Literárny romantizmus v slavistickom výskume : (marginália)

Title: Literárny romantizmus v slavistickom výskume : (marginália)
Variant title:
  • Literary Romanticism in Slavonic studies research : (marginal phenomena)
Source document: Slavica litteraria. 2009, vol. 12, iss. 2, pp. [93]-112
Extent
[93]-112
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Autorka studie analyzuje několik nových koncepcí romantismu, které se objevily na přelomu 20. a 21. století: patří sem mimo jiné pojetí A. Červeňáka, J. Hvišče, ale také ukrajinského badatele J. Nachlika a dalších. Nový výzkum slovanského romantismu spojuje také se zkoumáním národního a osobnostního prvku, ale také s antropologickým pojetím a s pokusem o komplexní uchopení fenoménu romantismu z pohledu počátku 21. století. Evropské národní kulturní romantismy jsou diferencované a zpravidla se chápou jako reakce na invariantní, vnitřní společenské procesy. Novější pojetí zdůrazňují spíše pluralitu, variantnost a specifika romantismu jako národního i individuálního jevu.
The author of the present study analyzes several new conceptions of Romanticism which appeared at the turn of the 20th and 21st centuries: there are, for example, those of A. Červeňák, J. Hvišč, the Ukrainian researcher J. Nachlik and others. A new research of Slovak Romanticism is also linked to the research of the national and personalistic elements, to the anthropological conception and to the attempts at the complex grasp of the phenomenon of Romanticism from the point of view of the 21st century. The European national cultural Romanticisms are differentiated being, as a rule, understood as reactions to invariant, intrinsic social processes. More recent conceptions accentuate rather plurality, variability, and the specific features of Romanticism as a national and individual phenomenon.
References
[1] Červeňák, Andrej: Romantizmus ako esteticko-antropologický genologický fenomén. In: Slovanský romantizmus. Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie. Vedecký redaktor Andej Červeňák. 1. vydanie. Banská Bystrica: Filologická fakulta Univerzity Mateja Bela. Katedra slovanských filológií, 1999, s. 8–17. ISBN 80-8055-226-6

[2] Červeňák, Andrej: Pokus o poetologické dominanty slovanského romantizmus. In: Slovanský romantizmus – poetika romantična. Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie. Vedecký redaktor Andrej Červeňák. 1. vydanie. Banská Bystrica: Filologická fakulta Univerzity Mateja Bela. Katedra slovanských filológií, 2000, s. 7–16. ISBN 80-8055-416-1

[3] Červeňák, Andrej: K poetike romantizmu a romantična. In: Slovanský romantizmus – poetika romantična. Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie konanej 12.–13. 9. 2001. Vedecký redaktor Andrej Červeňák. 1. vydanie. Banská Bystrica: Filologická fakulta Univerzity Mateja Bela. Katedra slovanských filológií, 2002, s. 9–18. ISBN 80-8055-621-9

[4] Červeňák, Andrej (a): K poetike romantizmu a romantična. In: Slovanský romantizmus – poetika romantična. Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie konanej 12.–13. 9. 2001. Vedecký redaktor Andrej Červeňák. 1. vydanie. Banská Bystrica: Filologická fakulta Univerzity Mateja Bela. Katedra slovanských filológií, 2002. ISBN 80-8055-621-9

[5] Červeňák, Andrej (b): K problematike genézy (nielen) genologických tvarov slovanského romantizmu. In: Slovanský romantizmus – o žánrovosti. Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie konanej 5.–6. 9. 2002. 1. vydanie. Vedecký redaktor Andrej Červeňák. Banská Bystrica: Filologická fakulta Univerzity Mateja Bela. Katedra slovanských filológií, 2002. ISBN 0-8055-410-2

[6] Červeňák, Andrej (c): Po trnistej ceste romantična k naplneniu romaticko-realsitickej vízie. In: Slovanský romantizmus – o žánrovosti. Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie konanej 5.–6. 9. 2002. 1. vydanie. Vedecký redaktor Andrej Červeňák. Banská Bystrica: Filologická fakulta Univerzity Mateja Bela. Katedra slovanských filológií, 2002, s. 134–136. ISBN 80-8055-410-2

[7] Červeňák, Andrej: Model' personaža v slavjanskom romantizme. In: Slovanský romantizmus – obraz človeka v slovanskom romantizme. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, konanej v Banskej Bystrici 11. novembra 2004. 1. vydanie. Vedecký redaktor Sergej Makara. Banská Bystrica: Filologická fakulta Univerzity Mateja Bela. Katedra slovanských filológií, 2004, s. 11–16. ISBN 80-8055-410-2

[8] Červeňák, Andrej: Poohliadnutia a perspektívy. In: Slovanský romantizmus v európskych súvislostiach. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, konanej v Banskej Bystrici 10. novembra 2005. 1. vydanie. Vedecký redaktor Sergej Makara. Banská Bystrica: Filologická fakulta Univerzity Mateja Bela. Katedra slovanských filológií, 2006, s. 169–175. ISBN 80-8055-410-2

[9] Hvičš, J.: Kontinuita romantizmu. In: Studia Academica Slovaca. Prednášky XXXVIII. letnej školy slovenského jazyka a kultúry. 31. Vedecký redaktor Jozef Mlacek. 1. vyd. Bratislava, STIMUL 2002, s. 90–99. ISBN 80-88982-59-66.

[10] Káša, P.: Medzi estetikou a ideológiou. Literárnohistorické a komparatistické štúdie. 1. vyd. Prešov: Prešovská univerzita. Filozofická fakulta. Ed. AFPhUP 46/128, 2001. 210 s. ISBN 80-8068-056-6.

[11] Kováčik, L'.: Mytologizmus v slovenskom romantizme. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela: Pedagogická fakulta, 2003, 92 s.

[12] Nachlik, J.: Dol'ja, los, suďba. Ševčenko i polski ta rosijski romantiki. Lviv: NAN Ukrajiny. Lvivskij viddilenija Institutu literaturi im. T. H. Ševčenka. Serija Literaturoznavči studiji. Vyp. 8, 2005. 568 s.

[13] Najenko, M.: Ukrajinský literárny romantizmus. Dobový a naddobový. Preklad Michal Roman. 1. vyd. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela. Filologická fakulta 2006. 113 s. ISBN 80-8083-323-0.

[14] Polska – Ukraina: partnerstw o kultur. Studia pod redakcją Bogusława Bakuły. Wydanie 1. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 2003. 211 s. ISBN 83-232-1299-6. ISSN 1505-201X.

[15] Slovensko-české vzťahy a súvislosti. 1. vyd. Editor Jozef Hvišč. Bratislava: LUFEMA 2000 (odkaz na príspevky Cyrila Krausa: Slovensko-české literárne vzťahy včera a dnes, Petra Kášu: K Hurbanovmu "dvojobrazu" Moravy a Čiech v roku 1839, Jozefa Hvišča: Česká a slovenská próza na križovatke. Úsilie o komplexnosť prózy na konci národného obrodenia). 266 s. ISBN 80-88676-26-6.

[16] Slovanský romantizmus. Vedecký redaktor Andrej Červeňák. 1. vyd. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela. Filologická fakulta 1999. 252 s. ISBN 80-8055-226-6.

[17] Slovanský romantizmus – o poetike. Zostavil. Andrej Červeňák. 1. vyd. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela. Filologická fakulta 2000. 174 s. ISBN 80-8055-416.

[18] Slovanský romantizmus. poetika romantična. Vedecký redaktor Andrej Červeňák. 1. vyd. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela. Filologická fakulta 1999. 252 s. ISBN 80-8055-226-6.

[19] Weidler, E.: Po vplyvom pol'ského patriotizmu sa prirodzene zrodil mesianizmus. Rozhovor s Janom Komornickim. In: Euroreport, časopis na podporu integračných snáh slovenskej vlády, V., 2002, september, s. 16. ISSN 1335-9762.