Postoje rodičů k volbě základní školy

Title: Postoje rodičů k volbě základní školy
Variant title:
  • Parents' attitudes to the selection of a primary school
Source document: Studia paedagogica. 2015, vol. 20, iss. 3, pp. [69]-88
Extent
[69]-88
  • ISSN
    1803-7437 (print)
    2336-4521 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Volba základní školy patří k důležitým mechanizmům ovlivňujícím nerovnosti ve vzdělávání. Pro jakoukoliv změnu v rozdělování žáků do základních škol je důležité znát postoje rodičů a při návrhu opatření vzdělávací politiky s nimi pracovat. Příspěvek přináší výsledky šetření, které se zabývalo analýzou postojů rodičů k volbě školy a k časné vnější diferenciaci. Výzkum vychází z kvantitativního šetření reprezentativního výběru rodičů dětí, které absolvovali zápis do povinného vzdělávání a také z kvalitativního šetření – z polostrukturovaných rozhovorů a ohniskových skupin. Studie představuje typologii rodičů, která zohledňuje konfliktní tendence brát do úvahy při volbě školy individuální zájmy dítěte a společnosti. V závěru pak zdůvodňuje potřebu aktivního přístupu k utváření rodičovských postojů.
The choice of a primary school is one of many important mechanisms which influence inequalities in education. Any change in early differentiation of pupils in primary schools requires acquaintance with parents' attitudes towards early tracking. This knowledge needs to be taken into consideration in the creation of education policy. Consequently, this paper presents results of a research which analyses parents' attitudes towards primary school selection and early tracking. The paper is based on a quantitative survey of a representative sample of parents who have enrolled their child in compulsory education and also on a qualitative research which combines semi-structured interviews and focus groups. The paper presents a typology of parents, showing how the conflicting interests of individual children and society influence the school choice. The paper's conclusion emphasises the necessity of an active approach in shaping parents' attitudes.
Note
Studie je výstupem výzkumu podpořeného Grantovou agenturou Univerzity Karlovy v Praze (projekt Přechod mezi preprimárním a primárním vzděláváním – studium faktorů ovlivňujících volbu vzdělávací dráhy č. 6388/2013).