Životní spokojenost ve vztahu k fyzické atraktivitě

Title: Životní spokojenost ve vztahu k fyzické atraktivitě
Variant title:
  • Life satisfaction in relation to physical attractiveness
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2009, vol. 57, iss. P13, pp. [61]-72
Extent
[61]-72
  • ISSN
    1211-3522
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Příspěvek se zabývá vztahem mezi životní spokojeností a fyzickou atraktivitou mladých lidí. Výzkum probíhal formou fotografování vybraného vzorku 60 studentů filozofické fakulty MU. Fotografovaní studenti vyplnili dotazníky, ve kterých subjektivně ohodnotili svou vlastní fyzickou atraktivitu a take míru své životní spokojenosti. Fotografie následně zhodnotilo 60 nezávislých posuzovatelů (také studentů), jejich skóry pro nás představovaly hodnoty objektivní fyzické atraktivity. Ve shodě s jinými zahraničními výzkumy jsme zjistili, že zatímco mezi subjektivně vnímanou fyzickou atraktivitou a životní spokojeností je vztah pozitivní a statisticky významný, neplatí toto zjištění pro vztah mezi objektivní fyzickou atraktivitou a životní spokojeností. Statististicky významný vztah jsme rovněž nalezli mezi spokojeností s vlastní fyzickou atraktivitou a životní spokojeností.
The report concerns the relationship between the life satisfaction and physical attractiveness of young people. The research was organised in the form of taking the photos of a selected sample of 60 students attending The Faculty of Arts at The Masaryk University. The photographed students filled out the questionnaires in which they subjectively evaluated their own physical attractiveness and the degree of their own life satisfaction. The photos of the students were consequently evaluated by 60 independent raters (also students); their scores represented the value of the objective physical attractiveness for us. In correspondence with other foreign researches we discovered whereas the relationship between subjectively perceived physical attractiveness and life satisfaction is positive and statistically significant, it is not a case of the relationship between objective physical attractiveness and life satisfaction. We also found statistically significant relationship between a satisfaction with own physical attractiveness and life satisfaction. The main contribution of our report is the discovery, that whereas objectively attractive people attain the same level of life satisfaction like objectively unattractive people, subjectively attractive people attain higher level of life satisfaction in comparison with subjectively unattractive people.