[Friedrich, Johannes. Entzifferung verschollener Schriften und Sprachen]

Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1957, vol. 5, iss. E1, pp. 203
Extent
203
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Friedrich, Johannes. Entzifferung verschollener Schriften und Sprachen. Berlin: Springer, 1954. 6, 147 s. Verständliche Wissenschaft; Bd. 51.
Document