[Štec, M. Úvod do staroslovienčiny a církevnej slovančiny]