Veřejná prostranství (náměstí) středověkého Hradce Králové a jejich proměny : (přehled dosavadního bádání)

Title: Veřejná prostranství (náměstí) středověkého Hradce Králové a jejich proměny : (přehled dosavadního bádání)
Variant title:
  • The public spaces (squares) in Mediaeval Hradec Králové and changes to them : (an overview of research to date)
  • Öffentliche Plätze des mittelalterlichen Hradec Králové (Königgrätz) und ihre Veränderungen : (Überblick über die bisherigen Forschungen)
Author: Bláha, Radek
Source document: Bláha, Radek. Moravskoslezská škola doktorských studií. Seminář 1. Měřínský, Zdeněk (Editor); Klápště, Jan (Editor); Magar, Bernd (Translator); Charvátová, Irma (Translator); Long, Tony (Translator). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008, pp. 187-198
Extent
187-198
Type
Article
Language
Czech
Summary language
Rights access
open access
License: Not specified license
Description
Studium počátků a vývoje hradeckých veřejných prostranství je součástí bádání o genezi města Hradce Králové. Kromě výsledků archeologických výzkumů lze využít i písemné prameny, ale také novověké mapy a plány a historické fotografie. Obě hlavní veřejná prostranství, Velké a Malé náměstí, měla složitý vývoj. Oproti starším názorům badatelů, kteří v trojúhelníkovité dispozici Velkého náměstí hledali raně středověké tržiště, je dnes zřejmé, že až do poloviny 13. století byla jeho dnešní plocha zčásti zastavěna objekty obytného či hospodářského charakteru. Také umístění čel parcel domů okolo náměstí se stabilizovalo postupně. Dnešní lichoběžníkovité Malé náměstí se stalo veřejným prostorem až od konce 14. století, kdy byla zrušena zástavba v jeho jižní a západní části. Kombinací dostupných pramenů lze v Hradci Králové sledovat vývoj dláždění obou náměstí. Dřevěné haťování 13. století vystřídala ve 14. století valounová dlažba, od počátku 16. století pak čedič. Složitější zařízení na zásobování města vodou (vodovody a kašny) jsou doložená od 15. století, kdy zčásti nahradily starší studny (cisterny).
The study of the origins and evolution of the public spaces in Hradec forms part of wider research into the overall development of the town of Hradec Králové. The specialists involved draw upon archaeological research, written historical sources and modern-day maps and plans, as well as historical photographs. The development of both main public spaces, known as Large Square and Small Square, has been complex. Although previous researchers maintained that the triangular layout of Large Square once hosted an early medieval market, it now becomes obvious that the current area of the square was partially covered with residential and farm buildings until the mid–13th century. In addition, the positioning of houses lining the square only stabilized over the years. Today's trapezoid Small Square became a public space at the end of the 14th century, when buildings in its south and west sections were demolished. The development of paving in both Hradec squares may be traced through a combination of available sources. The timber causeways of the 13th century were replaced by pebble paving in the 14th century, then by basalt in the early 16th century. Documentary evidence suggests that wells and water tanks came to be largely replaced by more advanced devices for supplying the town with water (ducts and fountains) in the 15th century.
References
[1] Anonym 1905: Nová dlažba v Hradci Králové, Ratibor XXII, č. 22, 364.

[2] Anonym 1907: Z minulosti Hradce Králové. Jarmareční boudy, Ratibor XIV, č. 26, 5.

[3] Anonym 1911: Nález koster, Ratibor XXVIII, č. 26, 5.

[4] Anonym 1911a: Další nález koster, Ratibor XXVIII, č. 28, 4.

[5] Anonym 1932: Nález lidských koster, Osvěta lidu XXXV, č. 32, 4.

[6] Bartoš, F. M. 1928: Z musejních a jiných rukopisů Starých letopisů, Časopis Národního musea CII, 208–228.

[7] Bělina, P. 1973: Ze správní a hospodářské agendy města Hradce Králové ve 14. a na počátku 15. století, Sborník archívních prací XXIII, 156–191.

[8] Bělina, P. 1981: Organizace chudinské péče v předhusitském Hradci Králové (s edicí Knihy zádušních odkazů městské obce královéhradecké z roku 1411), FHB 3, 77–102.

[9] Bělina, P. 1983: Místopisný obraz Hradce Králové v době předhusitské, HG 21, 315–322.

[10] Biener von Bienenberg, K. J. 1780: Geschichte der Stadt Königgrätz I. Prag.

[11] Biener von Bienenberg, K. J. 1790: Geschichte der Stadt Königgrätz II. Prag; rukopis ulož. v archívu MVČ Hradec Králové.

[12] Bláha, R. – Frolík, J. – Sigl, J. 2006: Počátky zděné měšťanské architektury v Hradci Králové a v Chrudimi, FUMA III, 178–189.

[13] Bláha, R. – Kalferst, J. – Sigl, J. 2004: Přírůstky archeologické sbírky hradeckého muzea v letech 2000–2003, ZMVČ v Hradci Králové 30 – Supplementum, 3–142.

[14] B. S. 1922: Vzrůst Hradce Králové ve 13. a 14. století. Kraj Královéhradecký XIII, č. 92, 3, č. 94–95, 6.

[15] Cechner, A. 1904: Soupis památek historických a uměleckých v království českém XIX, politický okres Královéhradecký. Praha.

[16] CIM II – Čelakovský, J. 1895: Codex iuris minicipalis regni Bohemiae. Privilegia královských měst českých 1225–1420. Praha.

[17] CIM III – Čelakovský, J. – Fridrich, G. 1948: Codex iuris minicipalis regni Bohemiae. Privilegia královských měst českých 1420–1526. Praha.

[18] Czerner, R. 2002: Zabudowy rynków. Średniowieczne bloki śródrynkowe wybranych dużych miast Śląska. Wrocław.

[19] Domečka, L. 1925–1926: Hradec Králové v mladší době bronzové a v době železné, Královéhradecko III, č. 2, 18–19, č. 3, 35, č. 4, 49–51.

[20] Domečka, L. 1927: Bývalá kašna kamenná z 15. století v Hradci Králové, ČSPS XXXV, 27–30.

[21] Doubek, Z. – Němeček, Z. 2005: Starý Hradec Králové V. Hradec Králové.

[22] Doubrava, A. 1971: Hradec Králové v obrazech tří staletí. Hradec Králové.

[23] Hoffmann, F. 1992: České město ve středověku. Praha.

[24] Ježek, M. 2000: Archeologia na rynku małego miasta w Czechach, In: Piekalski, J. – Wachowski, K. (red.): Centrum średniowiecznego miasta, Wrocław a Europa środkowa, Wratislawia antiqua 2, 21–46, Wrocław.

[25] Ježek, M. 2000a: Výzkum v místě kašny na Malém náměstí v Hradci Králové, ZMVČ v Hradci Králové 26, 107–131.

[26] Kalferst, J. 1996: Zpráva o záchranném výzkumu na rekonstrukci transformační stanice 5/04 kV č. 5 na Velkém náměstí v Hradci Králové, ZMVČ 22, 41–49.

[27] Kalferst, J. – Sigl, J. – Vokolek, V. 1993: Archeologické přírůstky muzea v HK v r. 1992, ZMVČ XIX, 5–19.

[28] Kalferst, J. – Sigl, J. – Vokolek,V. 1999: Přírůstky sbírky AO MVČ v Hradci Králové za roky 1998 a 1999, ZMVČ v Hradci Králové XXV, 3–31.

[29] Kořán, I. 1971: Umění a umělci baroka v Hradci Králové, Umění XIX, 35–69, 136–189.

[30] Kubiček, A. – Wirth, Z. 1939: Hradec Králové. Město českých královen, město Ulrichovo. Hradec Králové.

[31] Líbal, D. – Líbalová, J. – Vilímková, M. 1956: Hradec Králové, stavebněhistorický průzkum historického jádra (kopie rukopisu, ulož. v Muzeu východních Čech v Hradci Králové). Hradec Králové.

[32] Mikulka, J. 1995: Dějiny Hradce Králové II/1. Hradec Králové.

[33] Mikulka, J. 1996: Dějiny Hradce Králové I/1. Hradec Králové.

[34] Mikulka, J. 1997: Dějiny Hradce Králové I/2. Hradec Králové.

[35] Palacký, F. 1941: Starý letopisové čeští. In: Charvát, J. (ed.): Dílo Františka Palackého, díl druhý. Praha.

[36] Richter, M. – Vokolek, V. 1995: Hradec Králové, slovanské hradiště a počátky středověkého města. Hradec Králové – Praha.

[37] Richter, M. – Semotanová, E. 1998: Historický atlas měst České republiky, sv. č. 5 – Hradec Králové. Praha.

[38] Sigl, J. 1999: Změna struktury městské zástavby na Malém náměstí v Hradci Králové, AH 23, 161–168.

[39] Sigl, J. – Vokolek, V. 1992: Výzkum Velkého náměstí v Hradci Králové, AH 17, 83–90.

[40] Slavík, J. 2005: K zásobování Hradce Králové vodou ve středověku a raném novověku, Královéhradecko 2, 75–88, 328–335.

[41] Solař, J. N. 1870: Dějiny Hradce Králové nad Labem a biskupství královéhradeckého. Praha.

[42] Spiess, B. V. 1895: Příspěvky k místopisu a dějinám Hradce Králové. Hradec Králové.

[43] Spiess, B. V. 1900–1901: Kterak a co Kralohradečtí druhdy kšaftovali, PA XIX, 137–144, 209–224.

[44] Šimák, J. V. 1938: České dějiny I.5. Středověká kolonisace v zemích českých. Praha.

[45] Švenda, F. de Paula 1799: První zlatý a stříbrný obraz města Hradce Králové. Hradec Králové.

[46] Švenda, F. de Paula 1800: Druhý železný obraz města Hradce Králové, rozdíl I. Hradec Králové.

[47] Švenda, F. de Paula 1802: Druhý železný obraz města Hradce Králové, rozdíl II. Hradec Králové.

[48] Švenda, F. de Paula 1817: Čtvrtý hliněný obraz města Hradce Králové, rozdíl IV. Hradec Králové.

[49] Tichý, F. 1942: Hradec Králové před 60 lety (Masné krámy – Tržnice – Dlažba), Kraj Královéhradecký XXXIII, č. 24, 6.

[50] Tomek, W. W.1885: Místopisné paměti města Hradce Králowé. Praha.

[51] Tomský, J. 1967: Zpráva o výsledcích inženýrsko-geologického průzkumu historického jádra města Hradce Králové. Inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum n. p. Žilina, závod 01 Praha – Gorkého nám. 7, číslo úkolu 7593 – IM (kopie rukopisu, ulož. v Muzeu východních Čech v Hradci Králové). Hradec Králové.

[52] Vacek, B. 1924: Vodárny Hradce Králové, Osvěta lidu XXVII, č. 39, 3.

[53] Vojtíšek, V. 1934: O počátcích města Hradce Králové, Osvěta lidu XXXVII, č. 50, 3–4, č. 51, 3.

[54] Zikumund, J. – Pospíšilová, J. 2000: Fotoalbum města Hradce Králové 1866–1918. Hradec Králové.

[55] Zoubek, K. 1870: Z Hradce Králové, PA VIII, 475.