní z práva o rodině. Praha: MPSV ČR, 2004.

[22] NEWMAN, S. Creating effective intergenerational programs. [online]. Pittsburgh: Pittsburgh University, 1993. [cit. 2009-12-04]. Dostupné z: http://www.eric.ed.gov/ERICDocs/data/ericdocs2sql/content_storage_01/0000019b/80/16/b5/97.pdf.

[23] PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7367-047-X.

[24] RABUŠICOVÁ, M., KAMANOVÁ, L., PEVNÁ, K. Učení v rodině v mezigeneračním pohledu. Pedagogická orientace, 2010, roč. 20, č. 4. s. 92–111. ISSN 1211-4669.

[25] RABUŠICOVÁ, M., KLUSÁČKOVÁ, M., KAMANOVÁ, L. Mezigenerační učení v rámci programů a kurzů neformálního vzdělávání pro děti, rodiče a prarodiče. Studia paedagogica 2009, roč. 14, č. 2, s. 131–150. ISSN 1803-7437.

[26] RABUŠICOVÁ, M., RABUŠIC, L. (Eds.). Učíme se po celý život? O vzdělávání dospělých v České republice. Brno: Masarykova univerzita, 2008. ISBN 978-80-210-4779-2.

[27] RAMON, A. Ch., TURRINI, M. Grandparents and Grandsons: poetics of an intergenerational learning experience. Barcelona: eLearning Papers, 2008. [cit. 2009-12-04]. ISSN 1887-1542. Dostupné z: http://www.elearningeuropa.info/files/media/media15532.pdf.

[28] SANCHÉZ, M. Challenges to Intergenerational Studies [online]. Journal of Intergenerational Relationships, 2006, roč. 4, č. 2, s. 107–110. [cit. 2011-11-12]. Dostupné z: http://dx.doi.org/10.1300/J194v04n02_09. | DOI 10.1300/J194v04n02_09

[29] SCHIRRMACHER, F. Spiknutí metuzalémů. Stáří má zelenou. Praha: Knižní klub, 2005. ISBN 80-242-1496-2.

[30] STROM, R. D., STROM, S. K. Intergenerational learning and family harmony [online]. Educational Gerontology, 2000, roč. 26, č. 3, s. 261–283. [cit. 2011-11-12]. Dostupné z: http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/custom/portlets/recordDetails/detailmini.jsp?_nfpb=true&_&ERICExtSearch_SearchValue_0=EJ607615&ERICExtSearch_SearchType_0=no&accno=EJ607615. | DOI 10.1080/036012700267240

[31] ŠEĎOVÁ, K. Rodinné vzdělávání jako součást celoživotního učení. In RABUŠICOVÁ, M., Rabušic, L. (Eds.). Učíme se po celý život? O vzdělávání dospělých v České republice. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 205–232. ISBN 978-80-210-4779-2.

[32] TAHERA, A. et al. Intergenerational learning between children and grandparents in East London. Project Report, 2005. [cit. 2011-11-12]. Dostupné z: http://ecr.sagepub.com/cgi/reprint/5/3/219.

[33] TOFFLER, A. The Third Wave. Bantam Books, 1980. ISBN 0-553-24698-4.

[34] WINKLER, J., PETRUSEK, M. Velký sociologický slovník. Praha: Karolinum, 1997. ISBN 80-7184-164-1.