Analýza makrozbytků ze skupiny halštatských objektů z lokality Těšetice-Kyjovice "Sutny"

Title: Analýza makrozbytků ze skupiny halštatských objektů z lokality Těšetice-Kyjovice "Sutny"
Variant title:
  • Analysis of macroremains from a group of Hallstatt settlement features in Těšetice-Kyjovice "Sutny"
Source document: Studia archaeologica Brunensia. 2013, vol. 18, iss. 1, pp. [199]-223
Extent
[199]-223
  • ISSN
    1805-918X (print)
    2336-4505 (online)
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Práce shrnuje výsledky makrozbytkové analýzy provedené na 45 vzorcích, odebraných a proplavených na lokalitě Těšetice-Kyjovice "Sutny" ve výzkumné sezóně 2005. Zkoumána byla skupina pěti objektů, z nichž tři (obj. 717b, 718 a 729) byly na základě keramiky datovány do doby halštatské, do fáze HD1 horákovské kultury. Objekt 717b plnil v době zániku funkci odpadní jámy. Soubor makrozbytků ze zásobní jámy 718 neumožňoval bližší interpretaci. U pece 720 byla na základě souboru rostlinných makrozbytků téměř totožného s pecí 729 potvrzena současnost s datovanými objekty. Poslední objekt, pec 719, byl zařazen do staršího období pravěku bez bližší datace.
The article summarises the results of a macroremains analysis of 45 samples collected and floated in Těšetice-Kyjovice "Sutny" in the 2005 excavation campaign. A cluster of five settlement features was excavated, three of which (features 717b, 718 and 729) date from, according to ceramics, the Hallstatt Period, the HD1 phase of Horákov Culture. Feature 717b was a rubbish pit at the time of termination. The macroremains from storage pit 718 did not allow a detailed interpretation. Based on plant macroremains almost identical to oven 729 it was confirmed that oven 720 was chronologically parallel with dated features. The last feature, oven 719, was classed with the older period of prehistory without any further specification.