Pojem informace jako anomálie v informační vědě

Title: Pojem informace jako anomálie v informační vědě
Variant title:
  • The concept of information as an anomaly in information science
Author: Stodola, Jiří
Source document: ProInflow. 2013, vol. 5, iss. 1, pp. 4-21
Extent
4-21
  • ISSN
    1804-2406
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Předmětem článku je analýza pojmu informace, který je chápán jako určitá anomálie v informační vědě. Nejprve je stručně pojednáno o rozsahu pojmu informace. Poté je proveden rozbor 23 významných definic pojmu informace, které vznikly v rámci informační vědy a příbuzných oborů. Ze zjištěných údajů jsou pak vyvozeny některé závěry o povaze pojmu informace a je učiněn pokus o nastínění jeho dalšího osudu v rámci informační vědy. Jedním ze závěrů je, že informace je pravděpodobně pojem, který se nějakým způsobem týká veškeré reality, tedy že jde o pojem, kterému se v klasické logice říká pojem transcendentální. Tato skutečnost se s ohledem na to, že informační věda je oborem speciálním, jeví jako závažný metodologický problém, který má tři možná řešení: transformaci informační vědy ve vědu univerzální, zúžení pojmu informace na pojem speciální nebo nahrazení pojmu informace pojmem jiným.
The subject of the article is an analysis of the concept of information, which can be regarded as an anomaly in information science. First, there is considered scope of the concept of information. Then an analysis of twenty-three significant definitions of the concept of information, which have been created in the framework of information science and of the related fields, is realized. Some conclusions about the character of the concept of information are inferred from the obtained results and the possible future of this concept in information science is outlined. One of the conclusions is that information is a concept, which in some sense covers a whole of reality, i.e. that it is a concept which is called transcendental within the classical logic. This fact seems – with regard to that that information science is a special discipline – to be a serious methodological problem, which has three solutions: a transformation of information science into a universal science, a narrowing of the universal concept to the special concept, or a replacement of the concept of information by the other concept.