Hrnčíři ve středověké Praze : výsledky výzkumu výrobních zařízení z Malé Strany v kontextu dosavadních poznatků

Title: Hrnčíři ve středověké Praze : výsledky výzkumu výrobních zařízení z Malé Strany v kontextu dosavadních poznatků
Variant title:
  • Potters in Medieval Prague : results of research into production equipment from Malá Strana in the context of existing information
  • Töpfer im mittelalterlichen Prag : Ergebnisse einer Untersuchung von Produktionsanlagen von der Prager Kleinseite im Kontext der bisherigen Erkenntnisse
Source document: Archaeologia historica. 2014, vol. 39, iss. 1, pp. 23-51
Extent
23-51
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Záchranný výzkum, který proběhl v roce 2012 ve Vlašské ulici na Malé Straně v Praze, přinesl příležitost prozkoumat neznámou hrnčířskou dílnu specializující se na výrobu červeně malované keramiky. Zachycena byla zejména rozměrná hrnčířská pec, v jejíž výplni se nacházel střepový materiál i několik rekonstruovatelných torz nádob. Nalezené zlomky dokládají, že světlá keramika byla vyráběna i v Praze. Přihlédneme-li pak k dalším výrobním zařízením, jež se podařilo již dříve na Malé Straně odkrýt, a k dostupným surovinovým zdrojům, je možné uvažovat o specifickém významu tohoto prostoru pro pražské středověké hrnčířství.
Rescue research carried out in Vlašská Street in Malá Strana, Prague in 2012 provided an opportunity to investigate a previously unknown pottery workshop specializing in the manufacture of redpainted pottery. A large kiln unearthed on the site contained clay material as well as several body fragments that proved suitable for reconstruction. The fragments confirm that light pottery was also produced in Prague. Taking into account further production equipment uncovered in Malá Strana before and available material sources, it appears that the site might have had a specific importance for Prague pottery in the Middle Ages.
References
[1] BRYCH, V., 2004: Kachle doby gotické, renesanční a raně barokní: výběrový katalog Národního muzea v Praze. Praha.

[2] ČIHÁKOVÁ, J., 1999: Malá Strana od pravěku do vrcholného středověku. In: Vlček, P. a kol., Umělecké památky Prahy – Malá Strana, 11–27. Praha.

[3] ČIHÁKOVÁ, J., 2012: Otázky chronologie pražské raně středověké keramiky, Staletá Praha XXVIII, č. 2, 91–120.

[4] ČIHÁKOVÁ, J.–OMELKA, M.–ZAVŘEL, J., 1997: Ledeburská zahrada a její okolí ve světle archeologických výzkumů. In: Palácové zahrady pod Pražským hradem. Zahrada Ledeburská a Malá Palffyovská. Památkové listy II. Příloha ZPP 57, 18–19.

[5] ČIHÁKOVÁ, J.–ZAVŘEL, J., 1993: Malostranské náměstí. In: Dragoun, Z. a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 1990–1991. In: Pražský sborník historický XXVI, 198–200. Praha.

[6] ČIHÁKOVÁ, J.–ZAVŘEL, J., 1995: 1448. Praha – Malá Strana (Malostranské nám. čp. 258/III). In: Výzkumy v Čechách 1990/2, 277. Praha.

[7] DRAGANOVÁ, J., 1978: Kolonizační prvky v keramice 12. a 13.století ve střední Evropě. Rukopis diplomové práce ulož. na ÚPRAV FF UK v Praze.

[8] DRAGOUN, Zv., 1981: Praha 1 – Nové Město, Jindřišská ul. In: Kronika. Archeologický výzkum v Praze v roce 1978. In: Pražský sborník historický XIII, 178. Praha.

[9] DRDA, M., 1973: Původ a náplň středověké červeně malované keramiky v Čechách. Nepublikovaná disertační práce ulož. na ÚPRAV FF UK v Praze.

[10] FRASCOLI, L., 1997: Handwerker- und Kaufmannshaushalte im frühneuzeitlichen Winterthur. Untersuchungen zu vier Liegenschaften in der Altstadt. Zürrich – Egg.

[11] GABRIEL, F., 1979: Počátky hrnčířství v České Lípě, AH 4, 257–265.

[12] HAVRDA, J.–MATĚJKOVÁ, K., 2014: Praha 1 – Malá Strana, Vlašská čp. 355/III, ppč. 432, 433. Nálezová zpráva z výzkumu NPÚ ÚOP HMP č. 2012/09 ulož. v archivu odboru archeologie NPÚ ÚOP HMP.

[13] HAVRDA, J.–MATĚJKOVÁ, K., v tisku: Praha 1 – Malá Strana, Vlašská ulice čp. 355. In: Dragoun, Z. a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 2011–2012. In: Pražský sborník historický XLI. Praha.

[14] HAVRDA, J.–MATĚJKOVÁ, K.–TRYML, M., 2012: Středověké pece z Hellichovy ulice na Malé Straně. Revize výsledků výzkumu z roku 1969, Staletá Praha XXVIII, č. 2, 165–174.

[15] HAVRDA, J.–TRYML, M., 2013: Nebovidy. Středověká osada v pražském podhradí. Praha.

[16] HEEGE, A., 2007: Töpferöfen – Pottery kilns – Fours de potiers. Die Erforschung frühmittelalterlicher bis neuzeitlicher Töpferöfen (6.–20. Jh.) in Belgien, den Niederlanden, Deutschland, Österreich und der Schweiz, Basler Hefte zur Archaölogie, Band 4. Basel.

[17] HENTSCH, L., 2010: Hrnčířská produkce Malé Strany ve vrcholném středověku. Rukopis magisterské diplomové práce ulož. na katedře archeologie Západočeské univerzity v Plzni.

[18] HOLANOVÁ, E., 1967: Stručné dějiny budovy. In: Líbal, D. a kol., Stavebně historický průzkum Prahy – Malá Strana čp. 355/III. Pasportizace SÚRPMO, 1–6. Praha.

[19] HRDLIČKA, L., 1967: Středověká hrnčířská pec s keramickou klenbou v Bakově nad Jizerou – Die mittelalterlichen Töpferöfen mit keramischen Gewölbe aus Bakov nad Jizerou, AR XIX, 510–516, 518–519, 521–524.

[20] HUML, V., 1971: Praha 1-Malá Strana, Hellichova ul. jz. od čp. 365. Nálezová zpráva ulož. v archivu NZ ARÚ AV ČR, Praha, čj. 1737/76.

[21] JUŘINA, P. a kol., 2009: Náměstí Republiky. Výzkum století. Praha.

[22] KAŠPAR, V.–ŽEGKLITZ, J., 2009: Hrnčíři z Truhlářské ulice. In: Juřina, P. a kol., Náměstí Republiky. Výzkum století, 79–83. Praha.

[23] KLÁPŠTĚ, J., 1998: Die Anfänge der jüngeren mittelalterlichen Keramik in Böhmen als kulturhistorisches Problem – Počátky mladší středověké keramiky v Čechách jako kulturně historický problém, AR L, 138–158.

[24] KLÁPŠTĚ, J., 2002: Svědectví artefaktů. In: Archeologie středověkého domu v Mostě (čp. 226) – The archeology of a medieval house (No. 226) in Most. Mediaevalia Archaeologica 4 (Klápště, J., ed.), 10–34. Praha.

[25] LAŠTOVKA, M.–LEDVINKA, V. a kol., 1998: Pražský uličník. Díl 2. Praha.

[26] LÍBAL, D.–CHARVÁTOVÁ, A.–PELCBAUER, V., 1967: Stavební historie. In: Líbal, D. a kol., Stavebně historický průzkum Prahy – Malá Strana čp. 355/III. Pasportizace SÚRPMO, 20–21. Praha.

[27] LIŠKA, A., 1958: Nález středověké keramiky v ulici Politických vězňů v Praze. In: Pražskou minulostí II, 36–41. Praha

[28] MARTINEC, V., 1978: Středověké a novověké nálezy v Jindřišské ulici. In: Pražský sborník historický XI, 201–202. Praha.

[29] NEKUDA, R.–REICHERTOVÁ, K., 1968: Středověká keramika v Čechách a na Moravě. Brno.

[30] OMELKA, M., 1995: Praha 1 – Malá Strana, Valdštejnské nám. čp. 162/III. Nálezová zpráva o archeologickém výzkumu PÚPP č. 7/94 ulož. v ARÚ AV ČR, Praha, čj. 1384/08.

[31] OMELKA, M., 1995a: Praha 1 – Malá Strana, Valdštejnské náměstí čp. 162/III – Ledeburský palác. In: Dragoun, Z. a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 1992–1994. In: Pražský sborník historický XXVIII, 233. Praha.

[32] ORNA, J. a kol., 2011: Keramická produkce města Plzně v období 14. a 15. století. Plzeň.

[33] PAVLŮ, I., 1971: Pražská keramika 12. a 13. století. Praehistorica IV. Praha.

[34] RICHTER, M., 1963: Výzkum opevněné středověké osady v Hradišťku u Davle – Untersuchung der befestigten mittelalterlichen Ansiedlung in Hradišťko bei Davle, AR XV, 200–219.

[35] RICHTER, M., 1982: Hradišťko u Davle. Městečko ostrovského kláštera. Praha.

[36] RICHTER, M., 1994: Hrnčířská pec ze Starého Mýta (K otázce počátků vrcholně středověké keramiky), PA LXXXV – Supplementum 2, 145–157.

[37] RZEŹNIK, P., 1995: Ceramika naczyniowa z Ostrowa Tumskiego we Wrocławiu w X–XI wieku. Prace Komisji Archeologicznej. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Tom 14. Poznań.

[38] SAMOJSKÁ, K., 2009: Svědectví knih městské kanceláře. In: Juřina, P. a kol., Náměstí Republiky. Výzkum století, 146–151. Praha.

[39] SVOBODA, K., 2009: Praha 1 – Nové Město, Truhlářská ulice čp. 1518. In: Dragoun, Z. a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 2007–2008. In: Pražský sborník historický XXXVII, 461–463. Praha.

[40] ŠIMEK, R., 1970: Podrobná inženýrsko-geologická mapa v měř. 1:5000, list mapy Praha 7-1. Praha.

[41] ŠTIKOVÁ, E., 1958: Středověké kachle z Karmelitské ulice čp. 529 na Malé Straně. In: Pražskou minulostí II, 30–35. Praha.

[42] TRYML, M., 2004: Praha 1-Malá Strana, Újezd čp. 450/III (Tyršův dům). Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu PÚPP č. 27/84 ulož. v archivu odboru archeologie NPÚ ÚOP HMP.

[43] VARADZIN, L., 2010: Hrnčířská výroba ve východní části střední Evropy 6.–13. století v archeologických pramenech – Pottery production in the eastern part of Central Europe in the 6th to 13th century in archaeological sources, AR LXII, 17–71.

[44] VLČEK, P. a kol., 1999: Umělecké památky Prahy – Malá Strana. Praha.

[45] VOLF, M., 2006: Archeologické doklady vrcholně a pozdně středověké hrnčířské výroby v Čechách. Rukopis bakalářské diplomové práce ulož. na ÚPRAV FF UK v Praze.

[46] WEISER, B., 2003: Töpferöfen von 500 bis 1500 n. Chr. im deutschsprachigen Raum und in angrenzenden Gebieten. Bonn.

[47] ZAVŘEL, J., 2001: Geologie, morfologie a osídlování malostranské kotliny. In: Pražský hrad a Malá Strana. Mediaevalia Archaeologica 3 (Ježek, M.–Klápště, J., edd.), 7–27. Praha.

[48] ZAVŘEL, J., 2011: Geologické poměry. In: Podliska, J., Praha 1-Hradčany, Strahovský klášter. Nálezová zpráva o archeologickém výzkumu NPÚ ÚOP HMP č. 2011/19 ulož. v archivu ARÚ AV ČR, Praha, pod číslem TX-2013-2175.

[49] ZAVŘEL, J., 2012: Reliéf a geologické poměry Petřína. In: Zavřel, J. a kol., Pražský vrch Petřín. 2. rozšířené vydání, 8–12. Praha – Litomyšl.

[50] ŽEGKLITZ, J., 1990: Topografie pražských hrnčířských dílen a jejich podoba v 16. – poč. 17. století – The topography and outlook of pottery workshops of Prague in the 16th and incipient 17th Century. In: Studies in Post-Mediaeval Archaeology 1 (Smetánka, Z.–Žegklitz, J., edd.), 215–230. Praha.

[51] ŽEGKLITZ, J., 2012: Keramické suroviny. In: Zavřel, J. a kol., Pražský vrch Petřín. 2. rozšířené vydání, 29–31. Praha – Litomyšl.

[52] ŽEGKLITZ, J.–ZAVŘEL, J., 1990: Geochemical and petrological studies of the post mediaeval pottery of the Prague and Beroun regions. On the questions of raw-material sources and provenance – Geochemické a petrologické studium postmedievální keramiky v pražské a berounské oblasti. K otázce surovinových zdrojů a provenience. In: Studies in Post-Mediaeval Archaeology 1 (Smetánka, Z.–Žegklitz, J., edd.), 95–126. Praha.