Niekoľko postrehov k fortifikačným prvkom miest stredoslovenskej banskej oblasti

Title: Niekoľko postrehov k fortifikačným prvkom miest stredoslovenskej banskej oblasti
Variant title:
  • Some notes on the fortification elements of central Slovakian nining towns
  • Einige Beobachtungen zu Elementen von Befestigungsanlagen mittelalterlicher Bergbaustädte
Author: Miňo, Martin
Source document: Archaeologia historica. 2011, vol. 36, iss. 1, pp. 289-302
Extent
289-302
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Cieľom práce je poukázať na niektoré zvláštnosti vo vývoji mestských fortifikácií v oblasti stredoslovenských banských miest, ako aj vzájomne porovnať vývoj opevnení medzi jednotlivými mestami. Príspevok sa zaoberá najmä oblasťou Zvolenskej kotliny, a teda mestami Banská Bystrica a Zvolen, okolité banské mestá ako Banská Štiavnica, Kremnica, Ľubietová, Krupina, Nová Baňa a Brezno tvoria porovnávaciu databázu. Súčasťou problematiky je aj vyhodnotenie niektorých dôležitejších archeologických nálezov fortifikačných konštrukcií v kontexte vývoja fortifikácií daného regiónu.
The author points out some specific features in the development of town fortifications in central Slovakian mining towns. The development of the fortifications in individual towns is also compared. The contribution centres upon the Zvolenská kotlina basin and the towns of Banská Bystrica and Zvolen, with the mining towns in the region such as Banská Štiavnica, Kremnica, Ľubietová, Krupina, Nová Baňa and Brezno used for the comparison database. The article also assesses some important archaeological finds of defence constructions in the context of the development of fortifications in the region.
References
[1] BALAŠA, G., 1973: Kremnica, Curia civitatis, archeologický výskum, nepubl. rkp. ulož. v archíve KPÚ Banská Bystrica, sign. T189. Banská Bystrica.

[2] BALAŠA, G., 1973a: Banská Bystrica, Hradný areál, archeologický výskum, nepubl. rkp. ulož. v archíve KPÚ Banská Bystrica, sign. T 21. Banská Bystrica.

[3] BALÁŽ, J., 1993: Banská Bystrica v minulosti. Banská Bystrica.

[4] BELJAK, J., 2008: Zvolen – Námestie SNP, výskumná dokumentácia archeologického výskumu, nepubl. rkp. ulož. v archíve KPÚ Banská Bystrica. Zvolen.

[5] BÓNA, M.–PLAČEK, M., 2007: Encyklopédia slovenských hradov. Bratislava.

[6] DANGL, V., 1984: Bitky a bojiská. Bratislava.

[7] DVOŘÁKOVÁ, V.–HUSOVSKÁ, Ľ., 1988: Príspevok k urbanisticko-architektonickému vývoju a ochrane bývalého slobodného kráľovského mesta Kremnica – Beitrag zur urbanistisch-architektonischen Entwicklung und Schutz der ehemaligen königlichen Freistadt Kremnica, Monumentorum Tutela 13, 138–164.

[8] ENDRÖDY, G., 2003: Niektoré aspekty sochárstva v Banskej Bystrici a okolí na prelome 15. a 16. storočia. In: Dejiny slovenského výtvarného umenia – Gotika (Buran, D., ed.), 462–474. Bratislava.

[9] FILLOVÁ, Ľ., 1986: Kremnica barbakán, pamiatkový výskum, nepubl. rkp. ulož. v archíve KPÚ Banská Bystrica, sign. T 34. Banská Bystrica.

[10] FILLOVÁ, Ľ., 1986a: Kremnica dom č. 602, bašta, pamiatkový výskum, nepubl. rkp. ulož. v archíve KPÚ Banská Bystrica, sign. T 35. Banská Bystrica.

[11] FILLOVÁ, Ľ., 2005: Urbanizmus a architektúra. In: Brezno v premenách času, 231–255. Banská Bystrica.

[12] FILLOVÁ, Ľ., 2006: Objavy komplexného pamiatkového výskumu mestského hradu v Banskej Bystrici – Findings of the complex monumental research of the Town Castle in Banská Bystrica, Monumentorum Tutela 17, 257–266.

[13] FILLOVÁ, Ľ.–MÁCELOVÁ, M.–ŠIMKOVIC, M., 2004: Opevnenie mestského hradu v Banskej Bystrici v 15. a na začiatku 16. storočia – Befestigung der Stadtburg in Banská Bystrica im 15. und am Anfang der 16. Jhs., AH 29, 55–370.

[14] FLOREKOVÁ, V., 1977: Kremnica – mestské hradby – Dolná brána, vnútorná veža barbakanu, Pamiatkový výskum a návrh pamiatkových úprav, nepubl. rkp. ulož. v archíve KPÚ Banská Bystrica, sign. T 204. Bratislava.

[15] FLOREKOVÁ, V., 1980: Kremnica – mestské opevnenie a Františkánska bašta, Pamiatkový výskum a návrh pamiatkových úprav, neplubl. rkp. ulož. v archíve KPÚ Banská Bystrica, sign. T 102. Bratislava.

[16] FLOREKOVÁ, V., 1987: Zvolen – západná bašta mestského opevnenia, prieskum a návrh na obnovu, Bratislava, nepubl. rkp. ulož. v archíve KPÚ Banská Bystrica, sign. T 284.

[17] GRAUS, I., 2000: Vývoj fortifikácie Banskej Bystrice do konca 16. storočia v podmienkach špecifík pasívnej obrany stredoslovenských banských miest, Vojenská história 2000/1, 3–21.

[18] HANULIAK, V., 2005: Zvolenská protiturecká obranná línia – Die Zvolener Verteidigugslinie, AH  30, 243–253.

[19] HANULIAK, V., 2006: Výskumná dokumentácia archeologického výskumu Lazovná, Katovná, Krížna ul. Banská Bystrica, nepubl. rkp. ulož. v archíve KPÚ Banská Bystrica, bez. sign. Banská Bystrica.

[20] HANULIAK, V., 2006a: Vojenské pevnosti Jána Jiskru vo Zvolene – Militärische Festung des hussitischen Feldherrn Jan Jiskra in Zvolen, AH 31, 259–272.

[21] HANULIAK, V., 2007: Archeologický výskum neznámej stredovekej architektúry v centre Zvolena – Die Archäologische Erforschung eines unbekannten mittelalterlichen Bauwerks im Zentrum von Zvolen (Altsohl), AH 32, 139–150.

[22] HANULIAK, V., 2008: Najstaršia forma stredovekého mestského opevnenia vo Zvolene – Die älteste Form einer mittelalterlichen Stadtbefestigung in Zvolen (Altsohl), AH 33, 147–155.

[23] HANULIAK, V.–UŠIAK, P.–MIŇO, M., 2006: Výskumná dokumentácia z  archeologického výskumu Banská Bystrica: Mestský hrad – barbakan, nepubl. rkp. ulož. v archíve KPÚ Banská Bystrica, bez sign. Banská Bystrica.

[24] HOŠŠO, J., 1983: Nálezová správa z historickoarcheologického výskumu NKP Kremnica-hrad, archíve KPÚ Banská Bystrica, sign. T 206. Bratislava.

[25] HOŠŠO, J., 1987: Nálezová správa z historickoarcheologického výskumu NKP Kremnica-hrad, nepubl. rkp. ulož. v archíve KPÚ Banská Bystrica, sign. T 325. Bratislava.

[26] HOŠŠO, J., 2007: Výskumná dokumentácia archeologického výskumu na mieste stavby: Rekonštrukcia komunikácie Kutnohorská ulica, Kremnica – v pamiatkovej rezervácii Kremnica, nepubl. rkp. ulož. v archíve KPÚ Banská Bystrica, bez sign. Bratislava.

[27] HRAŠKOVÁ, E., 2008: Výskumná dokumentácia archeologického výskumu Zvolen, Nám SNP – Europa RaSC, nepubl. rkp. ulož. v archíve KPÚ Banská Bystrica, bez sign.

[28] KODOŇOVÁ, M., 1988: Stavebnohistorický vývoj Banskej Bystrice – Die baulich-historische Entwicklung von Banská Bystrica, Monumentorum Tutela 13, 206–250.

[29] KOÓŠOVÁ, P., 2007: Príspevok k činnosti fortifikačných staviteľov pôvodom z apeninského polostrova na území dnešného Slovenska na prelome stredoveku a novoveku – Contribution to the activity of fortification builders coming from the Apennine peninsula in the area of Slovakia at the turn of the Middle Ages and the Early Modern Times, Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského – Musaica XXV, 141–161.

[30] KUČEROVÁ, M., 2007: Výskumná dokumentácia archeologického výskumu Banská Bystrica – Kino Hviezda, nepubl. rkp. ulož. v archíve KPÚ Banská Bystrica, bez sign.

[31] KUPKA, V., 2005: Stavitelé, obránci a dobyvatelé pevností. Praha.

[32] LABUDA, J., 2009: Výskumná dokumentácia z archeologického výskumu: Rekonštrukcia Kammerhofskej ulice v Banskej Štiavnici, nepubl. rkp. ulož. v archíve KPÚ Banská Bystrica, bez sign. Banská Štiavnica.

[33] LABUDA, J., 2010: Staré Mesto (Glanzenberg). In: Zlatá kniha Hontu (Urban, P., ed.), 68–69. Martin.

[34] LABUDA, J.–ŠIMKOVIC, M., 2005: Starý zámok v Banskej Štiavnici – najnovšie výsledky archeologického výskumu – Das Alte Schloss in Banská Štiavnica, Die neusten Ergebnisse der archäologischen Grabung, AH 30, 255–260.

[35] LACKO, R., 2005: Kapitoly zo starších dejín mesta. In: Brezno v premenách času, 28–50. Banská Bystrica.

[36] LICHNER, M. A KOL., 2002: Banská Štiavnica. Svedectvo času. Banská Bystrica.

[37] LUKÁČ, M., 2006: Krupina. Bratislava.

[38] MÁCELOVÁ, M., 1997: Archeologický výskum mestského hradu v Banskej Bystrici – Archäologische Forschung in "Mestský hrad"(dt. "Stadtburg") in Banská Bystrica, AH 22, 181–190.

[39] ORIŠKO, J., 1984: Kremnica. Pamiatková rezervácia. Bratislava.

[40] PAULUSOVÁ, S., 1994: Kremnica – mestský hrad NKP, Karner sv. Ondreja, severná veža. Pamiatkový výskum, nepubl. rkp. ulož. v archíve KPÚ Banská Bystrica, sign. T 292. Bratislava.

[41] PAULUSOVÁ, S., 1994a: Kremnica – mestský hrad NKP, Hodinová veža. Pamiatkový výskum, nepubl. rkp. ulož. v archíve KPÚ Banská Bystrica, sign. T 291. Bratislava.

[42] PETRÁŇ, J., 1985: Dějiny hmotné kultury I (2). Praha.

[43] PIFFL, A., 1955: Dve kapitoly z banskobystrickej renesancie. In: Banská Bystrica 700 rokov. Martin.

[44] RAGAČ, R., 2007: Mestské opevnenie Zvolena do konca 16. storočia v písomných prameňoch – Die Stadtbefestigung von Zvolen (Altsohl) bis zum Ende des 16. Jahrhunderts in schriftlichen Quellen, AH 32, 133–137.

[45] RAGAČ, R., 2008: Nové poznatky o stavebných aktivitách v okolí farského kostola sv. Alžbety vo Zvolene – Neue Erkenntnisse über die Bauaktivitäten in der Umgebung des St. Elisabeth-Pfarrkirches von Zvolen (Altsohl), Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského – Historica XLVII, 199–209.

[46] SKLENKA, V.–PECNÍK, M. A KOL., 2009: Radvaň, Banská Bystrica. Súpis pamiatok na Slovensku 2. Bratislava.

[47] SURA, M., 1982: Banská Bystrica. Pamiatková rezervácia. Bratislava.

[48] SURA, M., 2005: Slohové vyhodnotenie Matejovho domu a baníckej bašty, nepubl. rkp. ulož. v archíve KPÚ Banská Bystrica. Banská Bystrica.

[49] SVOBODOVÁ, E., 2009: Výskumná dokumentácia z archeologického výskumu Banská Bystrica – Dolná ul., Hušták. Stavba: Banská Bystrica – Sústava na likvidáciu odpadových vôd II. etapa, nepubl. rkp. ulož. v archíve KPÚ Banská Bystrica, bez sign.

[50] SVOBODOVÁ, E.–ZÁHOREC, Ľ., 2009: Výskumná dokumentácia z archeologického výskumu Banská Bystrica – Ul. Kuzmányho a J. Cikkera, Moyzesovo nám., Kapitulská ul., Ul. Horná Strieborná, Tajovského, Bakossova, J. Kráľa, Strieborné nám., Hušták, Kuzmányho ul. Stavba: Banská Bystrica – Sústava na likvidáciu odpadových vôd II. etapa, nepubl. rkp. ulož. v archíve KPÚ Banská Bystrica, bez sign.

[51] TOMEČEK, O., 2010: Vartovky v Honte. In: Zlatá kniha Hontu (Urban, P., ed.), 221–224. Martin.

[52] TÓTHOVÁ, Š., 1985: Mestská pamiatková rezervácia Banská Štiavnica – výsledky archeologických výskumov – Die städtische Dekmalsreservation Banská Štiavnica – Ergebnisse der archäologischen Untersuchungen, AH 10, 125–132.

[53] URBANOVÁ, N., 2003: Základy stredovekých miest – urbanistická štruktúra. In: Dejiny slovenského výtvarného umenia – Gotika (Buran, D., ed.), 71–85. Bratislava.

[54] UŠIAK, P., 1997: Výskumná správa z archeologického výskumu Banská Bystrica – mestský hrad, časť barbakan, nepubl. rkp. ulož. v archíve KPÚ Banská Bystrica, sign. T 714. Banská Bystrica.

[55] UŠIAK, P., 1999: Výskumná správa z  archeologického výskumu Banská Bystrica  – mestský hrad, časť barbakan, nepubl. rkp. ulož. v archíve KPÚ Banská Bystrica, sign. T 715. Banská Bystrica.

[56] UŠIAK, P., 2001: Výskumná správa z archeologického výskumu Banská Bystrica – Ondrejova bašta, nepubl. rkp. ulož. v archíve KPÚ Banská Bystrica, sign. T 716. Banská Bystrica.

[57] ZREBENÝ, A. A KOL., 1986: Dejiny Novej Bane. Martin.