Železné předměty ze zaniklého Spindelbachu v Krušných horách : k výpovědi detektorového průzkumu

Title: Železné předměty ze zaniklého Spindelbachu v Krušných horách : k výpovědi detektorového průzkumu
Variant title:
  • Iron objects from the defunct village of Spindelbach, Krušné Hory mountains : results of metal detecting
  • Eisengegenstände aus der Wüstung Spindelbach im Erzgebirge : zur Aussagekraft einer Detektorsuche
Source document: Archaeologia historica. 2013, vol. 38, iss. 2, pp. 569-609
Extent
569-609
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Hlavním cílem předkládané studie je prezentovat soubor železných předmětů získaných detektorovým průzkumem na zaniklém Spindelbachu v roce 2009. Dalším záměrem je zhodnotit obecné možnosti detektorového průzkumu pro poznání středověké vsi, a to především nezemědělských činností jejích obyvatel. O těchto aktivitách vypovídají často právě jen kovové předměty – řemeslné nástroje. V článku jsou využity také předběžné poznatky z dosud probíhajícího archeologického výzkumu s cílem konkrétněji zodpovědět otázku, jakou část informací díky hledačům kovů nenávratně ztrácíme.
The main objective of this study is to present a series of iron objects acquired through research using metal detectors on the territory of the defunct village of Spindelbach in 2009. The article further aims to assess the potential of metal detecting in the research into medieval villages, especially into the non-agricultural activities of their inhabitants. As a rule, these activities are only illustrated by iron items – craftsmen's tools. In relation to the topical problem of amateurs using metal detectors, the article also comprises preliminary results of current archaeological research addressing the issue of what proportion of information gets lost owing to amateur metal detecting.
Note
Článek je dílčím výstupem GA ČR č. P405/10/0556 ("Archeologie přemyslovských Čech").
Der vorliegende Beitrag ist Teilergebnis des Förderprojekts Nr. P405/10/0556 ("Archäologie des přemyslidischen Böhmens") der Förderagentur der Tschechischen Republik.
References
[1] AČ V: Archiv český čili Staré písemné památky české i morawské (Palacký, F., ed.). Praha 1862.

[2] BELCREDI, L., 1988: Užití kovu ve středověké osadě. Výsledky dosavadního archeologického výzkumu zaniklé středověké osady Bystřec – Die Verwendung von Metall in mittelalterlichen Siedlungen. Ergebnisse der bisherigen Untersuchungen in der MOW Bystřec, AH 13, 459–485.

[3] BELCREDI, L., 1989: Terminologie, třídění a kód středověkých kovových předmětů – Terminologie, Klassifizierung und Kode mittelalterlicher metallischer Gegenstände, AH 14, 437–472.

[4] BELCREDI, L., 2006: Bystřec. O založení, životě a zániku středověké vsi. Archeologický výzkum zaniklé středověké vsi Bystřece 1975–2005. Brno.

[5] BERÁNEK, M., Zaniklá vesnice v poloze "V Žáku" v Klánovickém lese (Praha). K problematice plánovitých sídelních forem – The Deserted Village in the "V Žáku" Locality in Klánovice Forest (Prague). On the Issues of Regular Settlement Forms, Studia mediaevalia Pragensia X, 91–204.

[6] BERANOVÁ, M., 1957: Slovanské žňové nástroje v 6.–12. století – Славянские жатвеииые орудия VI–XII ВВ, PA XLVIII, 99–117.

[7] BERANOVÁ, M., 1970: Nejstarší slovanské podkovy a počátek novodobého zápřahu koní – Älteste slawische Hufeisen und die Anfänge des modernen Pferdeeinspannens, SbNM A XXIV, 15–19.

[8] BERNAU, F., 1893: Hassenstein. Böhmisch Leipa.

[9] BILLIG, G.–GEUPEL, V., 1992: Entwicklung, FormenundDatierung der Siedlungen in der Kammregion des Erzgebirges, Siedlungsforschung. Archäologie – Geschichte – Geographie 10, 173–193.

[10] BURIAN, V., 1960: Nálezy z husitského opevnění Kartouzky v Dolanech u Olomouce – Funde aus der Hussitenfeste Kartouzky in Dolany bei Olomouc, AR XII, 204–212.

[11] BURIAN, V., 1979: Rozbor nálezů hřebů z hradu Tepence u Jívové a kartouzky v Dolanech (1340–1425), Zprávy krajského vlastivědného muzea v Olomouci 202, 21–31.

[12] BURIAN, V., 1981: Nálezy jezdeckých třmenů z období 1340–1425 na hradě Tepenci a v dolanské Kartouzce, Zprávy krajského vlastivědného muzea v Olomouci 212, 25–28.

[13] BURIAN, V., 1984: Rozbor nálezů podkov z hradu Tepence a husitského opevnění Kartouzka (1340–1425) – Анализ открытий подков из града Тепенца и гуситского укрепдения Картоузка (1340–1425 гг.), Zprávy krajského vlastivědného muzea v Olomouci 228, 12–17.

[14] CRKAL, J.–ČERNÁ, E., 2009: Nové objevy v Krušných horách – zaniklé středověké sklárny na k. ú. Výsluní, okr. Chomutov – Neue Entdeckungen im Erzgebirge – untergegangene mittelalterliche Glashütten im Katastergebiet Výsluní (Sonnenberg), Bezirk Chomutov, AH 34, 503–521.

[15] ČERMÁK, M., 1963: Technologie kovářských a podkovářských prací. Praha.

[16] DEMEK, J. a kol., 1987: Zeměpisný lexikon ČSR. Hory a nížiny. Praha.

[17] DOSTÁL, B., 1988: Klíče a součásti zámků z Břeclavi – Pohanska – Schlüssel und Schlossteile von Břeclav – Pohansko. In: SPFFBU E 33, 141–153.

[18] DURDÍK, T., 1982: Nálezy z hradu Týřova II. Katalog starších sbírek. Zprávy ČSSA při ČSAV 24. Praha.

[19] DURDÍK, T., 1983: Středověké zbraně. Sbírka okresního muzea v Chrudimi. Historická řada 2/II. Chrudim.

[20] DURDÍK, T., 1989: Železné předměty z hradu Rábí – Eisengegenstände aus der Burg Rábí, CB 1, 279–294.

[21] DURDÍK, T.– FROLÍK, J., 1993: Hrad Vildštejn na Chrudimsku – Die Burg Vildštejn bei Chrudim, CB 3, 47–72.

[22] EGAN, G.–PRITCHARD, F. a kol., 1991: Dress Accessories c. 1150 – c. 1450. London.

[23] GEOLOGICKÁ MAPA ČR, 1996: Geologická mapa ČR. List 01-44 (Vejprty), 1 : 50 000. Ústřední ústav geologický (Mlčoch, B., ed.). Praha.

[24] HEJNA, A., 1983: Kovový nálezový inventář z hradu Vizmburku, k. ú. Havlovice, o. Trutnov – Das Fundinventar metallischer Gegenstände aus Burg Vizmburk, Katastralgemeinde Havlovice, Bez. Trutnov, AH 8, 491–501.

[25] HUML, V., 1967: Zaniklá tvrz Semonice. Fontes musei Regina Hradecensis. Supplementum 2. Hradec Králové

[26] HYLMAROVÁ, L., 2012: Hmotná kultura středověké usedlosti. Zaniklý Spindelbach v Krušných horách. Bakalářská práce, Ústav pro archeologii, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze.

[27] JANOTKA, M.–LINHART, K., 1987: Řemesla našich předků. Praha.

[28] JUKL, J. J., 2009: Pozdně středověké tesáky v českých zemích. Zhodnocení publikovaných nálezů. Říčany.

[29] KAŹMIERCZYK, J., 1978: Podkowy na Śląsku w X–XIV wieku. Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk.

[30] KLÍMA, B., 1975: Rozbor hřebů z velkomoravského hradiště v Mikulčicích – Die typologische Analyse der Eisennägel aus dem grossmährischen Zentrum Valy bei Mikulčice, AR 27, 140–150.

[31] KLÍMA, B., 1980: Zámečnická práce staromoravských kovářů v Mikulčicích – Schlosserarbeit der grossmährischen Schmiede in Milukčice. Studie AÚ ČSAV v Brně VIII/3. Brno.

[32] KLÍR, T., 2010: Osídlení horských oblastí Čech ve středověku a raném novověku – východiska interdisciplinárního výzkumu – Die Besiedelung der Gebirgsgegenden Böhmens im Mittelalter und der frühen Neuzeit – Ausgangspunkte für eine interdisziplinäre Forschung, AH 35, 373–391.

[33] KLÍR, T., 2011: Zaniklá "Mořina"-Roudnička a "Žák"-Hol v kontextu historického poznání – Deserted "Mořina"-Roudnička and "Žák"-Hol in the Context of Historical Knowledge, Studia mediaevalia Pragensia X, 9–24.

[34] KLÍR, T.–BERÁNEK, M., 2012: A social-economic interpretation of the lay out sofdeerted villages. An example of a deserted village at the "V Žáku" site in Klánovice Forest in Prague. In: Studies in Post-medieval archaeology 4. Written and iconographicsources in post-medieval archeology (Žegklitz, J. ed.), 289–364. Prague.

[35] KOŁODZIEJSKI, S., 1985: Les éperons à molette du teritoire de la petite Pologne au moyen âge. In: Mémories archéologiques, 161–179. Lublin.

[36] KRAJÍC, R., 1984: Současný stav poznání hmotné kultury středověké vesnice na Táborsku – Der gegenwärtige Forschungsstand zur materiellen Kultur des mittelalterlichen Dorfes im Taborer Gebiet. In: Husitský Tábor 6–7, 47–82. Tábor.

[37] KRAJÍC, R., 1991: Stavební železo a uzavírací mechanismy na vrcholně středověkých lokalitách Táborska – Eiserne Baubeschläge und Verschliessungsmechanismen von den hochmittelalterlichen Lokalitäten in der Gegend von Tábor, AH 16, 323–344.

[38] KRAJÍC, R., 2003: Sezimovo Ústí. Archeologie středověkého poddanského města 3. Kovárna v Sezimově Ústí a analýza výrobků ze železa. Díl I. Praha – Sezimovo Ústí – Tábor.

[39] KRAJÍC, R., 2003a: Sezimovo Ústí. Archeologie středověkého poddanského města 3. Kovárna v Sezimově Ústí a analýza výrobků ze železa. Díl II. Praha – Sezimovo Ústí – Tábor.

[40] KRÜGER, R., 1967: Typologie des Waldhufendorfes nach Einzelformen und deren Verbreitungsmustern. Göttinger Geographische Abhandlungen 42. Göttingen.

[41] KŘIVÁNEK, R.–KUNA, M., 2004: Průzkum detektory kovů. In: Kuna, M. a kol., Nedestruktivní archeologie, 185–194. Praha.

[42] KUBŮ, F.–ZAVŘEL, P., 1999: Žlíbský systém Zlaté stezky – Das Röhrenberger System des Goldenen Steiges. In: Zlatá stezka, Sborník Prachatického muzea 6 (Kubů, F., ed.), 67–91. Prachatice.

[43] KUHN, W., 1973: Flämische und fränkische Hufe als Leitformen der mittelalterlichen Ostsiedlung. In: Kuhn, W., Vergleichende Untersuchungen zur mittelalterlichen Ostsiedlung (= Ostmitteleuropa in Vergangenheit und Gegenwart 16), 1–53. Köln.

[44] KURPELOVÁ, M.–COUFAL, L.–ČULÍK, J., 1975: Agroklimatické podmienky ČSSR. Bratislava.

[45] LOCHMANN, Z. A., 1983: Kovový inventář hradu Vízmburku, Krkonoše – Podkrkonoší 7, 223–250.

[46] LOCHMANN, Z. A., 1989: Archeologické nálezy ze zaniklé tvrze v Batňovicích, okres Trutnov (K 100. výročí nálezu), Krkonoše – Podkrkonoší 8, 103–119.

[47] MĚCHUROVÁ, Z., 1980: Podrobná terminologie koňského postroje a jeho částí ve středohradištním období – Die Terminologie des Pferdegeschirrs und seiner Bestandteile in der mittleren Burgwallzeit, VVM XXXII, 187–193.

[48] MĚCHUROVÁ, Z., 1983: Třmeny a jiné součásti sedla z časně středověkého období – Die Steigbügel und andere Sattelsbestandteile aus dem Frühmittelalter, ČMMZ LXVIII, 61–89.

[49] MĚCHUROVÁ, Z., 1984: Součásti uzdění koně ve velkomoravském období – Die Bestandteile der Reitpferdzäumung in der mittleren Burgwallzeit, AH 9, 263–292.

[50] MĚCHUROVÁ, Z., 1985: Součásti koňské výstroje ze zaniklé středověké osady Konůvky (Kat. Nížkovice-Heršpice, Kr. Vyškov) – Bestandteile von Reitzeug aus der mittelalterlichen Ortswüstung Konůvky (Kat. Nížkovice-Heršpice, Kr. Vyškov), ČMMZ LXX, 69–86.

[51] MĚCHUROVÁ, Z., 1995: Železné předměty ze zaniklé středověké vsi Konůvky na Slavkovsku (okr. Vyškov) – Eisrne Gegenstände aus der mittelalterlichen Ortswüstung Konůvky nächst Slavkov (Austerlitz), Bez. Vyškov, Acta Musei Moraviae 80, 141–197.

[52] MĚCHUROVÁ, Z., 1997: Konůvky – zaniklá středověká ves ve Ždánickém lese. Brno. MĚŘÍNSKÝ, Z., 2007: Hrad Rokštejn. Brno – Brtnice.

[53] MĚŘÍNSKÝ, Z.–UNGER, J., 1987: Zaniklá ves Koválov u Žabčic (archeologické nálezy). Mikulov.

[54] NADOLSKI, A., 1954: Studia nad uzbrojeniem polskim w X., XI. I XII. wieku. Łódź.

[55] NEKUDA, V., 1975: Pfaffenschlag. Zaniklá středověká ves u Slavonic. Brno.

[56] NEKUDA, V., 1985: Mstěnice 1. Zaniklá středověká ves u Hrotovic. Brno.

[57] NEKUDA, R.–NEKUDA, V., 1997: Mstěnice 2. Zaniklá středověká ves u Hrotovic. Dům a dvůr ve středověké vesnici. Brno.

[58] PETRÁŇ, J., 1963: Zemědělská výroba v Čechách v druhé polovině 16. století a počátku 17. století. Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et Historica. Monographia 5. Praha.

[59] PLEINER, R., 1962: Staré evropské kovářství. Stav metalografického výzkumu. Praha.

[60] PŮDNĚ INTERPRETAČNÍ MAPA ČR, 1992: Půdně interpretační mapa ČR. List 01-44 (Vejprty), 1 : 50 000. Ústřední ústav geologický (Tomášek, M., ed.). Praha.

[61] RASL, Z., 1987: K typologii a konstrukci středověkých závěsných zámků. In: Zkoumání výrobních objektů a technologií archeologickými metodami 4, 146–165. Brno.

[62] RBM VI: Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae VI/1 (Mendl, B., ed.) Pragae 1928–1929.

[63] RICHTER, M., 1982: Hradišťko u Davle. Městečko Ostrovského kláštera. Praha.

[64] ROUS, I., 2007: Nálezy hornických želízek z let 2004–2006, Archeologia technica 19, 11–19.

[65] RUTTKAY, A., 1976: Waffen und Reiterausrüstung des 9. Bis zurersten Hälfte des 14. Jahrhunderts in der Slowakei II, SlArch XXIV, 245–395.

[66] SMETÁNKA, Z., 1969: Průzkum zaniklé středověké osady Svídna u Slaného (Předběžná zpráva) – The exploration of the deserted village Svídna near Slaný (Preliminary report), AR XXI, 618–625.

[67] SMETÁNKA, Z., 1988: Život středověké vesnice. Zaniklá Svídna. Praha.

[68] ŠAUROVÁ, D., 1978: Zemědělské nástroje z Konůvek na Slavkovsku – Landwirtschaftliches Arbeitsgerät aus Konůvky in der Slavkover Gegend, AR XXV, 336–339.

[69] ŠAUROVÁ, D., 1978a: Hřeby z výzkumu zaniklých Konůvek – Nägel aus der mittelalterlichen Wüstung Konůvky (Analyse, Klassifizierung), AR XXX, 560–566.

[70] ŠAUROVÁ, D., 1979: Středověké podkovy ze zaniklé středověké osady Konůvky – Mittelalterliche Hufeisen aus Konůvky, AH 4, 295–301.

[71] UNGER, J., 1999: Život na lelekovickém hradě ve 14. století. Brno.

[72] VERMOUZEK, R., 1983: Středověký vůz – Der Wagen im Mittelalter, AH 8, 311–326.

[73] VÍCH, D.–ŽÁKOVSKÝ, P., 2012: Soubor kovových předmětů z dosud neznámé lokality na Litomyšlsku – Assemblage of metal objects from a recently discovered site in the Litomyšl region, AR 64, 89–128.

[74] ŽÁKOVSKÝ, P., 2011: Zhodnocení kovových artefaktů z Nedakonic – Auswertung von Eisenartefakten aus Nedakonice. Ein Beitrag zur Lokalisierung des hussitischen Neu Tabor, AH 36, 485–521.