A brief comment on some previous works on modality

Title: A brief comment on some previous works on modality
Variant title:
  • Stručný komentář k některým pracím o modalitě
Author: Hladký, Josef
Source document: Brno studies in English. 1976, vol. 12, iss. 1, pp. 85-92
Extent
85-92
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] Bauer, J.—Grepl, M. (1972). Skladba spisovné češtiny [The Syntax of the Czech Language] (Prague).

[2] Bühler, K, (1934). Sprachteorie (Jena).

[3] Daneš, Fr. (1957). Intonace a věta ve spisovné čestině [Sentence-Intonation in Present-Day Standard Czech] (Prague).

[4] Dokulil, M. (1954). K modálni výstavbě věty (On the Modal Structure of the Sentence], Studie a práce lingvistické I. 255—62 (Prague).

[5] Ďurovič, L. (1956). Modálnosť [Modality] (Bratislava).

[6] Grepl, M. (1973). Vyjadřování modalitní kategorie záměru [The Means of Expressing the Modal Category of Intention], Slovo a slovesnost 34. 44—7 (Prague).

[7] Halliday, M. A. K . (1969). A Note on Modality in English (a mimeographed 'work note' London).

[8] Chloupek, J. (1973). (Ne)aktuálnost slovesného děje [The (Non)-Actuality of the Verbal Action], Slovo a slovesnost 34. 48—51 (Prague).

[9] Kopečný, Fr. (1962). Základy české skladby [The Foundations of Czech Syntax] (Prague).

[10] Leech, G. N. (1969). Towards a Semantic Description of English (London).

[11] Mathesius, V. (1961). Obsahový rozbor současné angličtiny na základě obecně lingvistickém [Functional Analysis of Present-Day English on a General Linguistic Basis] (Prague).

[12] Panevová, J.—Benešová, E.—Sgall, P. (1971). Čas a modalita v češtině. [Temporal and Modal Meanings in Czech] (Prague).

[13] Schubiger, M., (1965). English Intonation and German Modal Particles — A Comparative Study, Phonetica 12. 65—84 (Basle). | DOI 10.1159/000258414

[14] Šmilauer, V. (1966). Novočeská skladba [Modern Czech Syntax] (Prague).

[15] Šípoš, I. (1970). Verbálne podnety ako experimentálne premenné veličiny [Verbal Impulses as Experimentaly Variable Values] Studia psychologica 12. 188—213 (Bratislava).