Способы выражения категории числа у имен существительных в русском языке

Title: Способы выражения категории числа у имен существительных в русском языке
Transliterated title
Sposoby vyraženija kategorii čisla u imen suščestvitel'nych v russkom jazyke
Variant title:
  • Způsoby vyjádření kategorie čísla u substantiv v ruštině
Author: Brandner, Aleš
Source document: Linguistica Brunensia. 2009, vol. 57, iss. 1-2, pp. [93]-106
Extent
[93]-106
  • ISSN
    1803-7410 (print)
    2336-4440 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Kategorie čísla představuje gramatický prostředek s odrazovou, kognitivní a strukturační funkcí, jehož sémantickou složkou je protiklad singularity × plurality (kvantitativní určenosti × neurčenosti); tento protiklad se odráží ve dvou souborech tvarů substantiv – singulárovém a plurálovém. Tyto dva soubory tvarů zároveň vyjadřují rod a pád. Číslo se tedy spolupodílí na vytváření deklinačního typu substantiv. Podle toho, jak substantiva ve své tvarové soustavě realizují protiklad singulár × plurál, dělí se substantivní slovní zásoba do dvou skupin, a to na jména rozlišující protiklad singuláru a plurálu (jejich důležitým rysem je spojitelnost se základními číslovkami) a na jména stojící mimo protiklad singuláru a plurálu (jde o tzv. jména nepočítatelná, která se začleňují do morfologického systému jako singularia tantum nebo pluralia tantum). Hranice mezi substantivy s oběma číselnými paradigmaty a substantivy s pouze jedním číselným paradigmatem je značně nepevná. Zejména singularia tantum snadno přijímají tvary plurálové. Tomuto problému je mj. věnována pozornost v předkládaném příspěvku.
References
[1] Арбaтский, Д. И.: О лексических значениях форм множественного числа имен существительных в современном русском языке. НДВШФН 1958, 4, 65–74

[2] Арбaтский, Д. И.: О колебаниях в числе имен существительных. РЯШ 1963, 5, 13–17.

[3] Бондaрко, А. В.: Теория морфологических категорий. Ленинград, "Наука", 1976.

[4] Вaлгинa, H. C. – Розенталь, Д. Э. – Фомина, М. И.: Современный русский язык. Под ред. Н. С. Валгиной. Изд. 6-е, переработанное и дополненное. Москва, "Логос", 2001.

[5] Виногрaдов, В. В: Русский язык. Грамматическое учение о слове. Изд. 2-е. Москва, "Высшая школа", 1972.

[6] Дегтярев, В. И.: Категория числа в славянских языках. Ростов-на-Дону, Изд-во Ростовского университета, 1982.

[7] Дегтярев, В. И.: Происхождение имен pluralia tantum в славянских языках. ВЯ 1982, 1, 65–77.

[8] Дегтярев, В. И.: Собирательность и категория числа в истории славянских языков. ВЯ 1982, 4, 92–101.

[9] Дегтярев, В. И.: Плюрализация имен собирательных в истории славянских языков. ВЯ 1987, 5, 59–73.

[10] Зaлизняк, А. А.: Русское именное словоизменение. Москва, "Наука", 1967.

[11] Исaченко, А. В.: Грамматический строй русского языка. Морфология. Часть первая. Братислава, Изд-во Словацкой Академии наук, 1954.

[12] Ковaлев, В. П.: Категория числа как выразительное средство. РР 1974, 4, 85–88.

[13] Рожковa, Г. И.: Русский язык в нерусской аудитории. Спецкурс по основам функциональной грамматики. Москва, Изд-во Московского университета, 1986.

[14] Рожковa, Г. И.: Очерк практической грамматики русского языка. Изд. 2-е, исправленное. Москва, "Высшая школа", 1987.

[15] Шведовa, Н. Ю.: (ред.): Русская грамматика I. Москва, "Наука", 1980.

[16] Havránek, B.: (red.): Příruční mluvnice ruštiny pro Čechy I. Hláskosloví a tvarosloví. SPN, Praha 1961.

[17] Horálek, K.: (red.): Русская грамматика 1. Academia, Praha 1979.

[18] Straková, V.: Ke kategorii čísla. In: Rusko-české studie. Sborník Vysoké školy pedagogické v Praze. SPN, Praha 1960, 75–80.

[19] Straková, V.: Kolektiva a singulativa. RJ 13 (1962/63), 388–389.

[20] Žaža, S.: (red.): Morfologie ruštiny I. Skriptum. Masarykova univerzita, Brno 1996