Kognitivně-pragmatická koncepce textu

Title: Kognitivně-pragmatická koncepce textu
Source document: Новая русистика. 2008, vol. 1, iss. 2, pp. [71]-73
Extent
[71]-73
  • ISSN
    1803-4950 (print)
    2336-4564 (online)
Type: Review
Language
Czech
Russian
License: Not specified license
Reviewed work
Баранов А.Г. Прагматика как методологическая перспектива языка. Краснодар: Изд. Просвещение-Юг, 2008. 188 с. ISBN 978-5-93491-223-0.