Tři fáze vztahů mezi Jernejem Kopitarem a Čechy

Title: Tři fáze vztahů mezi Jernejem Kopitarem a Čechy
Author: Vidmar, Luka
Source document: Slavica litteraria. 2014, vol. 17, iss. 2, pp. [25]-37
Extent
[25]-37
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
Rights access
embargoed access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Příspěvek pojednává o rozvoji vztahů mezi Jernejem Kopitarem a českou intelektuální elitou v letech 1808−1844. Zabýváme se třemi typy těchto vztahů: kontakt se Zlobickým, s Dobrovským a kontakt s romantiky. Tyto vztahy podstatně ovlivňovala Kopitarova osobnost a český nacionalismus. I přesto, že se mezi Kopitarem a českými intelektuály stupňovaly rozpory, získávaly obě strany ve všech fázích vzájemných vztahů důležité poznatky o slavistice a literatuře.
The paper deals with the development of relations between Jernej Kopitar and Czech intellectual elite in the period 1808–1844. These relations had three stages: connection with Zlobický, connection with Dobrovský and connection with the Romanticists. They were mainly influenced by Kopitar's personality and Czech nationalism that were in fact in ever greater antagonism, but they nevertheless yielded important results for Slavic studies and literature in all phases.
References
[1] BONAZZA, Sergio: Literarische Beziehungen zwischen Sigismund Zois und Francesco Maria Appendini. In: Germano-Slavistische Beiträge: Festschrift für Peter Rehder zum 65. Geburtstag. Ur. Milos Okuka in Ulrich Schweier. München: O. Sagner (Die Welt der Slaven, 21), 2004, s. 335–348.

[2] GRČEVIĆ, Mario: Jernej Kopitar kao strateg Karadžićeve književnojezične reforme. In: Filologija 53, 2009, s. 1–53.

[3] HAFNER, Stanislav: Jernej Kopitar kot avstroslavist. In: Kopitarjev zbornik. Ur. Jože Toporišič. Ljubljana: FF (Obdobja, 15), 1996, s. 23–34.

[4] HANNICK, Christian: Die Institutiones linguae slavicae von Dobrovský und seine sprachgeschichtlichen Auffassungen. In: Josef Dobrovský: Fundator studiorum slavicorum. Eds. Vladimír Vavřínek, Hana Gladkova a Karolína Skwarska. Praha: Slovanský ústav AV ČR, 2004, s. 243–260.

[5] HEŘMAN, Sáva: Spisovný (»standardní«) jazyk u J. Kopitara a J. P. Šafaříka. In: Kopitarjev zbornik. Ur. Jože Toporišič. Ljubljana: FF (Obdobja, 15), 1996, s. 455–462.

[6] HLAVAČKA, Milan: Josef Dobrovský a jeho doba aneb promĕny doby a Dobrovského limity. In: Josef Dobrovský: Fundator studiorum slavicorum. Eds. Vladimír Vavřínek, Hana Gladkova a Karolína Skwarska. Praha: Slovanský ústav AV ČR, 2004, s. 22–31.

[7] HOMOLÁČ, Jiří – STICH, Alexandr: Bartoloměj Kopitar a český romantizmus. In: Kopitarjev zbornik. Ur. Jože Toporišič. Ljubljana: FF (Obdobja, 15), 1996, s. 437–454.

[8] JAGIĆ, Vatroslav: Briefwechsel zwischen Dobrowsky und Kopitar (1808–1828). Berlin: Weidmann, 1885.

[9] KIDRIČ, France: Dobrovský in slovenski preporod njegove dobe. Ljubljana: Znanstveno društvo v Ljubljani (Razprave Znanstvenega društva v Ljubljani, 7), 1930.

[10] KIDRIČ, France: Zoisova korespondenca 1808–1809. Ljubljana: AZU (Korespondence pomembnih Slovencev, 1), 1939.

[11] KIDRIČ, France: Zoisova korespondenca 1809–1810. Ljubljana: AZU (Korespondence pomembnih Slovencev, 2) , 1941.

[12] KUCHAR, Rudolf: J. Kopitar a P. J. Šafárik. In: Kopitarjev zbornik. Ur. Jože Toporišič. Ljubljana: FF (Obdobja, 15), 1996, s. 473–477.

[13] LENČEK, Rado L.: Kopitarjev prispevek k razvoju slovanske filologije. In: Rado Lenček: Izbrane razprave in eseji. Ur. Marta Pirnat Greenberg, prev. Rastislav Šuštaršič in Marta Pirnat Greenberg. Ljubljana: Slovenska matica, 1996, s. 53–69.

[14] LUKAN, Walter: Kopitars Privatbibliothek. In: Bartholomäus (Jernej) Kopitar: Neue Studien und Materialien anläßlich seines 150. Todestage. Ur. Walter Lukan. Wien, Köln in Weimar: Böhlau (Osthefte, Sonderband, 11), 1995, s. 221–337.

[15] MERCHIERS, Ingrid: Cultural Nationalism in the South Slav Habsburg Lands in the Early Nineteenth Century: The Scholarly Network of Jernej Kopitar (1780–1844). München: O. Sagner (Slavistische Beiträge, 455), 2007.

[16] MILLER, Raymond: Rehabilitating Kopitar: A Review Essay of Ingrid Merchiers: Cultural Nationalism in the South Slav Habsburg Lands in the Early Nineteenth Century: The Scholarly Network of Jernej Kopitar (1780–1844). In: Slovene Studies 30/2, 2008, s. 291–308.

[17] NEWERKLA, Stefan Michael: Josef Valentin Zlobický im Kreise seiner Vorgänger und Zeitgenossen. In: Vídeňský podíl na počátcích českého národního obrození: J. V. Zlobický (1743–1810) a současníci: Život, dílo, korespondence. Eds. Josef Vintr a Jana Pleskalová. Praha: Academia, 2004, s. 137–158.

[18] NÜBLER, Norbert: Einiges über Jernej Kopitar und Josef Dobrovský. In: Kopitarjev zbornik. Ur. Jože Toporišič. Ljubljana: FF (Obdobja, 15), 1996, s. 463–471.

[19] POGAČNIK, Jože: Jernej Kopitar. Ljubljana: Partizanska knjiga (Znameniti Slovenci), 1977.

[20] POGAČNIK, Jože: Bartholomäus Kopitar: Leben und Werk. München: R. Trofenik (Geschichte, Kultur und Geisteswelt der Slowenen, 15), 1978.

[21] REICHEL, Walter: Josef Valentin Zlobický – erster Professor für böhmische Sprache und Literatur: Leben, Wirken und Verdienste vor dem Hintergrund der Aufklärung. In: Vídeňský podíl na počátcích českého národního obrození: J. V. Zlobický (1743–1810) a současníci: Život, dílo, korespondence. Eds. Josef Vintr a Jana Pleskalová. Praha: Academia, 2004, s. 115–136.

[22] SLODNJAK, Anton: Pisma Matija Čopa 2: Literatura Slovencev. Ljubljana: SAZU (Korespondence pomembnih Slovencev, 6/II), 1986.

[23] VIDMAR, Luka: Zoisova literarna republika: Vloga pisma v narodnih prerodih Slovencev in Slovanov. Ljubljana: Založba ZRC (Studia litteraria), 2010.

[24] VINKLER, Jonatan: Posnemovalci, zavezniki in tekmeci: Češko-slovenski in slovensko-češki kulturni stiki v 19. stoletju. Koper: Annales (Annales Majora), 2006.

[25] VINTR, Josef: Josef Valentin Zlobický – ein vergessener tschechischer Patriot aus dem Wien der Aufklärung. In: Vídeňský podíl na počátcích českého národního obrození: J. V. Zlobický (1743–1810) a současníci: Život, dílo, korespondence. Eds. Josef Vintr a Jana Pleskalová. Praha: Academia, 2004, s.101–114.

[26] ŽELE, Andreja: Kopitarjeve zamere pri Čehih. In: Kopitarjev zbornik. Ur. Jože Toporišič. Ljubljana: FF (Obdobja, 15), 1996, s. 479–495.