[Pfister, Friedrich. Alexander der Grosse in den Offenbarungen der Griechen, Juden, Mohammedaner und Christen]

Title: [Pfister, Friedrich. Alexander der Grosse in den Offenbarungen der Griechen, Juden, Mohammedaner und Christen]
Author: Češka, Josef
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1958, vol. 7, iss. E3, pp. [155]
Extent
[155]
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Pfister, Friedrich. Alexander der Grosse in den Offenbarungen der Griechen, Juden, Mohammedaner und Christen. Berlin: Akademie Verlag, 1956. 55 s. Schriften der Sektion für Altertumswissenschaft; 3.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.