Model vývoje valečovské sídelní aglomerace

Title: Model vývoje valečovské sídelní aglomerace
Variant title:
  • Development model of the settlement agglomeration in Valečov
  • Entwicklungsmodell der Siedlungsballung Valečov
Source document: Archaeologia historica. 2015, vol. 40, iss. 1, pp. 131-147
Extent
131-147
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Sídelní a glomerace Valečov, nazvaná podle hradu, obsahujícího jádro a předhradí, zahrnuje další dvě sídelní jednotky. Přilehlou sídelní jednotku vymezuje opevnění, navazující na výše položený hrad, a samostatná sídelní jednotka, kterou, ač leží v bezprostřední blízkosti hradu, obepíná vlastní uzavřené opevnění. Aglomerace nás staví před řadu otázek souvisejících s dobou vzniku sídelních jednotek, s jejich funkcemi, majetkovými poměry a změnami aglomerace.
The settlement agglomeration in Valečov, which got its name after a castle comprising a core and a bailey, includes another two settlement units. The adjacent settlement unit is delimited by a fortification adjoining the higher-situated castle, and by an independent settlement unit that, though located in close proximity of the castle, is encircled by its own closed fortification. The agglomeration poses a number of questions connected with the period of the origin of settlement units, their functions, property conditions and agglomeration changes.
Note
Článek je součástí projektu katedry archeologie Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, probíhajícího v rámci grantu SGS-2014-041.
Der vorliegende Beitrag ist Bestandteil des Studentenförderprojektes SGS-2014-041 des Lehrstuhls für Archäologie der Philosophischen Fakultät der Westböhmischen Universität in Pilsen.
References
[1] AČ: Archiv český I (Palacký, F., ed.). Praha 1840; IV (Palacký, F., ed.). Praha 1846; VIII (Kalousek, J., ed.). Praha 1888; XV (Kalousek, J., ed.). Praha 1896.

[2] DURDÍK, T., 1999: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Praha.

[3] FILIP, J., 1947: Dějinné počátky Českého ráje – The historic beginnings of the Bohemian Paradise. Praha.

[4] GABRIEL, F.–KNOP, K., 1990: K interpretaci džbánovitých objektů na pískovci – Zur Interpretation krugartiger Objekte im Sandstein, AH 15, 261–274.

[5] GABRIEL, F.–PANÁČEK, J.–PODROUŽEK, K., 2011: Helfenburk hrad pražských arcibiskupů – Helfenburk Burg der prager Erzbischöfe. Dřísy.

[6] GABRIEL, F.–PEŘINA, I., 2009: Problémy vývoje keramiky ve středním Pojizeří – Probleme der Keramikentwicklung in der mittleren Isergegent, AH 34, 71–83.

[7] GABRIEL, F.–PEŘINA, I.–PODROUŽEK, K., 2007: Nový doklad opevnění valečovské sídelní aglomerace, ČSPS 115, 110–112.

[8] GABRIEL, F.–PEŘINA, I.–PODROUŽEK, K., v tisku: Die Befestigung der Siedlungsballung Valečov, CaBe 10.

[9] GABRIEL, F.–SMETANA, J., 1986: Skalní hrady a jejich vztah k české hradní architektuře – Felsenburgen und ihre Beziehung zur böhmischen Burgarchitektur, AH 11, 143–152.

[10] CHOTĚBOR, P., 1986: Komplexní povrchový průzkum hradu Valečova – Komplexe oberflächenerforschung der Burg Valečov, PA LXXVII, 177–196.

[11] CHOTĚBOR, P., 2006: Hynšta und Valečov, zwei unterschiedliche Beispiele von "Felsenburgen" in Sandsteinmassiv unter dem Berg Mužský – Hynšta and Valečov, Two Different Examples of "Rock Castles" in the Sandstone Massif of Mužský, CaBe 9, 157–166.

[12] KLÁPŠTĚ, J., 2013: Počátky Markvarticů a jejich sídelní souvislosti v Pojizeří – The beginnings of the Markvartici kin-group and their settlement contexts in the Jizera River region, AR LXV, 321–372.

[13] KOLEKTIV AUTORŮ, 1984: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (III). Severní Čechy (Anděl, R., ed.). Praha.

[14] LC: Libri confirmatium ad beneficia ecclesiastica Pragensem per archidioecesim: I/1 (Tingl, F. A., ed.). Praha 1867.

[15] LC: Libri confirmatium ad beneficia ecclesiastica Pragensem per archidioecesim: VII (Emler, J., ed.). Pragae 1886.

[16] LE: Libri erectionum archidioecesis Pragensis saeculo XIV. et XV.: IV (Borový, C., ed.). Pragae 1883.

[17] MENCLOVÁ, D., 1972: České hrady, díl druhý. Praha.

[18] PALACKÝ, F., 1878: Dějiny národu českého v Čechách a na Moravě IV/II. Praha.

[19] PODROUŽEK, K.–GABRIEL, F., 2007: Typy objektů valečovského "městečka" – Objekttypen des Valečover "Städtchens", AH 32, 211–224.

[20] RTT: Reliquiae tabulárum terrae regni Bohemiae: I (Emler, J., ed.). Praha 1870.

[21] RTT: Reliquiae tabulárum terrae regni Bohemiae: II (Emler, J., ed.). Pragae 1872.

[22] RTV: Reliquiae tabulárum terrae citationum vetustissimae (Dvorský, F.–Emler, J., edd.). Praha 1868.

[23] SEDLÁČEK, A., 1994: Hrady, zámky a tvrze království českého II. Praha.

[24] SEDLÁČEK, A., 1997: Hrady, zámky a tvrze království českého X. Praha.

[25] SMETANA, J.–GABRIEL, F., 1982: K otázce datování, typu a funkce hradu Kalicha u Litoměřic – Zu den Fragen der Datierung, des Typs und der Funktion der Burg Kalich bei Litoměřice, FHB 4, 49–82.

[26] SRL: Scriptores rerum Lusaticarum: I. Goerlitz 1839.

[27] StL: Ze starých letopisů českých (Porák, J.–Kašpar, J., edd.). Praha 1980.

[28] ŠIMÁK, J. V., 1917: Dějinné paměti okresu mnichovohradišťského I. Mnichovo Hradiště.

[29] ŠIMÁK, J. V., 1930: Soupis památek historických a uměleckých v okresu mnichovohradišťském. Praha.

[30] WALDHAUSER, J.–SOSNOVEC, P., 2004: Nová archeologická zjištění o hradech Pojizeří – Neue Erkenntnisse der Burgen im Flussgebiet der Iser, CB 9, 383–386.