Vzdělávání k informační bezpečnosti v českých knihovnách

Title: Vzdělávání k informační bezpečnosti v českých knihovnách
Variant title:
  • Information safety education in Czech libraries
Source document: ProInflow. 2012, vol. 4, iss. 2, pp. 4-24
Extent
4-24
  • ISSN
    1804-2406
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Jádro článku tvoří představení základních výsledků z dotazníkového šetření pro potřeby studentského projektu iNeBe - INformační (NE)BEzpečí. Průzkum má ale širší souvislosti do problematiky informační bezpečnosti v kontextu služeb českých knihoven. Staví na výsledcích šetření v souvisejících oblastech, ale je jedinečný právě svým zaměřením na knihovny a hledáním nejefektivnější a nejžádanější cesty, jak podpořit vzdělávání o informační bezpečnosti v českých knihovnách, ať už se to týká vzdělávání samotných pracovníků knihovny nebo jejích uživatelů. Článek má svou formou blízko výzkumné zprávě, protože zahrnuje metodologické vymezení, základní zjištění a také návrhy na další výzkumy, které vyplynuly ze zajímavých výsledků.
The core of the article is composed of basic presentation of results from the survey for the needs of the student project iNeBe - Information danger. The survey has a broader context of information security in the context of the services of Czech libraries. It builds on the results of investigations in related areas, but it is unique in its focus on libraries and in finding the most effective and most requested ways to raise awareness of information safety in Czech libraries, whether it relates to education library staff itself or its users. Article has a form close to the research report, because it involves a methodological definition, the essential findings and suggestions for further research that arise from the interesting results.
References
[1] EU Kids Online 2: Final report. LSE - London School of Economics and Political Science [online]. © 2011 [cit. 2012-03-18]. Dostupné z: http://www2.lse.ac.uk/media@lse/research/EUKidsOnline/EU%20Kids%20II%20(2009-11)/EUKidsOnlineIIReports/Final%20report.pdf

[2] Kaspersky Security Bulletin. Statistics 2011. KASPERSKY. Securelist [online]. © 1997-2012 [cit. 2012-03-13]. Dostupné z: http://www.securelist.com/en/analysis/204792216/Kaspersky_Security_Bulletin_Statistics_2011

[3] Komentář ke statistickým údajům o knihovnách v ČR v roce 2008. Národní informační a poradenské středisko pro kulturu [online]. [cit. 2012-03-18]. Dostupné z: http://www.niposmk.cz/wp-content/uploads/2010/01/Koment%C3%A1%C5%99-ke-statistick%C3%BDm-%C3%BAdaj%C5%AFm-o-knihovn%C3%A1ch-v-%C4%8CR-v-roce-2%E2%80%A6.pdf

[4] KOVÁŘOVÁ, Pavla. Case Study: Attitudes of Children's Departments of Czech Libraries to the Information Safety. In: EU Kids Online 2011 [online]. London, 2011 [cit. 23.12.2011]. Dostupné z: http://www2.lse.ac.uk/media@lse/research/EUKidsOnline/Conference%202011/Kovarova.pdfKwLvsNclQ

[5] KOVÁŘOVÁ, Pavla. Role bezpečnosti v rámci informační gramotnosti. ProInflow [online]. Brno, 2011, roč. 2010, č. 2 [cit. 2012-03-18]. ISSN 1804–2406. Dostupné z: http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/proinflow/article/view/881

[6] Nebezpečí elektronické komunikace 2. E-Bezpečí [online]. Olomouc, 2010-2011 [cit. 2012-03-18]. Dostupné z: http://www.e-bezpeci.cz/index.php/ke-stazeni/doc_download/2-nebezpei-elektronicke-komunikace-2-2010-2011

[7] PRENSKY, Marc. Digital Natives, Digital Immigrants. On the Horizon [online]. 2001, 9, 5, [cit. 2011-05-10]. Dostupný z WWW: http://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20-%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdf. ISSN 1085-4959.

[8] Seznam evidovaných knihoven. Ministerstvo kultury České republiky [online]. 2011 [cit. 2012-03-18]. Dostupné z: http://www.mkcr.cz/assets/literatura-a-knihovny/Evidovaneknihovny-web-10-11.xls