Některé osobnostní charakteristiky uchazečů o studium psychologie

Title: Některé osobnostní charakteristiky uchazečů o studium psychologie
Variant title:
  • Some personality characteristics of candidates for the study of psychology
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 1998, vol. 46, iss. P2, pp. [63]-72
Extent
[63]-72
  • ISSN
    1211-3522
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
V našem sdělenl uvádíme vybrané údaje o osobnostních charakteristikách uchazečů o studium psychologie (N=234) získané pomoci dvou psy chod diagnostických metod. Jako nejvýraznější potřeby těchto uchazečů byly zjištěny potřeba autonomie, poznáni a afiliace. Z odpovědi probandů vyplývá i silná egoistická orientace především v oblasti profese a osobnostního růstu, kterou je vsak třeba chápat jako výraz hledáni sebe sama ve vývojovém období adolescence.
In our note we are mentioning some dates about personality characteristics of candidates for the study of psychology (N=234) experienced by two psychodiagnostic methods. As the most important needs for those candidates there were found out needs of autonomy, cognition and affiliation. Probands' responses also result in strong egoistic orientation above all in the sphere of proffesion and personal growth, which is necessary to understand as an expression of self-analysis in the evolutionary period of the adolescence.