Vliv přirozeného plánování rodičovství na kvalitu a stabilitu manželství: přehled empirických zjištění a teoretickometodologický komentář : (projekt podpořený výzkumným záměrem MSM0021622406)

Title: Vliv přirozeného plánování rodičovství na kvalitu a stabilitu manželství: přehled empirických zjištění a teoretickometodologický komentář : (projekt podpořený výzkumným záměrem MSM0021622406)
Variant title:
  • The impact of natural family planning on marital quality and stability: empirical review and theoretical and methodological comment
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2005, vol. 53, iss. P9, pp. [49]-64
Extent
[49]-64
  • ISSN
    1211-3522
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Cílem tohoto příspěvku je podat přehled empirických studií vlivu používání přirozeného plánování rodičovství (PPR) na kvalitu a stabilitu manželství a kriticky zhodnotit jejich metodologickou kvalitu. Představen je také nový teoretický model, který může sloužit jako základ pro další empirické i teoretické bádání. Většina doposud publikovaných výzkumů trpí řadou metodologických nedostatků a není teoreticky zakotvená. Ačkoli se zdá, že přirozené plánování rodičovství má převážně pozitivní vliv na řadu charakteristik jak samotných uživatelů, tak i manželského soužití, nelze zatím určit míru tohoto efektu ve srovnání s ostatními spolupůsobícími faktory. Navíc je nezbytné posoudit i možné negativní následky používání PPR. Je proto nutné provést řadu pečlivě kontrolovaných výzkumů, které by se opíraly o dostatečně komplexní teoretický model.
The main purpose of the article is to review empirical studies of the influence of natural family planning (NFP) use on marital quality and stability and to assess their methodological characteristics. A new theoretical model as a base for future empirical and theoretical investigations is also presented. The majority of published studies are methodologically flawed and most are not theoretically grounded. Although it seems to exist a predominantly positive influence of natural family planning use on numerous characteristics both NFP users and married life, it is impossible to determine the magnitude of such an effect in comparison with other influencing factors. Additionally, it is necessary to assess the eventual negative consequences of NFP use. Therefore, it is needed to conduct many carefully controlled studies based on sufficiently complex theoretical model.