Archeologický výzkum v areálu bývalé jezuitské koleje v Kutné Hoře v letech 1998 až 2012

Title: Archeologický výzkum v areálu bývalé jezuitské koleje v Kutné Hoře v letech 1998 až 2012
Variant title:
  • Archaeological research in the complex of the former jesuit college in Kutná Hora, 1998–2012
  • Die Archäologische Grabung im Areal des ehemaligen Jesuitenkollegs in Kutná Hora in den Jahren 1998 bis 2012
Author: Frolík, Jan
Source document: Archaeologia historica. 2014, vol. 39, iss. 2, pp. 703-721
Extent
703-721
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Příspěvek sumarizuje výsledky záchranných archeologických výzkumů prováděných od roku 1996 v historickém jádru Kutné Hory ve spolupráci ARÚ AV ČR, Praha, v. v. i., a ÚAPPSČ Praha, p. o. Podrobněji jsou zde popsány poznatky získané v areálu jezuitské koleje. Využívání její plochy ve středověku dokládá hornické pracoviště (13.–14. století), nahrazené posléze středověkým předměstím (14.–17. století). Příspěvek přibližuje vývoj areálu v období existence koleje (1626–1773) a připomíná též problematiku archeologické památkové péče památky zapsané v seznamu UNESCO.
This contribution summarizes the results of archaeological rescue research carried out from 1996 in the historical centre of Kutná Hora, in collaboration with the Archaeological Institute of the Czech Science Academy, Prague and the Central Bohemia Institute of Archaeological Heritage Care, Prague. It includes detail information acquired in the complex of the former Jesuit college. The use of this area in the Middle Ages is confirmed by a mining site (13th–14th centuries), later replaced by a medieval suburb (14th–17th centuries). The contribution charts the development of the area in the course of the existence of the college (1626–1773). It also highlights the issue of archaeological heritage care of the monument listed with the UNESCO.
References
[1] BLAŽKOVÁ-DUBSKÁ, G.–FROLÍK, J., 2005: Architektura odhalená archeologickým výzkumem a problémy s její památkovou ochranou – Die durch archäologische Erforschung freigelegte Architektur und Probleme mit ihrem Denkmalschutz, AH 30, 29–46.

[2] DUBSKÁ, G.–FROLÍK, J., 2004: Pokračování výzkumu v bývalé Jezuitské koleji v Kutné Hoře II (rok 2003). In: Zprávy ČAS – Supplement 56. Archeologické výzkumy v Čechách 2003. Sborník referátů z informačního kolokvia (Sklenář, K., ed.), 32–33. Praha.

[3] FROLÍK, J., 2000: Zpráva o záchranném archeologickém výzkumu provedeném na základě smlouvy č. 02/99 na lokalitě Kutná Hora, býv. Jezuitská kolej – akce: ověření průběhu zaniklé uličky, ulož. v archivu Ústavu archeologické památkové péče středních Čech, Praha, čj. 392/00.

[4] FROLÍK, J., 2005: Zpráva o záchranném archeologickém výzkumu provedeném na lokalitě Kutná Hora – Šultysova ulice, akce: morový sloup – zjišťovací sonda, ulož. v archivu Ústavu archeologické památkové péče středních Čech, Praha, čj. 73/05.

[5] FROLÍK, J., 2007: Jesuit college in Kutná Hora: courtyards and their facilities in the 17th–19th century. Archaeological excavations in 1998–2005 – Jezuitská kolej v Kutné Hoře: nádvoří a jejich vybavení v 17.–19. století. Archeologický výzkum v letech 1998–2005 – Das Jesuitenkolleg in Kutná Hora: Der Hof and die Ausstattung im 17.–19. Jahrhundert. Die Grabungen in den Jahren 1998–2005, Studies in Post-Mediaeval Archaeology 2, 1–14.

[6] FROLÍK, J., 2012: Zpráva o záchranném archeologickém výzkumu provedeném na lokalitě Kutná Hora – Jezuitská kolej – akce: Severní křídlo a tzv. štábní budova (dohoda 711078), ulož. v archivu ARÚ AV ČR, Praha, v. v. i.

[7] FROLÍK, J., 2013: Archeologický výzkum v areálu bývalé Jezuitské koleje v Kutné Hoře – The archeological Excavation in the Grounds of the former Jesuit College in Kutná Hora, Archeologie ve středních Čechách 17, 779–791.

[8] FROLÍK, J., 2013a: Archeologický výzkum v areálu bývalé Jezuitské koleje v Kutné Hoře 2011 a 2012 – Archäologische Grabungen im Areal des ehem. Jesuitenkollegiums in Kutná Hora/Kuttenberg in den Jahren 2011 und 2012. In: Zprávy ČAS – Supplément 89. Archeologické výzkumy v Čechách 2012. Sborník referátů z informačního kolokvia, 42–43. Praha.

[9] FROLÍK, J., v tisku: Doklady hornické činnosti v areálu jezuitské koleje v Kutné Hoře (Předběžná zpráva). In: Sborník projektu Archaeomontan 2014.

[10] FROLÍK, J., v tisku a: Nález prubířské pece z Kutné Hory. In: Stříbrná Jihlava 2013.

[11] FROLÍK, J.–DUBSKÁ, G., 2003: Archeologický výzkum v bývalé Jezuitské koleji v Kutné Hoře (rok 2002). In: Zprávy ČAS – Supplément 53. Archeologické výzkumy v Čechách 2002. Sborník referátů z informačního kolokvia (Sklenář, K., ed.), 21–22. Praha.

[12] FROLÍK, J.–KŘEMEN, M., 1999: Zpráva o záchranném archeologickém výzkumu na základě smlouvy č. 39/98 na lokalitě Kutná Hora, Jezuitská kolej – rekonstrukce, 1. etapa, ulož. v archivu Ústavu archeologické památkové péče středních Čech, Praha, čj. 40/99.

[13] FROLÍK, J.–TOMÁŠEK, M., 1997: Archeologie v Kutné Hoře v roce 1996 – stav a perspektivy – Archäologie in der Stadt Kutná Hora im Jahr 1996. Der Zustand und Perspektiven, AH 22, 121–128.

[14] FROLÍK, J.–TOMÁŠEK, M., 1998: Zpráva o výsledcích předstihového záchranného archeologického výzkumu, který byl proveden v Kutné Hoře na Jánském náměstí, bývalém čp. 527, ulož. v archivu Ústavu archeologické památkové péče středních Čech, Praha, čj. 549/98.

[15] FROLÍK, J.–TOMÁŠEK, M., 2001: Archeologický výzkum části fortifikace Kutné Hory v roce 1997 – Archaeological excavations of part of the fortifications of Kutná Hora in 1997, ASČ 5, 623–629.

[16] FROLÍK, J.–TOMÁŠEK, M., 2002: Kutná Hora. Příspěvek archeologie k nejstarší topografii a komunikačnímu schématu města. In: Civitas et Villa. Miasto i wieś w średniowiecznej Europie środkowej, 99–106. Wrocław – Praha.

[17] FROLÍK, J.–TOMÁŠEK, M., 2003: Soubor pozdně středověké keramiky z výplně zaniklé studny č.p. 108 v Kutné Hoře – Die Kollektion der spätmittelalterlichen Keramik aus der Verfüllung vom untergegangenen Brunnen, Nr. 108 in Kutná Hora, ASČ 7, 735–758.

[18] FROLÍK, J.–TOMÁŠEK, M., 2004: Archeologická památková péče v Kutné Hoře, Forum Urbes Medii Aevi I, 29–34.

[19] FROLÍK, J.–TOMÁŠEK, M.–KŘEMEN, M., 1998: Zpráva o výsledcích předstihového archeologického výzkumu v Kutné Hoře na Anenském náměstí, zaniklá čp. 352 a 353, ulož. v archivu Ústavu Archeologické památkové péče středních Čech, čj. 548/98.

[20] FROLÍK, J.–VEPŘEKOVÁ, J., 2011: Zjišťovací výzkum v Kutné Hoře u Kouřimské brány (otázka lokalizace zaniklého kostela sv. Jiří) – Feststellungsgrabung in Kutná Hora/Kuttenberg beim Kouřimer Tor (die Lokalisationsfrage der untergegangenen Skt. Georgkirche), Zprávy ČAS – Supplément 81. Archeologické výzkumy 2010, 32–33.

[21] FROLÍK, J.–VEPŘEKOVÁ, J., 2011a: Kostel sv. Jiří ztracený a znovunalezený. Archeologický výzkum u Kouřimské brány v roce 2010, Krásné město 2/2011, 4–7.

[22] HRUBÝ, P., 2011: Jihlava – Staré Hory. Archeologický výzkum středověkého důlního, úpravnického a obytného areálu v letech 2002–2006. Příspěvek ke studiu rudného hornictví. – Jihlava – Staré Hory (Iglau – Altenberg). Archäologische Ausgrabungen des mittelalterlichen Bergbau-, Aufbereitungs- und Siedlungsplatzes in den Jahren 2002–2006. Zum Studium des mittelalterlichen Erzbergbaus. Praha – Brno.

[23] HRUBÝ, P.–HEJHAL, P.–MALÝ, K., 2007: Těžba a úprava rud na jihlavských Starých Horách ve 13. století (Montánní archeologický výzkum a aplikace přírodovědných analýz) – Erzgewinnung und Erzaufberetung am Altenberg bei Jihlava (Iglau) im 13. Jh. (Montanarchäologische Untersuchungen und der Einsatz naturwissenschaftlicher Analysen). In: Stříbrná Jihlava 2007. Studie k dějinám hornictví a důlních prací. Archeologické výzkumy na Vysočině – Supplementum 1, 238–269. Jihlava – Brno.

[24] HRUBÝ, P.–HEJHAL, P.–MALÝ, K., 2012: Dva zaniklé středověké důlní a zpracovatelské provozy na Českomoravské vrchovině – Two deserted mediaeval mining and settlement sites in Bohemian-Moravian upplands, Acta Rerum Naturalium – Přírodovědný časopis Vysočiny 12, 145–180.

[25] JEZUITSKÁ KOLEJ, 2011: Jezuitská kolej v Kutné Hoře. Stavba – dějiny – umělecká výzdoba (Záhorka, J., ed.). Kutná Hora.

[26] MUKOVÁ, J.–FROLÍK, J.–KREJČÍK, J., 2011: Obnova jezuitské koleje v Kutné Hoře, ZPP 71, 266–271.

[27] TOMÁŠEK, M., 2002: Zpráva o záchranném archeologickém výzkumu provedeném na lokalitě Kutná Hora, býv. čp. 75 (Komenského náměstí – Mincířská ul.) na základě dohody o provedení archeologického výzkumu 765/01, ulož. v archivu ARÚ AV ČR, Praha, v. v. i., č. j. 3689/02.

[28] UMĚLECKÉ PAMÁTKY: Umělecké památky Čech 2 (K–O) (Poche, E., ed.). Praha 1978.

[29] VLČEK, P.–SOMMER, P.–FOLTÝN, D., 1997: Encyklopedie českých klášterů. Praha.