Vrcholnostredoveké sídliskové objekty z Podhorian-Sokolníkov

Title: Vrcholnostredoveké sídliskové objekty z Podhorian-Sokolníkov
Variant title:
  • Settlement features dating from the high Middle Ages in Podhorany-Sokolníky
  • Die mittelalterlichen Siedlungsobjekte aus Podhorany-Sokolníky
Source document: Archaeologia historica. 2012, vol. 37, iss. 1, pp. 273-287
Extent
273-287
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Cieľom príspevku je upriamiť pozornosť na nové poznatky získané počas záchranného archeologického výskumu realizovaného v roku 2010 v časti Sokolníky obce Podhorany, okres Nitra. Preskúmané boli štyri sídliskové objekty datované do 12.–13. storočia. Predstavené sú jednotlivé objekty i získaná materiálna kultúra, v ktorej dominujú keramické fragmenty. Nález vrcholnostredovekých sídliskových objektov spájame s osadou Sokol(y), ktorej prvú písomnú zmienku nájdeme v zoborskej listine z roku 1113 (villa Socolus). Necelých 500 m od skúmanej plochy sa v polohe Starý cintorín nachádza známy, pôvodne románsky Kostol sv. Michala, ktorý bol nepochybne dominantou vrcholnostredovekého osídlenia Podhorian-Sokolníkov.
This contribution draws attention to new information acquired in the course of rescue research carried out in 2010 in the Sokolníky section of the village of Podhorany, in the Nitra district. Four settlement features, dated to the 12th–13th centuries, were excavated. The article presents the individual features as well as the material culture of the time, which left a large quantity of ceramic fragments. The features of the settlement dating from the high Middle Ages are associated with the village of Sokol(y), first mentioned in a decree of 1113 (villa Socolus). About 500 m from the site, in the Starý cintorín location, stands the Church of St. Michael, originally Romanesque that, beyond doubt, oversaw the Podhorany-Sokolníky settlement in the high Middle Ages.
Note
Štúdia vznikla v rámci riešenia grantového projektu UGA I-11-201-02 "Vrcholnostredoveká keramika z Podhorian-Sokolníkov" a VEGA 1/0477/11 "Paleoekologická rekonštrukcia severnej časti Panónskej nížiny".
Die vorliegende Studie entstand im Rahmen des Förderprojekts UGA I-11-201-02 "Hochmittelalterliche Keramik aus Podhorany-Sokolníky" und VEGA 1/0477/11 "Paläoökologische Rekonstruktion des nördlichen Pannonischen Tieflands".
References
[1] BEDNÁR, P.–FOTTOVÁ, E., 2003: Nitra-tržnica – príspevok k poznaniu zázemia stredovekého mesta – Nitra-Markthalle – Beitrag zur Erkenntnis des Hinterlandes der mittelalterlichen Stadt, AH 28, 303–315.

[2] BŘEZINOVÁ, G., 2006: Predstihový záchranný výskum v Nitre na Mostnej ulici, AVANS 2004, 53–55, 239–245. Nitra.

[3] CDSl I: Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae I. (Marsina, R., ed.). Bratislavae 1971.

[4] FARKAŠ, Z., 2006: Stredoveké opevnenie v Stupave, poloha Dračí Hrádok – Mittelalterliche Befestigung in Stupava, Flur Dračí Hrádok, Zborník SNM – Archeológia 16, 235–302.

[5] FUSEK, G., 2000: Torzo stredovekého sídliska v Bielovciach – Überreste einer mittelalterlichen Wüstung in Bielovce, SlArch 48, 101–158.

[6] FUSEK, G., 2008: Vrcholnostredoveké sídlisko v Nitre-Šindolke – Die hochmittelalterliche Siedlung in Nitra-Šindolka, AH 33, 27–40.

[7] FUSEK, G.–SPIŠIAK, J., 2005: Vrcholnostredoveká grafitová keramika z Nitry-Šindolky. Archeológia a mineralógia – Hochmittelalterliche Graphitkeramik von Nitra-Šindolka. Archäologie und Mineralogie, SlArch 53, 265–336.

[8] HABOVŠTIAK, A., 1966: Románsky kostol v Podhoranoch-Sokolníkoch, Vlastivedný časopis 15, 74–76.

[9] HABOVŠTIAK, A., 1966a: Untergegangene Kirche und Friedhof in Sokolníky (Gemeinde Podhorany). VIIe Congrès international des sciences préhistoriques et protohistoriques, Tchécoslovaquie, 1–12. Nitra.

[10] HABOVŠTIAK, A., 1985: Stredoveká dedina na Slovensku. Bratislava.

[11] HANULIAK, M., 2002: Interpretačný prínos z terénneho výskumu vo Vlčkovciach (okr. Trnava) – Interpretationsbeitrag der Erforschung in Vlčkovce (Bez. Trnava), AH 27, 463–475.

[12] HANULIAK, M., 2007: Vrcholnostredoveká osada v Beckove – Die hochmittelalterliche Siedlung in Beckov, AH 32, 335–349.

[13] HANULIAK, M., 2008: Stredoveké sídlisko v Senci-Svätom Martine – Mittelalterliche Siedlung in Senec-Svätý Martin, SlArch 56, 293–339.

[14] HOŠŠO, J., 1986: Značky na keramike vrcholného stredoveku a novoveku zo Slovenska, Zborník Filozofickej fakulty UK, Historica 32–33 (1981–82), 19–34.

[15] KRAJČOVIČ, R., 2005: Živé kroniky slovenských dejín skryté v názvoch obcí a miest. Bratislava.

[16] LOSKOTOVÁ, I.–PROCHÁZKA, R., 1996: Keramik von Brno (Brünn) des 12.–13. Jahrhunderts, Pravěk NŘ 6, 199–228.

[17] NEKUDA, V., 1985: Mstěnice. Zaniklá středověká ves u Hrotovic. Hrádek – tvrz – dvůr – předsunutá opevnení. Brno.

[18] NEKUDA, V., 2000: Mstěnice. Zaniklá středověká ves u Hrotovic. Raně středověké sídliště. Brno.

[19] PIETA, K.–RUTTKAY, M., 1987: Záchranný výskum v Nitre-Párovských Hájoch, AVANS 1986, 87–88. Nitra.

[20] POLLA, B., 1979: Bratislava. Západné suburbium. Výsledky archeologického výskumu. Košice.

[21] PRAMENE I: Pramene k dejinám osídlenia Slovenska z konca 5. až 13. storočia. Zväzok I. Bratislava, Hlavné mesto SSR a Západoslovenský kraj. (Bialeková, D., ed.). Nitra 1989.

[22] RUTTKAY, M., 1996: Die Grundveränderung in der Keramikproduktion im 12.–14. Jahrhundert in der Westslowakei, Pravěk NŘ 6, 261–284.

[23] VLKOLINSKÁ, I., 2007: Torzo stredovekého sídliska v Beluši – Reste eines mittelalterlichen Dorfes in Beluša, SlArch 55, 23–107.

[24] VLKOLINSKÁ, I., 2008: Stredoveká dedina v Beluši – Ein mittelalterliches Dorf in Beluša, AH 33, 41–48.