On position and function of English local and temporal adverbials

Title: On position and function of English local and temporal adverbials
Variant title:
  • O postavení a funkci příslovečného určení místa a času v angličtině a v češtině
Author: Horová, Eva
Source document: Brno studies in English. 1976, vol. 12, iss. 1, pp. 93-123
Extent
93-123
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] Daneš, F. (1964). A three-level approach to syntax, Travaux linguistiques de Prague 1.225—240 (Prague).

[2] Daneš, F. (1959). K otázce pořádku slov v slovanských jazycích [On the question of word order in Slavonic languages], Slovo a slovesnost 20.1—10 (Prague).

[3] Dokulil, M. and Daneš, F. (1958). K tzv. významové a mluvnické stavbě věty [On the so-called semantic and grammatical structure of the sentence], O vědeckém poznání soudobých jazyků 231—46 (Prague).

[4] Dvořáková, E. (1964). On the English and Czech situational adverbs in functional sentence perspective, Brno Studies in English 4.129—38 (Prague).

[5] El-Araby, S. A. M. (1963). A taxonomy of adverbial units in contemporary American English: With special emphasis on their order in postverbal positions (Columbia University).

[6] Firbas, J. (1956). Poznámky k problematice anglického slovního pořádku z hlediska aktuálního členění větného [Some notes on the problem of English word-order from the point of view of actual sentence analysis], Sborník prací filosofické fakulty brněnské university A 4.93—107 (Prague).

[7] Firbas, J. (1957). Some thoughts on the function of word-order in Old English and Modern English, Sborník prací filosofické fakulty brněnské university A 5.72—98 (Prague)

[8] Firbas, J. (1958). Bemerkungen über einen deutschen Beitrag zum Problem der Satzperspektive, Philologica Pragensia 1.49—54 (Prague).

[9] Firbas, J. (1959a). More thoughts on the communicative function of the English verb, Sborník prací filosofické fakulty brněnské university A 7.74—96 (Brno).

[10] Firbas, J. (1959b). Thoughts on the communicative function of the verb in English, German and Czech, Brno Studies in English 1.39—63 (Prague).

[11] Firbas, J. (1961a). Ještě k postavení příslovečného určení v angličtině a češtině z hlediska aktuálního členění větného [Another note on the position of the situational adverbs in English and Czech], Sborník prací filosofické fakulty brněnské university A 9.153—6 (Brno).

[12] Firbas, J. (1961b). On the communicative value of the Modern English finite verb, Brno Studies in English 3.79—100 (Prague).

[13] Firbas, J. (1962a). Notes on the function of the sentence in the act of communication, Sborník práci filosofické fakulty brněnské university A 10.133—47 (Brno).

[14] Firbas, J. (1962b). Ze srovnávacích studií slovosledných. (K Mathesiovu pojetí slovosledné soustavy.) [From comparative word-order studies (Thoughts on V. Mathesius' conception of the word-order system in English compared with that in Czech)], Slovo a slovesnost 23.161—74 (Prague).

[15] Firbas, J. (1964a). From comparative word-order studies, Brno Studies in English 4.111—28 (Prague).

[16] Firbas, J. (1964b). On defining the theme in functional sentence analysis, Travaux linguistiquea de Prague 1.267—80 (Prague).

[17] Firbas, J. (1965). A note on transition proper in functional sentence analysis, Philologica Pragensia 8.170—6 (Prague).

[18] Firbas, J. (1966). Non-thematic subjects in contemporary English, Travaux linguistiquea de Prague 2.239—56 (Prague).

[19] Firbas, J. (1967a). It was yesterday that, Sborník prací filosofické fakulty brněnské university A 5.141—5 (Brno).

[20] Firbas, J. (1967b). On the prosodic features of the Modern English finite verb as means of functional sentence perspective, Brno Studies in English 7.11—47 (Brno).

[21] Halliday, M. A. K. (1967). Notes on transitivity and theme in English, Journal of Linguistics 3.37—81, 199—244 (London). | DOI 10.1017/S0022226700016613

[22] Hausenblas, K. (1958). Syntaktická závislost, způsoby a prostředky jejího vyjadřování [Syntactic dependence, ways and means of its expression], Bulletin Vysoké školy ruského jazyka a literatury 2.23—48 (Prague).

[23] Jacobson, S. (1964). Adverb positions in English (Uppsala).

[24] Mathesius, V. (1961). Obsahový rozbor současné angličtiny na základě obecně lingvistickém [A functional analysis of present-day English on a general linguistic basis], (Prague).

[25] Poldauf, I. (1954). Srovnávání s mateřštinou při vědeckém studiu jazyků [The comparison with the mother tongue as a method of linguistic research], Sbornik Vysoke ikoly pedagogicke v Olomouci 45—72 (Prague).

[26] Svoboda, A. (1967). The hierarchy of communicative units and fields as illustrated by English attributive constructions, Brno Studies in English 7.49—99 (Brno).

[27] Uhlířová, L. (1967). K statistickému zkoumání slovosledu [Towards a statistical inquiry into word order], Slovo a slovesnost 28.64—70 (Prague).

[28] Vachek, J. and Firbas, J. (1962). Lingvistická charakteristika současné angličtiny [A linguistic characterology of contemporary English] (Prague).