Spokojenost onkologických pacientů

Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2010, vol. 58, iss. P14, pp. [115]-122
Extent
[115]-122
  • ISSN
    1211-3522
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Abstract(s)
Při zkoumání spokojenosti seniorů jsem zjistila, že senioři, kteří prošli onkologickým onemocněním, vykazují vyšší míru spokojenosti než ti ostatní. Snažila jsem se zjistit, co těmto lidem pomáhá k tomuto pocitu. Čím vším museli projít, než překonali onkologické onemocnění a jak je jednotlivé etapy nemoci ovlivňovaly. Na zjištění míry spokojenosti jsem použila ŠŽSS (Škála životní spokojenosti ve stáří) a Strukturovaný dotazník, který se snažil zachytit, co dávají senioři subjektivně do souvislosti s úrovní své spokojenosti. Text doplňuji osobními komentáři dotazovaných seniorů.
When examining the satisfaction of the seniors, I found that seniors who have been through cancer, are more satisfaction than others. I tried to find out what helps these people to this feeling. What all this had to pass before cancer overcame the disease and how diseases affect different stages. The detection level of satisfaction I used ŠŽSS (scale of life satisfaction in old age) and a structured questionnaire, which tried to capture what's on seniors subjectively in relation to the level of satisfaction. The text is supplemented by personal commentary questioned the elderly.
Document