Raná poezie slovinského básníka Tomaže Šalamuna ve světle evropské neoavantgardy

Title: Raná poezie slovinského básníka Tomaže Šalamuna ve světle evropské neoavantgardy
Variant title
The early poetry of the Slovene poet Tomaž Šalamun in the light of European neo-avantgarde
Source document: Slavica litteraria. 2012, vol. 15, iss. 2, pp. [183]-191
Extent
[183]-191
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Rights access
embargoed access
Abstract(s)
V příspěvku se zabýváme ranou poezii slovinského básníka T. Šalamuna, která byla důležitým průlomem ve vývoji slovinského básnictví. Rozebíráme dvě jeho sbírky: Poker (1966) a Romanje za Maruško (1971), ve kterých Šalamun přešel od lyrické výpovědi k nezávazné hře. V básni se lyricky subjekt začíná ukrývat, básník začíná používat montáží a volné asociace. Ve druhé sbírce básník pod tlakem diktátorské fantazie vytváří koláže různých obrazů a jazykových asociací. Z reálného světa vyjímá jen úlomky a v textech je pak mnohonásobně zpracovává metodou fragmentarismu. Šalamun v poezii používá elementy surrealismu a polyfonie. Jeho poezie je součásti evropské neoavantgardy.
In the paper we research the early poetry of Tomaž Šalamun. We analyse two of his books: Poker (Ugly duckling, 1966) and Romanje za Maruško (1971), which were an important breakthrough in the historical development of Slovenian Poetry. In these texts the poet finished with classical lyrical confession, the lyrical subject began to hide himself. The poet mostly uses montage as a mosaic of free associations. Under the pressure of the unbounded fantasy the new poetical world is born with fragments of images, stories or just linguistic associations. The poet is also using elements of surrealism and polyphony. His poetry is the important part of European neoavant-garde.
References
[1] Šalamun,Tomaž, Romanje za Maruško, Ljubljana, Cankarjeva založba 1971.

[2] Šalamun,Tomaž, Poker, Ljubljana, Cankarjeva založba 1989

[3] Brejc,Tomaž, Předmluva, in: Šalamun, Tomaž, Poker, Ljubljana, Cankarjeva založba 1986

[4] Bürger, Peter, Theory of the Avant-Garde, tr. M. Shaw, (orig. 1974), Minneapolis, University of Minnesota press 2002

[5] Bürger, Peter, Das Altern der Moderne, Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag 2001

[6] Červenka, Miroslav, Fikční svět lyriky, Praha, Paseka 2003

[7] Eco, Umberto, Bludiště seznamů, přel. L. Kováčová, Praha, Argo 2009

[8] Friedrich, Hugo, Struktura moderní lyriky, přel. F. Ryčl, (orig. 1956), Brno, Host 2005

[9] Habermas, Jürgen, Der philosophische Diskurz der Moderne, Frankfurt am Main: Suhrkamp 1988

[10] Kristeva, Julia, Revolution in Poetic Language, přel. M. Waller, (orig. 1947), New York, Columbia University Press 1984

[11] Kos, Janko, Slovenska lirika, in: Slovenska lirika 1950–1980, Ljubljana, Kondor 1983

[12] Poniž, Denis, Slovenska lirika 1950–2000, Ljubljana, Slovenska matica 2001

[13] Poniž, Denis – Pogačnik, Jože, Lirika, in: Slovenska književnost 3, Ljubljana, Državna založba 2001

[14] Novak-Popov, Irena, Sodobna slovenska poezija, in: 38. seminar slovenskega jezika, literature in kulture, Ljubljana, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik 2002, s. 271–281

[15] Szabolczi, Miklós, Znak a výkrik. K otázkam literárnej avantgardy a neoavantgardy, Bratislava, Slov. spisovatel 1977

[16] Vrečko, Janez, Srečko Kosovel, slovenska zgodovinska avantgarda in zenitizem, Maribor, Založba Obzorja Maribor 1986