Способы выражения категории числа у имен существительных в русском языке

Název: Способы выражения категории числа у имен существительных в русском языке
Transliterovaný název
Sposoby vyraženija kategorii čisla u imen suščestvitel'nych v russkom jazyke
Variantní název:
  • Způsoby vyjádření kategorie čísla u substantiv v ruštině
Zdrojový dokument: Linguistica Brunensia. 2009, roč. 57, č. 1-2, s. [93]-106
Rozsah
[93]-106
  • ISSN
    1803-7410 (print)
    2336-4440 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Kategorie čísla představuje gramatický prostředek s odrazovou, kognitivní a strukturační funkcí, jehož sémantickou složkou je protiklad singularity × plurality (kvantitativní určenosti × neurčenosti); tento protiklad se odráží ve dvou souborech tvarů substantiv – singulárovém a plurálovém. Tyto dva soubory tvarů zároveň vyjadřují rod a pád. Číslo se tedy spolupodílí na vytváření deklinačního typu substantiv. Podle toho, jak substantiva ve své tvarové soustavě realizují protiklad singulár × plurál, dělí se substantivní slovní zásoba do dvou skupin, a to na jména rozlišující protiklad singuláru a plurálu (jejich důležitým rysem je spojitelnost se základními číslovkami) a na jména stojící mimo protiklad singuláru a plurálu (jde o tzv. jména nepočítatelná, která se začleňují do morfologického systému jako singularia tantum nebo pluralia tantum). Hranice mezi substantivy s oběma číselnými paradigmaty a substantivy s pouze jedním číselným paradigmatem je značně nepevná. Zejména singularia tantum snadno přijímají tvary plurálové. Tomuto problému je mj. věnována pozornost v předkládaném příspěvku.