Antropologická analýza lidských kostrových pozůstatků z raně středověkého pohřebiště v Praze-Střešovicích, poloha Triangl

Title: Antropologická analýza lidských kostrových pozůstatků z raně středověkého pohřebiště v Praze-Střešovicích, poloha Triangl
Variant title:
  • Anthropological analysis of human skeletal remains from an early Medieval burial ground in Prague-Střešovice, "Triangl" location
  • Anthropologische Analyse menschlicher Skelettüberreste von dem frühmittelalterlichen Gräberfeld in Prag-Střešovice, Lage Triangl
Source document: Archaeologia historica. 2014, vol. 39, iss. 1, pp. 331-345
Extent
331-345
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Příspěvek navazuje na předcházející stať o výzkumu raně středověkého pohřebiště v Praze-Střešovicích. Předkládáme antropologické vyhodnocení lidských kostrových pozůstatků, které zde byly v průběhu výzkumu vyzvednuty. Soubor čítal pozůstatky 52 jedinců a obohatil pramennou základnu raně středověkých pohřebišť z Prahy a okolí o nová demografická, morfometrická a paleopatologická data. Některé sledované parametry jsme se pokusili srovnat s daty z jiných raně středověkých pohřebišť s cílem blíže charakterizovat obyvatelstvo, které ve Střešovicích pohřbívalo.
This contribution is a follow-up to the article preceding it, dedicated to research into an early medieval burial ground in Prague-Střešovice. The author presents the anthropological evaluation of human skeletal remains excavated on the site. The series contained the remains of 52 people and expanded the source base of early medieval burial grounds in Prague and its surroundings by new demographic, morphometric and paleopathological data. The author compared some of the observed parameters with data from other early medieval burial grounds in order to characterize the population that buried their dead in Střešovice.
References
[1] ACSÁDI, G.–NEMESKÉRI, J., 1970: History of human life and mortality. Budapest.

[2] BACH, H., 1965: Zur Berechnung der Körperhohe aus den langen Gliedmassenknochen weiblicher Skelette, Anthropologischer Anzeiger 29, 12–21.

[3] BLAJEROVÁ, M., 1991: Kostrové pozůstatky z raně středověkého pohřebiště v Praze 5-Motol – Skelettüberreste aus dem frümitteralterlichen Gräberfeld in Praha-Motol. In: Kovářík, J., Slovanské kostrové pohřebiště v Praze 5-Motole, 311–356. Praha.

[4] BLAJEROVÁ, M., 1997: Skelettfunde vom Gräberfeld bei der Reitschule auf der Prager Burg. In: Život v archeologii středověku (Kubková, J.–Klápště, J.–Ježek, P.–Meduna, P., edd.), 25–40. Praha.

[5] BREITINGER, E., 1937: Zur Berechnung der Körperhohe aus den langen Gliedmassenknochen weiblicher Skelette, Anthropologischer Anzeiger 14, 249–274.

[6] BRŮŽEK, J., 1992: Fiabilité des fonctions discriminantes dans la détermination sexuelle de l'os coxal, Critiques et propositions, Bulletins et Mémoires de la Société d'Anthropologie de Paris, n.s., 4, 1–2 : 67–104. | DOI 10.3406/bmsap.1992.2304

[7] ČIHÁK, R., 1987: Anatomie I. Praha.

[8] DOBISÍKOVÁ, M. a kol., 2007: Dobisíková, M.–Velemínský, P.–Katina, S.–Mansourová, L.–Měrtlová, T.–Stloukal, M., Výška postavy populací na území ČR od neolitu po současnost – Stature of the populations living in the territory of Czech Republic from Neolithic till now, Slovenská antropológia 10, č. 1, 24–30.

[9] FROLÍKOVÁ-KALISZOVÁ, D., 2014: Pohřebiště z 10. století v Praze-Střešovicích – předběžná zpráva – Ein Gräberfeld aus dem 10. Jhdt. in Prag-Střešovice – vorläufiger Bericht zpráva – Ein Gräberfeld aus dem 10. Jhdt. in Prag-Střešovice – vorläufiger Bericht, AH 39, 315–329.

[10] KNUßMANN, R., 1988: Anthropologie. Handbuch der vergleichenden Biologie des Menschen. Band I: Wesen und Methoden der Anthropologie. Stuttgart – New York.

[11] LOVEJOY, C. O., 1985: Dental wear in the Libben population: its functional pattern and role in the determination of adult skeletal age at death, American Journal of Physical Anthropology 68, 47–56. | DOI 10.1002/ajpa.1330680105

[12] LOVEJOY, C. O. a kol., 1985: Lovejoy, C. O.–Meindel, R. S.–Przybeck, T. R.–Mensforth, R. P., Chronological metamorphosis of the auricular surface of the ilium: a new method for the determination of adult skeletal age at death, American Journal of Physical Anthropology 68, 15–28. | DOI 10.1002/ajpa.1330680103

[13] MARTIN, R.–SALLER, K., 1957: Lehrbuch der Anthropologie. Stuttgart.

[14] McKERN, T. W.–STEWART, T. D., 1957: Skeletal Age Changes in Young American Males, Analyzed from Standpoint of Identification. Quartermaster Research and Development Center, US Army, Technical Report EP 45. Natick, Massachusetts.

[15] MEINDL, R. S.–LOVEJOY, C. O., 1985: Ectocranial suture closure: a revised method for the determination of skeletal age at deth based on the lateral-anterior sutures, American Journal of Physical Anthropology 68, 57–66. | DOI 10.1002/ajpa.1330680106

[16] MURAIL, P. a kol., 2005: Murail, P.–Brůžek, J.–Houet, F.–Cunha, E., DSP: A tool for probabilistic sex diagnosis variabilitz in hip-bone measurements. DSP: Un outil de diagnose sexuelle probabiliste à partir des donées métriques de l'os coxal, Bulletins et Mémoires de la Société d'Anthropologie de Paris 17, 3–4, 167–176.

[17] NEMESKÉRI, J.–HARSÁNYI, L.–ACSÁDI, G., 1960: Methoden zur Diagnose des Lebensalters von Skelettfunden, Anthropologischer Anzeiger 24, 70–95.

[18] NITSCH, E. K.–HUMPREY, L. T.–HEDGES, R. E. M., 2011: Using Stable Isotope Analysis to Examine the Effect of Economic Change on Breastfeeding Practices in Spitalfields, London, UK, American Journal of Physical Anthropology 146, 619–628. | DOI 10.1002/ajpa.21623

[19] PROFANTOVÁ, N.–STRÁNSKÁ, P., 2008: Muži a ženy na raně středověkých pohřebištích v Klecanech (podle poznatků archeologie a antropologie) – Men and women in early medieval burial grounds in Klecany (after archaeological and physical anthropological records), Acta archaeologica Opaviensia 3, 129–142.

[20] PROKEŠ, L., 2007: Posmrtné změny a jejich význam při interpretaci pohřebního ritu (ke vztahu mezi archeologií a forenzními vědami). Archaeologia mediaevalis Moravica et Silesiana. Supplementum 1. Brno.

[21] REDFERN, R. C.–MILLARD, A. R.–HAMLIN, CH., 2012: A regional investigation of subadult dietary patterns and health in late Iron Age and Roman Dorset, England, Journal of Archaeological Science 39, 1249–1259. | DOI 10.1016/j.jas.2011.12.023

[22] STLOUKAL, M.–HANÁKOVÁ, H., 1978: Die Länge des Längenknochen altslawischer Bevölkerungen unter besonderer Berücksichtigung von Wachstumfragen, Homo 29, 53–69.

[23] STLOUKAL, M.–VYHNÁNEK, L., 1976: Slované z velkomoravských Mikulčic. Praha.

[24] STRÁNSKÁ, P., 2010: Pohřebiště Klecany I a II z pohledu antropologie – Gräberfeld Klecany I und II aus der Sicht der physischen Anthropologie. In: Klecany. Raně středověké pohřebiště II (Profantová, N., ed.), 9–16. Praha.

[25] STRÁNSKÁ, P., 2012: Pohřebiště na Levém Hradci a jeho předpolí z pohledu antropologie – Die Gräberfelder in Levý Hradec und auf seinen Vorfeldern aus der Sicht der Anthropologie. In: Tomková, K. a kol., Levý Hradec v zrcadle archeologických výzkumů. Pohřebiště. Díl I., 354–380. Praha.

[26] STRÁNSKÁ, P. a kol., 2002: Stránská, P.–Velemínský, P.–Likovský, J.–Velemínská, J., The great Moravian cemetery at Josefov. Basic anthropological characteristics, possible expression of physiological and physical loads, state of health, ČNM CLXXI, řada přírodovědná, 131–175.

[27] STRÁNSKÁ, P. a kol., 2013: Stránská, P.–Dobisíková, M.–Likovský, J.–Velemínský, P., Raně středověké pohřebiště v Lahovicích – Paleodemografic and biological characteristics of the Prague-Lahovice population. In: Krumphanzlová, Z. a kol., Raně středověké pohřebiště v Praze-Lahovicích, 9–33. Praha.

[28] UBELAKER, D. H., 1978: Human skeletal remains. Chicago.

[29] VELEMÍNSKÝ, P., 2000: Mikulčice-Kostelisko. Některé kostní projevy nespecifické zátěže a možnosti stanovení pokrevně příbuzenských vztahů na základě morfologické podobnosti. Disertační práce ulož. na PřF UK v Praze.