Od ideológie k humanite – literárna komparatistika v 21. storočí

Title: Od ideológie k humanite – literárna komparatistika v 21. storočí
Variant title:
  • From ideology to humanity – comparative literary studies in the 21st century
Source document: Slavica litteraria. 2015, vol. 18, iss. 1, pp. [83]-91
Extent
[83]-91
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
Rights access
embargoed access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Príspevok analyzuje stav literárnej komparatistiky vo vzťahu k všeobecným tendenciám vo vývine literárnej vedy v druhej polovici 20. storočia a na začiatku 21. storočia. Poukazuje na prirodzenú zviazanosť porovnávacieho skúmania literatúry s niečím, čo presahuje zameranie sa len na texty, či už v podobe národného, etnického, politického alebo ideologického princípu. Ideologické prístupy k literatúre sa prejavujú najmä v americkom ponímaní porovnávacej literárnej vedy, ako je to vyjadrené v posledných správach Americkej asociácie porovnávacej literatúry ACLA. Perspektívu do budúcnosti pre porovnávaciu literatúru autor vidí v príklone k estetickej jednote všeľudskej humanity vyjadrenej naprieč heterogénnym kultúrnym spektrom.
The paper is an analysis of the state of comparative literature with regard to general tendencies in literary scholarship in the second half of the 20th century and the beginning of the 21st century. It points to natural relatedness of comparative literary studies with something that exceeds preoccupation only with the texts, either in the form of the national, ethnic, political or ideological principle. Ideological approaches to literature are manifested especially in the American understanding of comparative literary studies, as expressed in the last ACLA State of the Discipline Reports. The author sees the future perspective for comparative literature in the shift towards aesthetic unity of universal humanity expressed across heterogeneous cultural spectrum.
References
[1] ACLA: State of the Discipline Report. Dostupné na http://www.acla.org/about/state-discipline-report.

[2] BASSNETT, Susan: Comparative Literature: A Critical Introduction. Oxford: Blackwell, 1993.

[3] BERNHEIMER, Charles (ed.): Comparative Literature in the Age of Multiculturalism. Baltimore and London: Johns Hopkins University Press, 1995.

[4] DOMÍNGUEZ, César – VILLANUEVA, Darío – SAUSSY, Haun: Introducing Comparative Literature: New Trends and Applications. Routledge, 2014.

[5] GENNARO, Mara de: Love Stories, or, Multispecies Ethnography, Comparative Literature, and their Entanglements. In: State of the Discipline Report. Dostupné na http://stateofthediscipline.acla.org/entry/love-stories-or-multispecies-ethnography-comparative-literature-and-their-entanglements.

[6] HASSAN, Salah D.: Academic Boycott. In: State of the Discipline Report. Dostupné na http://stateofthediscipline.acla.org/entry/academic-boycott.

[7] SAUSSY, Haun (ed.): Comparative Literature in an Age of Globalization. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2006.

[8] SIEGEL, Lee: Who Ruined the Humanities? The Wall Street Journal, July 12, 2013. Dostupné na: http://www.wsj.com/articles/SB10001424127887323823004578595803296798048

[9] SPIVAK, Gayatri: Death of a Discipline. New York: Columbia University Press, 2003.

[10] SWACHA, Michael: Comparing Structures of Knowledge. In: State of the Discipline Report. Dostupné na http://stateofthediscipline.acla.org/entry/comparing-structures-knowledge-0

[11] WELLEK, René: Destroying Literary Studies. The New Criterion 2 (1983), s. 1–8.

[12] WELLEK, René. The Attack on Literature. In: WELLEK, René: The Attack on Literature and Other Essays. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1982, s. 3–18.

[13] WELLEK, René: The Crisis of Comparative Literature. In: Wellek, René: Concepts of Criticism. New Haven and London: Yale University Press, 1964, s. 282–295.