Беспредложный приименный дательный в древнерусском языке на фоне древнегреческого и латинского языков

Title: Беспредложный приименный дательный в древнерусском языке на фоне древнегреческого и латинского языков
Transliterated title
Bespredložnyj priimennyj datel'nyj v drevnerusskom jazyke na fone drevnegrečeskogo i latinskogo jazykov
Variant title:
  • The adnominal dative without preposition in Old Russian, Ancient Greek and Latin
Source document: Новая русистика. 2008, vol. 1, iss. 1, pp. [7]-19
Extent
[7]-19
  • ISSN
    1803-4950 (print)
    2336-4564 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Since long ago the dative has been an object of the research of many linguists. Some of them intend to find the basic meaning of this case, the others try to distinguish its pertinence to syntax or semantics or to describe various kinds of this case. Most authors pay attention, above all, to the adverbal dative because of its larger expansion. The author of this article intends to compare the occurrence of adnominal dative without preposition in the three above-mentioned old languages. Comparing the use of Russian adnominal dative to equivalent forms in Ancient Greek and Latin - besides various facts of coincidence - one can discover some differences. On the one hand, e. g. the general nature, the semantic compatibility of the adadjectival dative and the frequency of its occurrence are essentially analogical in all the three languages. On the other hand, the adsubstantival dative in Old Russian is exemplified by a rather higher number of examples than in Greek and Latin. Particularly in the function of the nominal predicate with the copula this kind of dative considerably exceeds the occurrence of the analogical case in Greek and Latin. In a still higher degree this prevalence is evident in the constructions with the adadverbial dative that occur in the form of several semantic variants.
References
[1] Борковский, В. И., Кузнецов, П. С.: Историческая грамматика русского языка. Москва, «Наука», 1965, с. 454‒494.

[2] Бранднер, A. (Brandner, A.): Исторические аспекты семантики дательного падежа. Przegląd rusycystyczny 2006, seš. 3 (115), s. 9‒18. Katowice 2006. ISSN 0137-298X.

[3] Горшкова, К. В., Хабургаев, Г. А.: Историческая грамматика русского языка. Москва, «Высшаяшкола», 1981.

[4] Грегор, Я. (Gregor, J.): Согласованное определение в устойчивых глагольно-именных словосочетаниях. Доклады 63-й научной конференции.... Санкт-Петербург, 2006, с. 80‒83.

[5] Дворецкий, И. Х.: Древнегреческо-русскийсловарь 1, 2. Москва, ГИНС, 1958. 1904 с.

[6] Заичкова, И. (Zajíčková, J.): Дательный беспредложный в современном русско м языке. Praha, UK, 1972. 91 s.

[7] Золотова, Г. А.: Синтаксический словарь. Москва, «Наука», 1988, с. 116 сл. ISBN 5-02-010856-1.

[8] Историческая грамматика русскогоязыка. Синтаксис. Простое предложение. Подред. В. И. Борковского. Москва, «Наука», 1978.

[9] Ломтев, Т. П.: Очерки по историческому синтаксису русского языка. Москва, МГУ, 1956. 596 с.

[10] Mразек, Р. (Mrázek, R.): Дательный падеж в старославянском языке Исследования по синтаксису старославянского языка. Сборник статей к V съезду МСС. X. Praha, ČSAV, 1963, s. 225‒261.

[11] Oбнорский, С. П.: Очерки по истории русского литературного языка старшего периода. Москва‒Ленинград, АНСССР, 1946.

[12] Попова, К. И.: Из семантической истории дательного падежа. В кн.: Сравнительно-исторические исследования русского языка. Воронеж, Изд. Вор. универ ситета, 1980, с. 48‒53.

[13] Потебня, А. А.: Из записок по русской грамматике 1, 2. Москва, Учпедгиз РСФСР, 1958, с. 378 сл.

[14] Правдин, А. Б.: Дательный приглагольный в старославянском и др евнерусском языках. Уч. зап. Института славяноведения 13/1956, с. 3‒120.

[15] Правдин, А. Б.: К вопросу о праславянских значениях дательного падежа. ВЯ 6/1957, с. 80‒83.

[16] Срезневский, И. И.: Материалы для словаря древнерусского языка 1‒3. По изд. 1903‒1912 гг. Москва, ГИИНС, 1958. 5249 с.

[17] Стеценко, А. Н.: Исторический синтаксис русского языка. Москва, «Высшая школа», 1977.

[18] Bartoněk, A.: Pádový systém v mykénské řečtině. SP FFBU 32, 121‒126.

[19] Bauer, J.: Vliv řečtiny a latiny na vývoj syntaktické stavby slovanských jazyků. In: Syntactica Slavica. Brno, UJEP, 1972, s. 47‒67.

[20] Běličová, H.: Sémantická struktura věty a kategorie pádu. Studie a práce lingvistické 17, Praha, ČSAV, 1982.

[21] Brugmann, K.: Griechische Grammatik 2.1, München, Beck, 1900, s. 373‒412.

[22] Eckhoff, H. M.: The use of non-prepositional case in the Old Russian NP. Meddelelser. Nr. 85. Oslo, Universitetet, 2001.

[23] Encyklopedický slovník češtiny. Ed. P. Karlík, M. Nekula, J. Pleskalová. Praha, LN, 2002, s. 104 n. ISBN 80-7106-484-X.

[24] Erhart, A.: Základy jazykovědy, Praha, SPN, 1984.

[25] Grepl, M., Karlík, P.: Skladba češtiny. Olomouc, Votobia, 1998, s. 210 ‒330. ISBN 80-7198-281-4.

[26] Horecký, J.: Poznámky k celostnému významu pádov v latinčine. Linguistica Slovaca 4‒6, Bratislava 1946‒48, s. 44‒55.

[27] Hrabě, V.: K otázce nepřímého subjektu v ruské skladbě. Bulletin ÚRJL 8/1964, s. 45 n.

[28] Hubka, K.: Strukturální a systémový popis syntakticko-sémantických jevů (Nad Lavencyho studií o latinských pádech.) In: Moderní lingvistika a klasické jazyky. Ed. H. Kurzová, ČSAV Praha, 9‒31.

[29] Jakobson, R.: Beitrag zur allgemeinen Kasuslehre. Praha, TCLP 6/1936, s. 240‒288.

[30] Karlík, P.: Hypotéza modifikované valenční teorie. Slovo a slovesnost, 61/2000, s. 170‒189.

[31] Karlík, P.: Dativ (3. pád) см. Encyklopedický slovník češtiny, c. 104.

[32] Kopečný, F.: Základy české skladby. Praha, SPN, 1962, s. 219‒222.

[33] Kuryłowicz, J.: Le problème du classement des cas. In: Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego IX. Kraków 1949, s. 20‒43.

[34] Macháčková, E.: Je posesivní dativ volný, nebo vázaný? SaS 53, 1992, s.185‒192.

[35] Marečková-Štolcová, E.: Valencia latinských slovies s datívnou rekciou. Sborník prací FFBU, E 30/1985, s. 149‒160.

[36] Menge, H.: Repetitorium der lateinischen Syntax und Stilistik. Wolfenbüttel, Zwissler, 1914, s. 49‒70.

[37] Miko, F.: Rod, číslo a pád podstatných mien. Bratislava, SAV, 1962, s. 185‒209.

[38] Mrázek, R., Popova, G. V.: Historický vývoj ruštiny. Praha, SPN, 1984.

[39] Niederle, J., Niederle, V., Varcl, L.: Mluvnice řeckého jazyka. Praha, SPN, 1974, s. 208.

[40] Novotný, F.: Historická mluvnice latinského jazyka 2. Praha, ČSAV, 1955, s. 68‒123.

[41] Piťha, P.: Existuje dativ posesivní? SaS 32/1971, s. 301‒312.

[42] Poldauf, I.: Místo dativu ve výstavbě věty. AUC, Slavica Pragensia 4/1962, s. 335‒345.

[43] Popela, J.: K syntaktické podstatě tzv. dativu subjektu v současné ruštině. Bulletin VŠRJL 3/1959, s. 41‒67.

[44] Pražák, J. M., Novotný, F., Sedláček, J.: Latinsko-český slovník. Přepr. F. Novotný. Praha, ČGU, 1948. 1425 s.

[45] Rix, H.: Historische Grammatik des Griechischen, Darmstadt 1976.

[46] Serbat, G.: Grammaire fondamentale du latin. Tome 6. L'emploi des cas en latin. Vol. 1. Louvain-Paris, Peeters, 1996, s. 433‒580. ISBN 2-87723-316-2.

[47] Schwyzer, E: Griechische Grammatik 2, Syntax und syntaktische Stilistik; ed. A. Debrunner, München, Beck, 1988, s. 137‒173. ISBN 3-406-01341-4.

[48] Staroruská čítanka. Zprac. V. Blažek, E. Fojtíková, S. Mathauserová, O. Kovačičová. Praha, SPN, 1989. 607 s. ISBN 80-04-21709-5.

[49] Večerka, R.: Řecký podíl na formování staroslověnštiny jako spisovného jazyka Velké Moravy. In: Čs. přednášky pro VII. MSS ve Varšavě. Praha, Academia, 1973, s. 57‒66.

[50] Večerka, R. (сотр. F. Keller, E. Weiher): Altkirchenslavische (Altbulgarische) Syntax 2. Die innere Satzstruktur. In: Monumenta linguae Slavicae dialecti veteris sv. 24 (27,2), Freiburg i. Br., Weiher, 1993; s. 195 ‒198, 244‒310. ISBN 3-921940-26-5.

[51] Witkowski, S.: Historyczna składnia grecka na tle porównawczem. Lwów, Mianowski, 1936, s. 225‒308.

[52] Zajíčková, J. см. выше Заичкова

[53] Zatovkaňuk, M.: Dativ adsubstantivní ve východní slovanštině. Sborník PF UK, Filologické studie 2, Praha, UK, 1970, s. 41‒50.

[54] Žaža, S.: K některým projevům vlivu antických jazyků na ruštinu a češtinu. Sborník prací FFBU E 36, 1991, s. 87‒93.

[55] Žaža, S.: K funkčnímu zatížení dativu v antických jazycích a ve staré ruštině. Sborník prací FFBU – Linguistica Brunensia A 56, 2008, s. 77–105.